Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод до семінар занять крим процес.rtf
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.08.2019
Размер:
1.54 Mб
Скачать

Тематика рефератів до теми 1:

  1. Історичні форми кримінального процесу.

  2. Взаємодія кримінального процесу з суміжними науками й галузями права.

  3. Міжнародні договори України та їх співвідношення з кримінально-процесуальним законодавством України.

  4. Процесуальні гарантії, їх поняття і види.

Самостійна робота - 2 години:

 1. В яких значеннях вживається поняття „кримінальний процес”?

 2. Яке співвідношення понять „кримінальний процес”, „кримінальне судочинство”, „правосуддя”?

 3. Які завдання кримінального процесу?

 4. З яких стадій складається кримінальний процес?

 5. Що вивчає наука кримінально-процесуального права, які її завдання і значення?

 6. Назвіть елементи кримінально-процесуальних правовідносин?

 7. Які завдання курсу кримінального процесу?

 8. Як взаємодіє кримінальний процес з іншими галузями права і суміжними науками.

 9. Дайте визначення кримінально-процесуального права і які його джерела?

 10. Які є види кримінально-процесуальних норм і яка їх структура?

 11. Чи можливо застосування кримінально-процесуального закону за аналогією?

 12. Кримінально-процесуальний кодекс України: його структура та зміст

 13. Які правила дії кримінального закону в просторі, у часі і щодо осіб?

 14. Назвіть законодавчі акти, що містять норми кримінально-процесуального права?

 15. Чи можливо застосування кримінально-процесуального закону за аналогією?

 16. Чи являються міжнародні договори джерелами кримінально-процесуального права?

 17. Як співвідносяться право та мораль у кримінальному процесі?

Література

 1. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития советского уголовного процесса. - Воронеж, 1980.

 2. Божьев В. П. Уголовно-процессуальные правоотношения. — М., 1975.

 3. Денисюк А.М. Поняття, суть і завдання кримінального процесу. - К., 1994.

 4. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Навч. Посіб. – К.: ЮрінкомІнтер, 2003.

 5. Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 6. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. - М., 1986.

 7. Лисиченко В.К. Характеристика сучасного стану кримінально-процесуального законодавства України // Вісник Дніпропетровського університету. Правознавство. Вип.3. - Дніпропетровськ, 1996.- С.66-80.

 8. Лисиченко В.К., Омельяненко Г.М. Концептуальні напрямки і етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства України // Вдосконалення законодавства України в сучасних умовах: Збірн. наук. статей.- Вип.1. - К: ІЗ ВРУ, 1996.-С.177-186.

 9. Лобойко Л. М. Співвідношення стадій логічної і функціональної послідовності в кримінальному процесі // Прокуратура. Людина. Держа­ва. - 2004. - № 2.

 10. Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу. — Дніпропетровськ, 2004.

 11. Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Стан та перспективи розвитку: Навч.посіб. для студ.вищ.навч.закл.: Вибрані праці. – К.: Концерн „видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. – 600 с.

 12. Смітієнко З.Д., Гевко В.В. Мета, завдання та засоби забезпечення кримінального процесу // Проблеми удосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства: Міжвуз. зб. наук, праць. - К.: УАВС. 1993.-С. 122-131.

 13. Строгович М.С. Курс советсткого уголовного процесса: в 2 т. М., 1968. Т. 1; М., 1970. Т. 2.

 14. Теория юридического процесса / В. М. Горшенев, В. Г. Крупин, Ю. И. Мельников, И. М. Погребной и др.; Под общ. ред. В. М. Горшенева. — Харьков, 1985.

 15. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: в 2 т. СПб., 1996. Т. 1-2.

 16. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процесуального права. СПб., 1995.

 17. Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л., 1963, 2004.

 18. Кримінальний процес України: підруч. / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 712

 19. Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2009. – 816с.

 20. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. – К.: А.С.К., 2009. – 1256с.

 21. Грошевой Ю.М., Вапнярчук В.В., Капліна О.В., Шило О.Г. Досудове розслідування кримінальних справ / За заг. ред. Ю.М. Грошевого: Навчально-практичний посібник. – Харків: Видавництво “ФІШІ”, 2009. – 328с.

 22. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2009. – 456с.

 23. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юридична думка, 2009. – 548с.

Тема № 2: Принципи кримінального процесу

Всього 8 годин

Лекція 2 години

Практичне заняття 2 години

Самостійна робота 4 години

План практичного заняття - 2 год.

 1. Конституційні принципи кримінального процесу, їх значення та зміст.

 2. Характеристика галузевих принципів кримінального процесу, їх значення та зміст.

 3. Реалізація Європейської Конвенції про захист прав та основних свобод людини та Міжнародного пакту про громадянські й політичні права в Конституції та КПК України.

Тематика рефератів до теми 2:

1. Принцип гласності у кримінальному процесі.

2. Принцип презумпції невинності.

3. Принцип з’ясування об’єктивної істини.

4. Принцип вільної оцінки доказів.

5. Принцип змагальності сторін у кримінальному процесі.

6. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону.

Самостійна робота - 4 години

1. В чому полягає суть принципу кримінального процесу? Яке його поняття?

2. В чому полягає практичне значення принципів кримінального процесу?

3. Як класифікуються принципи кримінального процесу.

4. Які принципи кримінального судочинства закріплені в Конституції України?

5. В чому полягає суть принципу публічності кримінального процесу?

6. В чому полягає суть принципу рівності громадян перед законом і судом?

7. Яким чином діє принцип гласності у стадії досудового слідства?

8. В чому, на вашу думку, переваги змагального процесу?

9. Складові формули презумпції невинуватості обвинуваченого?

10. Що означає право на захист від обвинувачення? Хто його здійснює в кримінальному процесі?

11. Які органи здійснюють правосуддя в кримінальній справі?

12. Хто обирає суддів в Україні і на який строк? Ви за принцип виборності суддів, чи за принцип призначення їх?

13. Як ви розумієте колегіальність у розгляді і вирішенні кримінальних справ?

14. Справи про які злочини розглядаються суддями одноособово?

15. Що означає принцип незалежності суддів у вирішенні кримінальних справ?

16. В чому проявляється рівність учасників судового розгляду кримінальної справи?

17. В яких формах приймає участь у кримінальному процесі України громадськість

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.