Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursova_robota_ekonomichny_analiz.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.07.2019
Размер:
490.5 Кб
Скачать

3.2. Прогнозування забезпеченості підприємства виробничими запасами

Важливим фактором розвитку виробництва є стабільна забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами та їх ефективне використання. Враховуючи те, що витрати сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів займають 80-90% серед всіх витрат на виробництво нової продукції, то головною метою аналізу є визначення забезпеченості підприємства різними видами матеріальних ресурсів та пошук резервів раціонального їх використання.

Важливим фактором забезпеченості підприємства виробничими запасами є правильність розрахунку потреби в них. Планування потреб у виробничих запасах здійснюється на основі наукових методів залежно від специфіки технологічних процесів виробництва продукції, призначення запасів_та_інших_особливостей. Загальна потреба підприємства у виробничих запасах в тому чи іншому_виді_можна_визначити_за_формулою: , (формула_3.4) де_Пз–загальна_потреба; Пп–потреба_на_виробництво_продукції; Пе–потреба_на_експериментально–дослідні_роботи; Пр–потреба_на_ремонт; Пзв–потреба_на утворення нормативних залишків на кінець періоду; Зо–запас_на_початок_періоду. В основу розрахунку потреби підприємства в виробничих запасах покладено нормативи та норми їх витрачання, норми складських запасів._Норма_–_гранично_допустима_величина_витрат конкретного виду матеріального ресурсу на виробництво одиниці продукції Норми встановлюються виходячи з того, що вони повинні враховувати зростання якості продукції, її конкурентноспроможність. Стан нормативної бази на даний час ще не повністю відповідає вимогам підвищення ефективності виробництва. Більшість норм встановлюється за фактичними витратами за попередній період. Тому на практиці застосовуються застарілі та завищені норми витрат.

Проведення аналізу і оцінка виробничих запасів мають особливо важливе значення для вибору оптимального напряму розвитку організації. Водночас вони ґрунтуються на використанні інформації, яка відображає теперішній і минулий стани, що для формування стратегії здебільшого буває недостатньо, тому потрібно врахувати тенденції розвитку ринкової ситуації, щоб виявити проблеми, з якими зіткнеться організація в майбутньому. Визначення тенденцій зміни виробничих запасів є дуже відповідальним і складним процесом, особливо в умовах__нестабільності__економічного__середовища. Оцінити обсяги виробничих запасів можна за допомогою методів прогнозування.

Зпрогнозуємо поквартальний обсяг виробничих запасів на 2011 рік за допомогою методу простого динамічного аналізу. Простий динамічний аналіз ґрунтується на передумові, що прогнозний показник Y змінюється прямо (обернено) пропорційно протягом певного періоду. Прогнозні значення_показника_визначаються_за_такою_залежністю: Yt_=_a_*_t_+_b, (3.5) де t  порядковий номер періоду.

Параметри рівняння регресії а та b визначають за методом найменших квадратів. Мета прогнозного аналізу виробничих запасів – це виявлення найстійкіших закономірностей і тенденцій у попередньому періоді, прогнозування на їхній основі показників на перспективу, вибір альтернатив розвитку, розробка практичних рекомендацій для визначення найкращого варіанта розвитку підприємства [21].

Таблиця 3.1

Прогнозування обсягу виробничих запасів на 2011 рік методом простого динамічного аналізу

Квартали 2010 року

Обсяг виробничих запасів (у), тис. грн

t

y*t

1

1348

1

1

1348

2

2900

2

4

5800

3

5114

3

9

15342

4

7019

4

16

28076

Всього

16381

10

30

50566

Рівняння тренду динаміки обсягу виробничих запасів має такий вигляд:

Y = 1922,7 * t -711,5

Розрахуємо за отриманим рівнянням тренду поквартальні обсяги виробничих запасів на 2011 рік.

За результатами проведеного прогнозування було визначено, що обсяг виробничих запасів на І квартал 2011 року становитиме 8902 тис. грн., на ІІ квартал 10824,7 тис. грн, на ІІІ квартал 12747,4 тис.грн та на IV квартал  14670,1 тис.грн. Виходячи з отриманих результатів, можна сказати, що забезпеченість ВАТ Трест «Київміськбуд6» виробничими запасами в 2011 році покращилась порівняно з 2010 роком.

Таким чином, прогнозування тенденцій зміни виробничих запасів під час планування стратегії організації є важливим і складним процесом, який вимагає уважного відстежування та врахування змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства.

3.3 Рекомендації щодо підвищення ефективності використання

виробничих запасів

Розвиток ринкових відносин в Україні потребує підвищення ефективності господарювання. Проте останнім часом показники ефективності в країні значно погіршилися, зменшилися обсяги виробництва, знизилася його рентабельність, різко скоротилися інвестиції. Це є наслідком занедбання економічної роботи на підприємствах усіх форм власності. В період економічної кризи підприємства намагаються досягти збільшення прибутків не за допомогою ретельного економічного розрахунку, зниження собівартості товарів тощо, а постійним підвищенням цін на свою продукцію. Хоч у такий спосіб окремі підприємства і досягнуть бажаних результатів, але в цілому даний підхід призведе до поглиблення економічної кризи.

Серед всіх показників ефективності діяльності підприємства 70% пов'язані саме з управлінням виробничими запасами. На багатьох підприємствах відсутня оцінка ефективності використання виробничих запасів, не розробляються норми і нормативи на закупівлю і використання сировини і матеріалів, що відповідно веде до збільшення матеріальних затрат на оборотні фонди і неефективного використання грошових активів.

Необхідною умовою виконання планів виробництва продукції, зниження її собівартості, зростання прибутку, рентабельності є повне і вчасне забезпечення підприємства виробничими запасами необхідного асортименту і якості, а також економне їх використання . Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах може бути задоволене двома шляхами:

  • екстенсивним (придбання чи виготовлення більшої кількості виробничих запасів);

  • інтенсивним (економніше використання наявних виробничих запасів у процесі виробництва продукції).

Екстенсивний шлях веде до зростання питомих матеріальних витрат на одиницю продукції, хоча її собівартість при цьому може знизитися за рахунок збільшення обсягу виробництва і зменшення частки постійних витрат. Інтенсивний шлях забезпечує скорочення питомих матеріальних витрат і зниження собівартості одиниці продукції [11].

Для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства необхідно вдосконалити методику планування, аналізу і контролю виробничих запасів. Особливу увагу слід приділити аналізу, від глибини якого залежить об'єктивна оцінка результатів господарської діяльності, повнота виявлення резервів ефективного використання ресурсів і витрат.

Незважаючи на те, що в цілому питанням ефективного використання сировини і матеріалів приділяється певна увага на всіх рівнях управління, наявність фактів, що вказують на відсутність дієвих матеріальних і моральних стимулів економії, недостатня відповідальність за перевитрату ресурсів відносно до поставлених норм, а також безгосподарність і марнотратство, не дозволяють отримати належних результатів. Тому назріла необхідність у вдосконаленні діючої методики внутрішнього контролю за рухом і використанням матеріальних ресурсів. Розробка і застосування на підприємствах більш раціональних систем преміювання за економію і санкціонування за перевитрату ресурсів сприятимуть якісному використанню виробничих запасів на всіх виробничих дільницях.

На ВАТ Трест «Київміськбуд6» під контролем використання виробничих запасів слід розуміти організовану систему нагляду і перевірок, спрямовану на виявлення фактів неправильного і несвоєчасного оформлення первинної документації на відпуск матеріалів, необґрунтованого їх відпуску і витрачання у процесі виробництва. Контроль включає і перевірку порядку дотримання встановлених норм витрачання матеріалів. При цьому методами контролю є перевірка законності, обґрунтованості і доцільності здійснюваних господарських операцій, визначення раціональних шляхів і способів подолання відхилень, усунення перепон у забезпеченні економії матеріальних цінностей.

У зв’язку з тим, що в усій сукупності контрольних операцій, здійснюваних працівниками бухгалтерії найбільш важливим є контроль за витратами виробництва і, зокрема, за використанням виробничих запасів, необхідно виділити основні завдання контролю.

За результатами проведеного в курсовій роботі аналізу виробничих запасів вважаємо, що найбільш істотними завданнями на ВАТ Трест «Київміськбуд6» є такі:

  • контроль обґрунтованості відпуску матеріалів відповідно до встановлених лімітів;

  • перевірка ефективності використання активів структурними підрозділами підприємства;

  • встановлення осіб, які розпоряджаються відпуском матеріалів, і осіб, відповідальних за витрачення цінностей у процесі виробництва.

Напрямки вирішення вказаних завдань викладені в економічній літературі, однак на практиці ефективність їх вирішення залежить від ряду причин. Найчастіше недоліки в організації контролю даної ділянки облікових робіт виникають через невизначеність у виборі об’єктів контролю, відсутність планів тематичних перевірок, а також недбайливе виконання працівниками, що здійснюють контроль, своїх функцій.

З метою підвищення якості проведення контролю доцільно чітко визначити його об’єкти. Так, стосовно до процесу використання виробничих запасів, увага повинна бути спрямована на дотримання норм витрат, раціональність використання матеріалів у виробництві.

Вважаємо, що ретельного дослідження потребує методика контролю за відпуском виробничих запасів зі складів, оскільки застосування ЕОМ розкриває нові можливості, котрі доцільно використати при проведенні контролю.

Отже, своєчасне оцінювання необхідних витрат і ресурсів дає можливість обґрунтувати заходи щодо ефективного використання ресурсів підприємства.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Одним із актуальних завдань для сучасних підприємств є питання аналізу забезпеченості та використання виробничих запасів, оскільки вони відіграють особливу роль не лише як матеріальна основа діяльності, їхнє раціональне і економічне використання  одна з основних умов ефективної діяльності підприємства.

Темою курсової роботи є організація і методика аналізу виробничих запасів підприємства. Об’єктом дослідження являються процедури економічного аналізу виробничих запасів в умовах ринкової економіки. Виробничі запаси  це матеріальні цінності, що знаходяться на складах підприємстввиробників, призначені для використання у процесі виробництва, але ще не увійшли в цей процес.

Господарська діяльність підприємства передбачає використання виробничих запасів в значних обсягах. Для нормального функціонування підприємство повинне мати в необхідних розмірах виробничі запаси.

Виробничі запаси посідають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємства різних сфер діяльності і визначенні результатів господарської діяльності, при висвітленні інформації про фінансовий стан. Запаси відносять до складу оборотних активів, бо можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу. Найбільш поширеними видами запасів є сировина та матеріали, незавершене виробництво, готова продукція, запаси товарів для перепродажу, компоненти готової продукції, наливні чи насипні речовини. Елементи, які включаються до складу запасів, залежать від особливостей підприємства.

Виходячи із мети та завдання курсової роботи, поставлених на початку дослідження, було проведено ряд заходів та висунуто пропозиції по вирішенню зазначених питань по удосконаленню економічного агалізу виробничих запасів на підприємстві ВАТ Трест «Київміськбуд6».

В першому розділі визначено економічну сутність виробничих запасів та їх роль в діяльності підприємства, наведено класифікацію виробничих запасів, обґрунтовано організацію економічного аналізу виробничих запасів та його методичні аспекти.

В другому розділі проаналізовано тенденції розвитку будівельної галузі.

Будівельна промисловість__важлива галузь економіки, частина народногосподарського комплексу країни. Забезпечення населення України житлом було і залишається гострою і актуальною соціальноекономічною проблемою. Встановлено технікоекономічну характеристику діяльності підприємства ВАТ Трест «Київміськбуд6» та проведено рейтингову оцінку основних показників діяльності даного підприємства. За результатами досліджень, підприємство має стійкий фінансовий стан.

В третьому розділі запропоновано методику економічного аналізу виробничих запасів на досліджуваному підприємстві, яка охоплює наступні етапи: встановлення об’єкта, мета і задачі аналізу, збір та підготовка необхідної інформації, виконання факторного аналізу та проведення підсумків проведеного аналізу. За результатами прогнозування забезпеченості підприємства виробничими запасами, спостерігається позитивна тенденція до збільшення обсягів виробничих запасів на підприємстві. Ефективність прогнозування виробничих запасів можлива лише_за_умов:  правильного вибору методу прогнозування відповідно до його мети та методу внутрішньовиробничого планування згідно із завданнями, обсягом і характером_наявної_інформації;  наукового обґрунтування використовуваних норм витрат запасів;  систематичності перевірки істотності результатів прогнозу чи адекватності прогнозної моделі.

В роботі зазначено рекомендації щодо підвищення ефективності використання виробничих запасів на ВАТ Трест «Київміськбуд6». Для підвищення ефективності використання виробничих запасів підприємства необхідно вдосконалити методику планування, аналізу і контролю виробничих запасів. Особливу увагу слід приділити аналізу, від глибини якого залежить об'єктивна оцінка результатів господарської діяльності, повнота виявлення резервів ефективного використання ресурсів і витрат. Своєчасне оцінювання необхідних витрат і ресурсів дає можливість обґрунтувати заходи щодо ефективного використання ресурсів підприємства.

Таким чином, впровадження пропозицій, що розроблені в курсовій роботі, сприятиме покращенню методики оцінки, аналізу та прогнозування виробничих запасів, що призведе до підвищення ефективності діяльності підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]