Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NawchProgr(MaE)2010.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.05.2019
Размер:
101.38 Кб
Скачать

Навчальна програма з курсу

МАКРОЕКОНОМІКА”

МОДУЛЬ І

Розділ і. Макроекономічна динаміка

Тема 1. Предмет і об’єкт макроекономіки

Визначення предмету макроекономіки як однієї з ключових частин сучасної теоретичної економічної науки. Об’єкт та методи макроекономічного дослідження. Процес агрегування, макроекономічні агрегати та агреговані показники. Переваги та недоліки макроекономічного аналізу.

Функції макроекономіки. Економічна політика як основа для теоретичних досліджень і практичне втілення макроекономіки. Цілі економічної політики та їх суперечливий характер. „Магічний чотирикутник” і ключова пара цілей.

Макроекономічний кругообіг. Моделювання двох-, трьох- і чотирьохсекторного макроекономічного кругообігу в умовах ринкової економіки досконалої конкуренції. Модель чотирьохсекторного макроекономічного кругообігу в умовах змішаної економіки. Підходи до відображення економічної ролі держави.

Історія розвитку макроекономічної думки. Зародження макроекономічних ідей в протекціоністсько-монетарних теоріях меркантилістів. „Економічна таблиця” і становлення ідей лібералізму в працях Ф.Кене. Найважливіші дослідження макроекономічного характеру в класичній, марксистській і історичній школах та неокласичному напрямку. Формування макроекономіки як окремої науки в працях Дж.М.Кейнса та його послідовників. Макроекономічні дослідження основних опонентів кейнсіанства в рамках неолібералізму та неоконсерватизму

Тема 2. Макроекономічні показники в снр

Суть і основні риси Системи національних рахунків як основи макроекономічного рахівництва. Відмінності СНР від Системи балансів народного господарства. Основні сектори і рахунки в СНР. Взаємозв’язок між основними макроекономічними показниками та рахунками СНР.

Валовий внутрішній продукт як ключовий макроекономічний показник. Факторні доходи і відмінність між валовим національним та валовим внутрішнім продуктом, причини переходу від ВНП до ВВП.

Концепція економічного кругообігу та способи розрахунку ВВП. Виробничий метод: взаємозв’язок валового випуску та проміжного споживання. Витратний метод розрахунку ВВП, особливості розширеного тлумачення інвестицій та визначення вартості створених державою благ. Розрахунок ВВП за доходами, суть проблеми чіткого розмежування факторних доходів та її розв’язання.

Макроекономічні показники на основі ВВП. Економічна суть та способи розрахунку чистого внутрішнього продукту, національного доходу, особистого та використовуваного доходу. Проблема спів ставності макроекономічних показників за різні часові періоди. Номінальні та реальні макроекономічні показники. Інфлювання та дефлювання.

ВВП та економічний добробут. Класифікація факторів, які впливають на економічний добробут, проте не знаходять свого відображення у ВВП. Чистий економічний добробут. Індекс людського розвитку.

Тема 3. Безробіття

Суть зайнятості як економічної категорії. Особливості зайнятості по найму та самозайнятості. Робоча сила і визначення рівня зайнятості. З’ясування чисельності робочої сили на основі працездатного та економічно активного населення. Суть повної та неповної зайнятості. Теорія зайнятості в ринковій економіці. Механізм автоматичного забезпечення повної зайнятості в рамках класичної методології. Кейнсіанське тлумачення неможливості автоматичного досягнення повної зайнятості через нееластичність зарплати в сторону зменшення.

Суть безробіття та його види. Механізми функціонування природного та циклічного безробіття. Причини та наслідки існування фрикційного, сезонного та структурного безробіття. Економічна роль безробіття. Закон Оукена. Соціальні наслідки безробіття. Суть та причини нерівномірності розподілу доходів, його відображення: крива Лоренца, індекс Джинні, квінтильні та децильні коефіцієнти.

Державна політика зайнятості. Основні напрямки державного регулювання зайнятості. Інструменти політики сприяння розвитку підприємництва. Профорієнтація, перепідготовка і перекваліфікація. Функції біржі праці та служби зайнятості. Макроекономічні аспекти соціальної політики, її взаємозв’язок з динамікою економічного розвитку в коротко- та довготривалому періоді. Теорія соціального капіталу і мінімізація трансакційних витрат.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]