Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ODD_403.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
02.05.2019
Размер:
909.82 Кб
Скачать

58

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни “Організація дорожнього руху”

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності 6.07010102

“Організація перевезень і управління

на автомобільному транспорті”

Факультет: Транспортний

Кафедра : Транспортні технології

2011

Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни “Організація дорожнього руху” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.07010102 “Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті” / Укл. ст. викл. Райда І.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011 – 58 с.

Укладач – ст. викл. Райда І.М.

Рецензент – доц., к.т.н. Кузькін О.Ф.

Відповідальний за випуск – ст. викл. Райда І.М.

Затверджено

на засіданні кафедри

“Транспортні технології”

протокол № __ від _____2011 р.

Затверджено

на засіданні Ради

Транспортного факультету ЗНТУ

протокол № __ від _____2011 р.

Зміст

Вступ..................................................................................................

1 Програма.........................................................................................

2 Робоча програма............................................................................

2.1 Розподіл навчального часу за блоками змістовних модулів..............................................................................................

2.2 Змістовні модулі.....................................................................

3 Перелік практичних занять та занять для самостійної роботи...............................................................................................

3.1 Перелік практичних занять....................................................

3.2 Перелік занять для самостійної роботи студентів................

4 Методичні вказівки до виконання практичних занять...........

5 Методичні вказівки до самостійної роботи.............................

6 Контрольні питання...................................................................

6.1 Питання, що виносяться на перший модульний контроль.........................................................................................

6.2 Питання, що виносяться на другий модульний контроль.........................................................................................

6.3 Контрольні запитання з дисципліни...................................

7 Завдання на контрольну роботу для студентів заочної форми навчання............................................................................

Перелік рекомендованої літератури..........................................

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор машинобудівного

інституту ЗНТУ

_________ /Л.Й. Івщенко/

«____»__________ 2011 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]