Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Oformlennya_kursovikh_diplomnikh_robit

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
310.64 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки щодо оформлення курсових, кваліфікаційних,

дипломних, магістерських робіт (проектів) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності (напряму підготовки)

6.130102, 7.13010201, 8.13010201 “Соціальна робота”

2013

2

Методичні вказівки щодо оформлення курсових, кваліфікаційних, дипломних, магістерських робіт (проектів) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності(напряму підготовки) 6.130102, 7.13010201, 8.13010201 “Соціальна робота” / Укл.: Єрохіна Т.В.,.Попович В.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34 с.

Укладачі: ст.викладач Єрохіна Т.В., к.філос.н., доц.Попович В.М

Рецензент:

Відповідальний за випуск: О.А. Агарков, д-р політ. н., професор.

Затверджено на засіданні кафедри

соціальної роботи ЗНТУ

Протокол № 4 від «18» жовтня 2013 р.

3

ЗМІСТ

ВСТУП ....................................................................................................

4

1. ТЕМИ КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ, ЇХ

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ, КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ .............................

5

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ

 

КУРСОВОЇ І ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ...............................................

6

2.1. Структура курсової роботи............................................................

6

2.2. Структура дипломної роботи ........................................................

6

2.3. Загальні вимоги до оформлення курсової і дипломної роботи .7

2.3.1. Технічні вимоги............................................................................

7

2.3.2. Мова і стиль курсової та дипломної роботи .............................

9

2.3.3. Оформлення ілюстрацій (рисунків)...........................................

9

2.3.4. Оформлення таблиць ................................................................

10

2.3.5. Оформлення формул .................................................................

11

2.3.6. Абревіатури та скорочення.......................................................

11

2.3.7. Переліки ......................................................................................

12

2.3.8. Цитування та посилання...........................................................

13

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ОКРЕМИХ СТРУКТУРНИХ

 

ЕЛЕМЕНТІВ КУРСОВОЇ І ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ....................

15

3.1. Вимоги до оформлення титульного аркуша..............................

15

3.2. Вимоги до оформлення завдання до дипломної роботи ...........

15

3.3. Вимоги до оформлення реферату................................................

16

3.4. Вимоги до оформлення переліку умовних позначень, символів,

одиниць, скорочень і термінів............................................................

16

3.5. Вимоги до оформлення змісту .....................................................

17

3.6. Вимоги до оформлення вступу ....................................................

19

3.7. Основна частина роботи ..............................................................

21

3.8. Оформлення висновків курсової та дипломної роботи............

21

4. ВИМОГИ ДО ВИКЛАДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ...........................................

24

Додаток А. Бланк титульного аркуша курсової роботи .................

28

Додаток Б. Бланк титульного аркуша дипломної роботи ..............

29

Додаток В. Бланк завдання ................................................................

30

Додаток Г. Зразок реферату................................................................

32

Додаток Д. Вимоги до оформлення бібліографічного опису джерел

у переліку посилань.............................................................................

33

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

 

 

 

Методичні

рекомендації

щодо

оформлення

,

курс

кваліфікаційних,

дипломних, магістерських робіт (проектів) для

 

студентів денної та заочної форм навчання спеціальності(напряму

 

підготовки) 6.130102, 7.13010201, 8.13010201 “Соціальна робота” (далі

 

– курсова

робота

або

дипломна

робота) розроблено на підставі

 

“Положення

про

організацію

навчального

процесу

у

вищ

навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти

 

України №161

від 02.06.1993 р., чинних

документів Міністерства

 

освіти і науки України, державних та міждержавних стандартів, а саме

 

ГОСТ 2.105-95

«Единая система конструкторской документации.

 

Общие

требования

к

текстовым

документам», ДСТУ

3008-95

 

“Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила

 

оформлення”,

ДСТУ 3582-97 “Інформація

та

документація.

 

Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні

 

вимоги та правила”, ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації,

 

бібліотечної

та

видавничої

.справиБібліографічний

запис.

 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», та ін.

 

 

Необхідність

 

підготовки

методичних

рекомендацій

 

щод

оформлення курсових та дипломних робіт студентів визначається потребою у розробці єдиних вимог до порядку викладення результатів

досліджень,

у т..ч соціологічних,

та

оформлення

курсових

та

дипломних

 

робіт

з

метою

 

уніфікації

 

викладення

результа

досліджень,

виконаних

студентами,

та

забезпечення

об’єктивного

підходу до їх оцінювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні

рекомендації

призначено

для студентів

спеціальності

«Соціальна

 

робота», керівників

курсових

та

дипломних

, робіт

консультантів,

рецензентів

та

членів

Державних

екзаменаційних

комісій.

Розроблені методичні рекомендації не регламентують питання наукового керівництва, організації виконання і змісту курсової і дипломної роботи, порядку допуску до захисту і процедури захисту курсової і дипломної роботи, а також інші питання, що не відносяться до питань оформлення курсової і дипломної роботи.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

1. ТЕМИ КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ, ЇХ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ, КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ

 

 

Тематика дипломних та курсових робіт

повинна

відповідати

напряму наукових досліджень кафедри соціальної роботи(далі –

 

кафедра),

напряму підготовки (спеціальності),

бути актуальною та

 

науково й практично значимою.

 

 

 

 

 

 

 

Студенту надається право обирати тему курсової та дипломної

 

роботи з числа визначених кафедрою

соціальної

роботи

а

запропонувати свою тему з відповідним обґрунтуванням.

 

 

 

Тема дипломної роботи обговорюється на засіданні кафедри та

 

затверджується наказом по університету.

 

 

 

 

 

Зміна теми дипломної роботи можлива лише як виключення.

 

 

Кожному

студентові

призначається

керівник

курсової

аб

дипломної роботи, який має бути висококваліфікованим фахівцем з

 

питань, що розглядаються у роботі.

 

 

 

 

 

 

До

обов'язків

керівника

курсової

 

або

дипломної

роб

відноситься:

формулювання спільно зі студентом теми роботи;

консультації по роботі;

контроль за терміном виконання частин курсової і дипломної роботи;

загальна оцінка виконаної курсової і дипломної роботи і ступеня

їївідповідності встановленим вимогам, яка надається у вигляді її оцінки за встановленою шкалою (для курсової роботи) або у вигляді відгуку державній екзаменаційній комісії (для дипломної роботи).

Для консультацій

з

окремих

розділів

дипломної

роботи

та

здійснення нормоконтролю

можуть

призначатися консультанти

з

кафедри соціальної роботи або інших кафедр (відповідно до змісту

 

розділу дипломної роботи).

 

 

 

 

 

Відповідальність

за

правильність

отриманих

, виснов

обґрунтувань й рекомендацій, а також за якість оформлення несе студент – автор курсової або дипломної роботи.

6

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ І ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

2.1. Структура курсової роботи

Рекомендовано, щоб курсова робота студента містила наступні структурні елементи, подані у порядку їх перерахування:

Титульний аркуш (обов’язковий елемент курсової роботи) Реферат (обов’язковий елемент курсової роботи)

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (необов’язковий елемент курсової роботи)

Зміст (обов’язковий елемент курсової роботи) Вступ (обов’язковий елемент курсової роботи)

Розділи основної частини (обов’язковий елемент курсової роботи) Висновки (обов’язковий елемент курсової роботи)

Перелік посилань (обов’язковий елемент курсової роботи) Додатки (необов’язковий елемент курсової роботи)

2.2. Структура дипломної роботи

Рекомендовано, щоб дипломна робота студента містила наступні структурні елементи, подані у порядку їх перерахування:

Титульний аркуш (обов’язковий елемент дипломної роботи) Завдання на дипломну роботу(обов’язковий елемент дипломної

роботи)

 

 

 

 

Реферат (обов’язковий елемент дипломної роботи)

 

Перелік

умовних

позначень, символів, одиниць, скорочень і

термінів (необов’язковий елемент дипломної роботи)

 

Зміст (обов’язковий елемент дипломної роботи)

 

 

Вступ (обов’язковий елемент дипломної роботи)

 

Розділи

основної

частини(обов’язковий

елемент

дипломної

роботи)

Висновки (обов’язковий елемент дипломної роботи) Перелік посилань (обов’язковий елемент дипломної роботи) Додатки (необов’язковий елемент дипломної роботи)

Окремо до дипломної роботи подаються відгук на дипломну роботу наукового керівника та рецензія на дипломну роботу.

7

 

2.3. Загальні вимоги до оформлення курсової

і дипломної

роботи

 

2.3.1. Технічні вимоги

 

Курсова та дипломна робота виконуються на

комп’ютері та

друкується за допомогою принтера на одному боці аркушу білого паперу формату А4 (210х297мм) до тридцяти рядків на сторінці з полуторним міжрядковим інтервалом.

Рекомендується використовувати текстовий редакторMS Word, кегель (розмір) шрифту – 14, шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5.

Шрифт друку має бути чорного кольору та чітким, щільність тексту – однакова з вирівнюванням по ширині сторінки.

Окремі слова, формули, знаки, які вписуються у надрукований текст, мають бути чорного кольору, а щільність вписаного тексту має максимально наближуватися до щільності надрукованого.

Текст роботи слід друкувати, враховуючи розмір полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Текст поділяється на абзаци, кожний з яких містить самостійну думку. Розмір абзацного відступу по тексту дорівнює 1,25 см.

Нумерація сторінок курсової та дипломної роботи здійснюється

арабськими

цифрами

наскрізно впродовж усього .текстуНомер

сторінки проставляють у правому верхньому куті без крапки у кінці.

Титульний

аркуш

включають до загальної нумерації сторінок.

Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Завдання на дипломну роботу включають до загальної нумерації сторінок. При двосторонньому типографському бланку завдання враховують як дві сторінки. Номери сторінок на завданні не проставляють.

Реферат, текст змісту та перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів також включають до загальної нумерації сторінок. Номери сторінок на них не проставляють.

8

Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, а також додатки включають до загальної нумерації сторінок і проставляють номери сторінок.

Відгук наукового керівника і рецензію на дипломну роботу до

загальної кількості сторінок не включають.

 

 

 

 

Заголовки

структурних

частин курсової або

дипломної

роботи

«ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК

УМОВНИХ

ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ,

ОДИНИЦЬ,

СКОРОЧЕНЬ

 

І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП»,

«РОЗДІЛ»,

«ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК

 

ПОСИЛАНЬ», «ДОДАТКИ» друкують

великими напівжирними літерами симетрично до набору по центру

рядка без абзацу.

 

 

 

 

 

 

Розділи курсової та дипломної роботи мають наскрізну нумерацію.

Наприклад:

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСКЛЮЗІЇ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА

 

Заголовки

підрозділів

друкують

маленькими

напівжирними

літерами з першої великої з абзацного відступу. Крапку в кінці

заголовка не ставлять. Підкреслювати

заголовки,

скорочувати

та

переносити в них слова не дозволяється.

 

 

 

 

Назва підрозділу складається з номеру, де перша цифра позначає номер розділу, складовою частиною якого є підрозділ, а друга – номер підрозділу в структурі розділу.

Наприклад:

1.1. Основні підходи до визначення поняття«ексклюзія» в гуманітарних науках

Номер 1.1 в даному випадку означає, що це перший підрозділ першого розділу.

Кожну структурну частину курсової та дипломної роботи потрібно починати з нової сторінки. Підрозділи не є окремими структурними частинами – вони є складовими структурних частин– розділів курсової та дипломної роботи.

Відстань між назвою розділу (підрозділу) та текстом, між назвою розділу та назвою підрозділу становить 1 рядок (півтора інтервали).

9

Не дозволяється розміщувати назву підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщується менше двох рядків тексту – в такому випадку назва підрозділу переноситься на наступну сторінку.

Помилки, описки та графічні неточності можна виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту чорним кольором.

На одній сторінці може бути не більше двох виправлень.

 

2.3.2. Мова і стиль курсової та дипломної роботи

 

 

Курсова і дипломна робота повинні виконуватися

державною

мовою. Мовностилістичне оформлення курсової і дипломної роботи

обумовлюється особливостями наукового стилю.

 

 

Щоб уникнути суб’єктивних суджень і закцентувати основну увагу

на

предметі

висловлювання, в

тексті

застосовують

переважно

безіменну форму подачі інформації (“…як було сказано”).

 

2.3.3. Оформлення ілюстрацій (рисунків)

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) необхідно подавати в курсовій і дипломній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, які розміщені на окремих сторінках роботи, включаються до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом «Рисунок» і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках.

Безпосередньо під ілюстрацією розміщується її номер та назва, що вирівнюються по центру симетрично до тексту без абзацного відступу. Номер ілюстрації складається з номера розділу, в якому подана ілюстрація, і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. В кінці номера ілюстрації крапка не ставиться, потім друкується її назва через тире.

Наприклад:

ілюстрація

Рис. 2.1 – Ілюстрація

10

У тексті, де викладається основна думка, пов’язана з ілюстрацією, слід робити посилання на неї у вигляді виразу взятого в круглі дужки - (рис. 2.1), або звороту на зразок: “…як показано на рис. 2.1”.

Вище і нижче ілюстрації з її назвою повинно бути залишено не менше одного вільного рядка

2.3.4. Оформлення таблиць

Над відповідною таблицею по центру без абзацного відступу

розміщується напис «Таблиця» із

зазначенням її номера

та назви.

Таблиці

нумерують

послідовно

в межах розділу. Номер таблиці

складається з номера розділу і

порядкового номера таблиці, між

якими

ставиться

крапка(наприклад: Таблиця 2.1 (перша

таблиця

другого розділу), а потім друкується її назва. Номер таблиці і назва розділяються тире. Назву (заголовок) таблиці друкують з великої літери без підкреслень та крапки в кінці. Назва повинна бути стислою і відображати зміст таблиці.

Номер і назва таблиці відділяються від таблиці одним пропущеним рядком (півтора інтервали).

Заголовки граф і рядків повинні бути короткими і починатися з великої букви, підзаголовки - з маленької, якщо вони складають із заголовком одне речення, і з великої - якщо вони є самостійними. Всі слова в заголовках, як правило, наводять без скорочень в називному відмінку однини. Крапка в кінці заголовка і підзаголовка не ставиться.

При

перенесенні частини

таблиці на іншу сторінку слов

«Таблиця» та її номер вказують

один раз над першою частиною

таблиці,

над іншими частинами справа пишуть слова«Продовження

таблиці» і вказують номер таблиці.

Над перенесеною частиною таблиці повторюють шапку таблиці. Якщо шапка громіздка, можна її не повторювати. У такому випадку

графи таблиці нумерують і повторюють в подальшому тільки їх нумерацію (див. табл. 2.1).

Таблиця 2.1 – Приклад перенесення таблиці на наступну сторінку

Назва

 

Стаж роботи в соціальних інститутах,%

 

піприємства

5 років

6 років

7 років

8 років

9 років

 

Більше10

 

 

 

 

 

 

 

років

1

3

4

5

6

7

 

8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]