Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Oformlennya_kursovikh_diplomnikh_robit

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
310.64 Кб
Скачать

31

6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ

Прізвище, ініціали та

Підпис, дата

завдання

завдання

посада консультанта

 

видав

прийняв

 

 

Розділ 1

 

 

 

Розділ 2

 

 

 

Розділ 3

 

 

 

Нормоконтроль

 

 

 

7. Дата видачі завдання ________

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Назва етапів дипломного проекту

Термін виконання

 

етапів проекту

Примітка

з/п

(роботи)

(роботи)

 

 

 

 

1.

Узгодження теми, складання змісту

 

 

2.

Вивчення літературних джерел

 

 

3.

Збір матеріалу на роботу

 

 

4.

Групування та аналіз зібраного

 

 

 

матеріалу

 

 

5.

Виконання першого розділу

 

 

6.

Виконання другого розділу

 

 

7.

Виконання третього розділу

 

 

8.

Формування висновків та

 

 

 

рекомендацій

 

 

9.

Оформлення роботи

 

 

10.

Перевірка роботи керівником

 

 

11.

Одержання відгуку та рецензії

 

 

12.

Попередній захист роботи

 

 

13.

Подання роботи на кафедру

 

 

14.

Захист роботи

 

 

Студент

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи)

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

32

Додаток Г. Зразок реферату РЕФЕРАТ

 

Дипломна робота магістра: 104 сторінки,

13 таблиць, 59

джерел

літератури.

 

 

 

 

 

 

 

Об'єктом дослідження є фахівці і клієнти системи соціального захисту

населення м.Запоріжжя.

 

 

 

 

 

 

Предмет дослідження – гендерні особливості фахівців і клієнтів установ

соціального захисту міста Запоріжжя.

 

 

 

 

 

Мета дослідження – виявити

гендерну

специфіку

взаємодії

кадрового

потенціалу фахівців і клієнтів системи соціального захисту міста Запоріжжя

 

Методологічну

основу дослідження

склали

загальнонаукові(аналіз,

синтез, абстрагування, узагальнення) та спеціальні методи (анкетування).

 

Перший розділ роботи присвячено аналізу наукової літератури

узагальненню результатів цього аналізу. Охарактеризовано гендерні підходи

до

дослідження

проблем

соціального

,захистувизначено

концепції

соціального захисту населення.

 

 

 

 

 

 

В другому розділі роботи подано результати соціологічного дослідження.

Розкрито гендерні особливості служб соціального захисту і споживачів соціальних послуг, охарактеризовано образ працівника соціальної сфери Запоріжжя в гендерному вимірі, подано характеристику споживачів соціальних послуг м.Запоріжжя та визначено їх гендерні стереотипи.

Третій розділ роботи стосується питань охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.

ГЕНДЕРНИЙ СТЕРЕОТИП, СОЦІАЛЬНИХ ЗАХИСТ, ІДЕАЛЬНИЙ ОБРАЗ, КЛІЄНТ, ОЧІКУВАННЯ, ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, ВЗАЄМОДІЯ,

ГЕНДЕРНА АСИМЕТРІЯ

33

Додаток Д. Вимоги до оформлення бібліографічного опису джерел у переліку посилань

Один автор

Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с.

Два автори

Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З.В. Ромовська, Ю.В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с.

Три автори

Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить

завтрашний кризис сегодня. Создание

будущего

организации/

Акофф Р.Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д. ; пер. с англ. Ф.П. Тарасенко. -

Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 265 с.

 

 

Чотири автори

 

 

 

 

 

 

Методика

нормування

ресурсів

для

виробництва

продукції

рослинництва /

[Вітвіцький В.В.,

Кисляченко

М.Ф.,

Лобастов

І.В.,

Нечипорук А.А.]. К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006.

106 с.

 

 

 

 

 

 

 

П’ять і більше авторів

 

 

 

 

 

 

Психология

менеджмента /

[Власов

П.К., Липницкий

А.В.,

Лущихина И.М. и др.] ; под ред. Г.С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. :

Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

 

 

 

 

 

 

Без автора

 

 

 

 

 

 

 

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря/

[авт.

тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с.

 

 

 

 

Багатотомний документ

Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л.М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського,

2007 –

. – (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 :Додатки. – 2007.

– 573 c.

 

 

 

 

Матеріали конференцій, з’їздів

 

 

Кібернетика

в сучасних

економічних

процесах: зб. текстів

виступів

на

республік. міжвуз.

наук.-практ.

конф. / Держкомстат

України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.

Словники

Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В.Л.]. – Х.:

Халімон, 2006. – 175 с.

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

Законодавчі та нормативні документи

 

 

 

 

 

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд.

 

2005

р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во,

 

2006. – 207 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ

 

ISO

6107-9:2004.

[Чинний

 

від 2005–04–01].

К. :

 

Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с.

 

 

 

 

 

Дисертації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. …

 

доктора фіз.-мат. Наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005.

 

– 276 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автореферати дисертацій

 

 

 

 

 

 

 

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних

 

показників в системі підтримки прийняття

рішень

управління

державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.

 

техн. наук : спец.

05.13.06 "Автоматиз. системи

упр. та

прогрес.

 

інформ. технології" / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.

 

 

 

 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

 

 

Регіональні

особливості

смертності

населення

України/

Л.А. Чепелевська, Р.О. Моісеєнко, Г.І. Баторшина [та

ін.]

// Вісник

 

соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. –

 

№1. – С. 25–29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова // Банки та

 

банківські системи. – 2007. – № 2. – С. 13–20.

 

 

 

 

 

Електронні ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Бібліотека

і

доступність

інформації

 

у

сучасному:

світ

електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] :

 

(підсумки

10-ї

Міжнар. конф.

 

"Крим-2003") /

Л.Й. Костенко,

 

А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник. –

 

2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.:

 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

 

 

 

 

2. Статистичні дані про друковані засоби масової інформації в

 

Україні

[Електронний

ресурс].

– Режим

 

доступу:

URL

 

:comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article. – Назва з екрана.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]