Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Oformlennya_kursovikh_diplomnikh_robit

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
310.64 Кб
Скачать

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

досліджень або рекомендації щодо їх використання. Відзначаючи

 

практичну

 

цінність

одержаних

результатів, необхідно

 

подати

інформацію про можливість їх використання у науковій, практичній

 

діяльності, організації навчального процесу тощо.

 

 

 

 

 

 

Апробація результатів дослідження(у разі наявності – наводяться

 

дані щодо участі автора в конференціях, колоквіумах

та

щодо

публікацій);

роботи(наприклад: “Логіка

дослідження

зумовила

 

Структура

 

 

 

 

роботи: вступ,

...розділи, висновки,

перелік

 

наступну

структуру

 

посилань

із ... найменувань, ...додатків. Загальний

обсяг

роботи-

 

...сторінок”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Основна частина роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна частина курсової і дипломної

роботи

складається з

розділів (підрозділів, підпунктів тощо).

 

 

 

 

 

 

 

В розділах основної частини подають:

 

 

 

 

 

 

-

огляд

і

узагальнення теоретичної

інформації, що стосується

об’єкту, предмету, проблеми дослідження, представленої в науковій

літературі (з особливим наголосом на літературі останніх років);

 

 

-

результати

власних

дослідженьавтора

 

з

обов’язковим

висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми.

 

 

Як правило, перший розділ курсової та

 

дипломної

роботи

стосується об’єкту дослідження, другий – предмету дослідження.

 

 

Підрозділи роботи мають відповідати корелювати з визначеними

завданнями (як у кількісному, так і у змістовому плані).

 

 

 

 

3.8. Оформлення висновків курсової та дипломної роботи

 

 

Висновки в курсовій та дипломній роботі є трьох видів.

 

 

 

1. Короткі висновки до підрозділів, що складаються з одного–

 

двох речень і слугують логічними зв’язками між підрозділами роботи.

 

Наприклад, висновки, що завершують підрозділ роботи«Основні

 

підходи до визначення поняття«стигматизація»

в

гуманітарних

науках» і є переходом до підрозділу«Види стигматизації в сучасному

суспільстві»:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже,

стигматизація

в

сучасних

гуманітарних

наука

розуміється

як нав’язування

людині або групі

людей

негативної

22

соціальної ролі на основі певної наявної .ознакиДля розуміння особливостей проявів явища стигматизації в сучасному суспільстві доцільно розглянути види стигматизації.

2.Висновки до розділів, що містять викладення результатів дослідження, одержаних у відповідному розділі.

3.Загальні висновки до курсової та дипломної роботи, що містять стисле викладення теоретичних і практичних результатів, отриманих автором роботи особисто в ході дослідження, а також обгрунтування перспектив проведення подальших досліджень у даній галузі.

Загальні

висновки

мають

відповідати

логіці

дослідження

відображати

послідовне

виконання

автором

визначених

завдань в

процесі досягнення мети дослідження.

 

 

 

3.9. Оформлення переліку посилань

Перелік посилань складається з джерел літератури та нормативноправових актів, використаних автором курсової або дипломної роботи.

В переліку посилань спочатку розміщуються джерела українською (російською) літературою, а потім – джерела іноземними мовами.

Використані джерела розміщують в алфавітному порядку і складають відповідно до чинних стандартів (див. додаток Д).

Літературу записують мовою, якою вона видана.

Кількість джерел в переліку посилань курсової роботи має бути не менше 30, кваліфікаційної роботи бакалавра – не менше 40, дипломної роботи спеціаліста – не менше 50, магістра – не менше 60.

3.10. Оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження курсової або дипломної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Вони мають спільну з основним текстом наскрізну нумерацію сторінок.

До змісту включаються лише позначення додатків – Додаток А, Додаток Б… і т.д., без зазначення їх назв.

Кожен додаток повинен розташовуватися на новій сторінці і позначатися послідовно посередині рядка прописними літерами(А, Б, В,...), за винятком літер Г, Є, І, Ї, И, О, Ч, Ь. Наприклад: «Додаток А».

На наступному рядку посередині симетрично до тексту малими

23

літерами з першої великої друкують заголовок додатка звичайним (не напівжирним) шрифтом. Вкінці назви додатка крапку не ставлять.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумеруються у межах кожного додатка(наприклад: рис. А.2 – другий рисунок додатка А); формула (А.1) – перша формула додатка А).

3.11. Відгук наукового керівника та рецензія

Відгук

керівника

роботи

складається

у

довільній

формі

обов’язковим висвітленням наступних питань:

 

 

 

 

актуальність обраної теми;

 

 

 

 

 

новизна роботи та ступінь її складності;

 

 

 

 

ступінь самостійності роботи;

 

 

 

 

 

вміння

користуватися

сучасними

методами

та

засоба

досліджень, працювати з науковою літературою, наявність творчого

підходу,

вміння

проводити

дослідження, аналізувати

отримані

результати та робити відповідні висновки;

 

 

 

 

найбільш цікаві розділи роботи;

 

 

 

 

найбільш важливі теоретичні і практичні результати, апробації;

 

практична цінність; загальні висновки.

У відгуку подаються зауваження щодо роботи, а також робиться висновок щодо її відповідності встановленим вимогам. Наприкінці відгуку керівник роботи повинен зробити висновок про можливість подання роботи для захисту.

Рецензія на дипломну роботу має висвітлювати наступні питання:

відповідність роботи затвердженим темі та завданню;

 

актуальність обраної теми;

 

 

 

ступінь

обґрунтованості

висновків

і

рекомендацій, їхня

достовірність і новизна, повнота викладу основних результатів; використання, новітньої вітчизняної та зарубіжної літератури; якість оформлення роботи; практична цінність представленої роботи; особливі зауваження та рекомендації;

загальна оцінка роботи– «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та висновок щодо можливості присудження студенту відповідної кваліфікації.

24

4. ВИМОГИ ДО ВИКЛАДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

В переважній більшості випадків, дипломна робота студента складається не тільки з теоретичної, але і з емпіричної частини, що

відображає

результати

проведеного

студентом

соціологічног

дослідження і служить основою для його аналітичної роботи.

 

При

оформленні

результатів

соціологічного

дослідженн

обов’язковими елементами роботи є:

 

 

- програма дослідження;

 

 

 

- представлення результатів дослідження та їх інтерпретація і

аналіз.

 

 

 

 

Проведення будь-якого

соціологічного

дослідження обов´язково

починається з розробки йогопрограми, яку називають стратегічним документом наукового пошуку, що містить всебічне теоретичне

обґрунтування методологічних підходів

та методичних прийомів

вивчення досліджуваного соціального явища чи процесу.

 

 

Програма соціологічного дослідження складається з двох розділів:

Методологічний

розділ

програми соціологічного

дослідження

містить такі елементи або підрозділи:

 

 

 

а)

формулювання

проблеми, тобто

ситуації,

яка

вимагає

невідкладного аналізу з метою вироблення рішення на рівні колективу ,

регіону, суспільства в цілому;

 

 

 

 

б)

визначення мети та

постановка

завдань

дослідження, які

конкретизують його загальну мету— цільову установку на кінцевий результат;

в) визначення об´єкта та предмета дослідження: об´єкт випливає з формулювання проблеми, проблемної ситуації з усіма суперечностями, а предмет випливає з об´єкта як його сторона (грань, аспект), що безпосередньо досліджується;

г) уточнення та інтерпретація головних категорій і понять,тобто їх струшурування, всебічне пояснення їх змісту;

д) розгортання робочих гіпотез— наукових припущень, які необхідно підтвердити або заперечити, наступною емпіричною інтерпретацією, коли відбувається процес переходу від гіпотези до питань, що містяться в інструменті дослідження(анкеті або бланкуінтерв´ю).

25

Методологічний розділ програми соціологічного дослідження

органічно взаємопов´язаний з її процедурним розділом. Якщо перший

 

закладає

методологію

дослідження, то

другий

розкриває

його

процедуру, тобто послідовність дослідницьких операцій.

 

 

Процедурний (або методичний) розділ

програми

соціологічного

дослідження складається з таких компонентів або підрозділів:

 

1. Визначення вибіркової сукупності, що обстежується, тобто

 

обґрунтування системи вибірки. Система вибірки включає генеральну

сукупність і сукупність вибіркову, які необхідно знати і науково складати. Генеральна сукупність— це вся сукупність одиниць спостереження, що має відношення до даної проблеми, хоча й може

бути обмеженою

територією, часом, професією, функціональними

рамками. Вибіркова

сукупність—

це

частина

генеральної,

безпосередній об´єкт вивчення за розробленою програмою відбору, відтворення характеристики генеральної сукупності на основі її репрезентації (представництва).

До основних типів вибірки належать:

1)випадкова, коли є повна інформація про генеральну сукупність (тут використовують таблицю"випадкового числа", добирання за датами народження, прізвищами, що починаються з літер, які є позначками чого-небудь);

2)систематична, коли з генеральної сукупності відбирають представників з кожної десятої чи двадцятої людини(або за іншим кроком);

3)гніздова, коли відбирають деякі статистичні групи(гнізда), що підлягають дослідженню;

4) стратифікована, коли

процедура

 

складання

 

вибірки

розбивається на етапи, на

кожному

з

яких

змінюється

одиниця

відбирання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Характеристика методів, що використовуються для збирання

 

первинної соціологічної інформації.

 

 

 

 

 

 

При визначенні методів збирання соціологічної інформації(аналіз

 

документів, спостереження,

опитування, експеримент тощо)

слід

 

брати до уваги таке:

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

оперативність

та

економічність

дослідження

не

повинні

забезпечуватися за рахунок якості соціологічної інформації;

 

 

 

2)

жоден

з

методів

збирання

соціологічних

даних

не

універсальним,

тобто

кожен

з них

має

чітко

визначені

пізнавальні

26

можливості. Тому не існує взагалі "добрих" або "поганих" методів, а є методи, що адекватні чи неадекватні поставленим у дослідженні завданням;

3) надійність того чи іншого методу забезпечується не тільки його обгрунтованістю та відповідністю меті й завданням дослідження, а й

дотриманням правил і процедур практичного застосування.

 

3. Структура

інструментарію

для

збирання

соціологічної

інформації спрямована перш за все на виявлення необхідних якостей або відповідних сторін (аспектів) предмета дослідження.

Отже, той чи інший блок питань та порядок їх розташування в інструментарії завжди має бути спрямований на виявлення необхідних властивостей предмета дослідження.

У свою чергу, сам інструментарій у вигляді анкети, бланкаінтерв´ю, опитувального листа чи картки фіксації результатів спостереження повинен додаватися до програми дослідження як самостійний документ.

4. Логічна схема опрацювання первинно соціологічної інформації передбачає насамперед опрацювання, аналіз та інтерпретацію отриманих даних, а також формулювання на цій основі відповідних

висновків і розробку певних практичних рекомендацій.

 

Програма

соціологічного

дослідження, як

і

інструментарій

соціологічного дослідження оформлюються, як правило, в додатках до

курсової або дипломної роботи.

 

 

 

Результати

дослідження та

їхній аналіз є

складовою основної

частини дипломної роботи ,і як правило, вони подаються у другому розділі роботи.

27

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1.ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: метод. рекомендації з впровадження / уклали: Галевич О. К., Штогрин І. М. – Львів, 2008. – 20 с.

2.Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. – 3-

євид., перероб. і допов. / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 240 с.

3.Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник / О.В. Крушельницька. – К.:

Кондор, 2003. – 192 с.

4.Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления и порядок защиты: практическое пособие для студентов–магистрантов / Ф.А. Кузин. – М.: Ось–19, 1997. – 304 с.

5.Лукашевич М.П. Соціологія. Загальний курс. Навчальний посібник / М.В. Туленков, М.П. Лукашевич. - К.: Каравела , 2006. – 408 c.

6.Технологія наукових досліджень: навчальний посібник / Укладач М. С. Дороніна. – 2-е вид., випр. і доп. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 104 с.

7.Цехмістрова Т. С. Основи наукових досліджень: навч. посіб. /

Т.С. Цехмістрова. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003. – 240 с.

8. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-є вид. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. –

К.: Знання–Прес, 2003. – 295 с.

28

Додаток А. Бланк титульного аркуша курсової роботи1

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра соціальної роботи

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА)

з ____________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_______________________________________________

Студента (ки) _____ курсу ______________ групи напряму підготовки__________________________

спеціальності________________________________

___________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник __________________________________

___________________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії

________________ ________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_______________ _________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

м.Запоріжжя

20__ рік

1 Електронний варіант титульного аркуша студент отримує на кафедрі соціальної роботи

29

Додаток Б. Бланк титульного аркуша дипломної роботи2

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут управління та права, гуманітарно-правовий факультет

Кафедра соціальної роботи

Пояснювальна записка

до дипломного проекту (роботи)

_____________________________________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему________________________________________________________________

___________________________________________

Виконав(ла): студент(ка)___курсу, групи____

напряму підготовки (спеціальності)

____________________________

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

__________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ______________________

(прізвище та ініціали)

Рецензент______________________

(прізвище та ініціали)

Запоріжжя - 20__ року

2 Електронний варіант титульного аркуша студент отримує на кафедрі соціальної роботи

30

Додаток В. Бланк завдання3

Запорізький національний технічний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет гуманітарно-правовий Кафедра соціальної роботи

Освітньо-кваліфікаційний рівень Напрям підготовки

(шифр і назва)

Спеціальність

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри, д-р політ.н., проф.

О.А. Агарков

«__» _________ 201_ р.

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

(прізвище, _м.’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)

Керівник проекту (роботи)

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

Затверджені наказом по університету від «___» _______201__ року №___

2.Термін подання студентом проекту (роботи)

3.Вихідні дані до проекту (роботи)

4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

5.Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень, слайдів)

3 Електронний варіант завдання студент отримує на кафедрі соціальної роботи

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]