Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практичне заняття-методичка.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
25.04.2019
Размер:
137.22 Кб
Скачать

18

Пояснювальна записка

Дисципліна «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики» має вирішальне значення у підготовці студентів філологічних спеціальностей. Залежно від зміни завдань, що стоять перед наукою, змінюються обсяг і характер ознак, які досліджуються на сучасному етапі. Суспільство розвивається, змінюються лінгвістичні традиції, етапи в розвитку лінгвістики пов’язані з характером прикладних задач мовознавства. Відповідно, дисципліна «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики» посідає чільне місце у циклі філологічних наук. Цінні ідеї стають надбанням науки, одержують нове осмислення в нових теоріях. Майже усі сучасні концепції науки про мову мають відбитки впливу ідей попередніх століть, що доводить тісний зв’язок вказаної дисципліни з історією мовознавства. Разом з тим, розвиток мовознавства стає найінтенсивнішим у ХХ ст., змінюються наукові парадигми (порівняльно-історична, системно-структурна й комунікативно-функціональна), а це означає, що лінгвістичні надбання попередніх століть набувають нового осмислення, в процесі якого з’являються проблемні питання, що потребують вирішення на сучасному етапі. Цим зумовлюється актуальність вивчення дисципліни.

За поливанівською класифікацією лінгвістичні дисципліни поділяються на три групи:

 1. дисципліни, які вивчають минуле мови;

 2. дисципліни, які вивчають теперішній стан мови;

 3. дисципліни, які вивчають майбутнє мови (прогностика).

Якщо зважити значення і мету перерахованих видів лінгвістичних дисциплін, можна дійти висновку що дисципліна «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики» є провідною серед них, оскільки з максимальною користю для мовознавства на сучасному етапі переоцінює надбання колишніх століть і, намагаючись вирішити актуальні проблемні питання, веде розвиток цієї науки у майбутнє. Вона увібрала в себе багато лінгвістичних фактів, проблем, дослідження і узагальнення яких необхідне не лише для оновлення і поповнення знань, а й також для оцінки їх впливу на подальший розвиток науки про мову, на формування різних напрямків сучасного мовознавства.

Основна мета курсу «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики» - сформувати у студентів-філологів цілісне уявлення, ґрунтовні знання про значення і взаємодію наукових лінгвістичних парадигм (порівняльно-історичної, системно-структурної й комунікативно-функціональної); ознайомити з актуальними проблемами лінгвістики, що з’являються на сучасному етапі в результаті співіснування вказаних парадигм, доповню вальних відношень різних течій і напрямів мовознавства.

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:

 1. розглянути предмет, завдання і проблеми когнітивної, функціональної, комунікативної лінгвістики;

 2. ознайомити студентів із особливостями розвитку мовознавства на сучасному етапі, зі специфікою методологічних пошуків сучасних підходів до дослідження мови;

 3. з’ясувати співвідношення мови і мовлення на сучасному етапі;

 4. дослідити соціальну зумовленість мовних явищ;

 5. розглянути предмет, завдання і проблеми соціолінгвістики, інтерлінгвістики, етнопсихолінгвістики, лінгвосеміотики;

 6. сформувати у студентів уміння визначати актуальні проблеми лінгвістики на сучасному етапі, встановлювати їх зв’язок із лінгвістичними надбаннями попередніх століть.

Практичне значення курсу полягає у тому, що наукове мовознавство новітнього періоду прагне раціональним способом пояснити закони будови мови. Так народжуються різні наукові системи, що пояснюють будову мови за допомогою порівняльного спостереження за різноманітними мовними системами: універсальна граматика, порівняльно-історичне мовознавство, типологія мов, структурна теорія мови. Результати наукових досліджень знаходять відображення в суспільно-мовній практиці. Шкільні граматики і словники залежать від надбань науки, а правила функціонування мови подаються через шкільне навчання. Граматична правильність виступає в ролі наукової моделі мови. Пропонуючи моделі мови, наука розробляє принципи граматичної правильності. Ці принципи використовуються у шкільній практиці.

Основними формами вивчення дисципліни є лекційні та практичні заняття, самостійна робота студентів, виконання індивідуально-контрольних завдань.

На лекційних заняттях студенти матимуть можливість засвоїти теоретичні основи курсу, побудувати загальний напрямок оволодіння системою знань з дисципліни, який допоможе самостійно опрацювати матеріал. З метою досягнення цієї мети в межах кожної теми визначаються питання, обов’язкові для самостійного вивчення, а також плануються індивідуальні контрольні завдання, які передбачають використання монографій, наукових статей, співбесіди на консультаціях.

На практичних заняттях планується відійти від загального огляду актуальних проблем сучасної лінгвістики і розглянути концепції окремих мовознавців, напрямків на основі цитат, розділів лінгвістичних праць.

Формами контролю знань студентів є тестування., захист доповідей, співбесіди.

Наприкінці вивчення курсу студенти повинні знати:

 • специфіку методологічних пошуків сучасних підходів до дослідження мови;

 • особливості розвитку мовознавства на сучасному етапі;

 • предмет, завдання і проблеми когнітивної, функціональної та комунікативної лінгвістики;

 • сутність співвідношення мови і мовлення;

 • риси соціальної зумовленості мовних явищ;

 • предмет, завдання і проблеми соціолінгвістики, інтерлінгвістики, етнопсихолінгвістики, зіставного мовознавства;

 • зовнішні і внутрішні причини мовних змін;

 • актуальні аспекти мовної політики в сучасних умовах;

 • специфіку нормування національних літературних мов;

 • предмет і методологію лінгвістики;

 • основи мовної дидактики;

 • особливості диференціації та інтеграції у розвитку мов.

Студенти повинні вміти:

 • оперувати основними поняттями, що супроводжують вивчення дисципліни «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики»;

 • встановлювати та обґрунтовувати взаємозв’язок дисципліни «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики» з іншими лінгвістичними науками;

 • визначати і характеризувати актуальні проблеми лінгвістики на сучасному етапі;

 • розглядати актуальні проблеми сучасної лінгвістики не лише на загальному рівні, але і на конкретному – у процесі їх появи і розвитку, узагальнюючи одержані наукові знання;

 • здійснювати загальний огляд актуальних проблем сучасної лінгвістики і розглядати концепції окремих мовознавців на основі цитат із монографій, розділів лінгвістичних праць.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.