Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практичне заняття-методичка.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
25.04.2019
Размер:
137.22 Кб
Скачать

Нормативний зміст курсу змістовий модуль1 мовознавство на сучасному етапі

Мета: сформувати у студентів цілісне уявлення про значення наукових парадигм (порівняльно-історичної, системно-структурної й комунікативно-функціональної), що перебувають у доповнювальних відношеннях.

Завдання: - розглянути методологічні пошуки сучасних підходів до дослідження мови;

  • дослідити співвідношення мови і мовлення на сучасному етапі;

  • ознайомити студентів з предметом, завданням і проблемами когнітивної, функціональної та комунікативної лінгвістики;

  • розглянути соціальну зумовленість мовних явищ.

Тема 1. Сучасні уявлення про співвідношення мови і мовлення. Когнітивна лінгвістика.

Мова і мовлення. Відомості з історії вивчення проблеми мови і мовлення. Погляди лінгвістів, що розмежовували мову і мовлення. Основні положення щодо розмежовування мови і мовлення Ф. де Соссюра в «Курсі загальної лінгвістики». Внесок послідовників Ф. де Соссюра у трактування дихотомії «мова і мовлення». Терміни «мова і мовлення», «схема й узус», «компетенція і виконання», «мова, дискурс, мовлення». Рівень норми. Сучасні уявлення про співвідношення мови і мовлення. Три можливі підходи до правильного пояснення співвідношення мови і мовлення. Когнітивна лінгвістика як складова частина когнітології, її предмет, завдання і проблеми.

Тема 2. Функціональна лінгвістика. Комунікативна лінгвістика.

Напрями, що виникли до появи когнітивної парадигми. Виникнення функціональної лінгвістики, її основний принцип, предмет, завдання і проблеми. Теорія функціонально-семантичного поля. Моноцентричні, поліцентричні поля. Лінгвістика тексту. Вчення про дискурс. Зв’язок лінгвістики тексту і дискурсу з комунікативною лінгвістикою. Роль мовленнєвого етикету в комунікативній лінгвістиці. Вчення Остіна про три рівні мовленнєвого акту. Зв’язок прагматики з комунікативною лінгвістикою. Спроби створення цілісної інтегральної концепції мови.

Змістовий модуль 2 соціальна зумовленість мовних явищ

Мета: сформувати у студентів уявлення про багатоаспектність проблеми «мова і суспільство» як однієї з найскладніших у загальному мовознавстві на сучасному етапі.

Завдання: - дослідити соціальну природу мови, соціальну зумовленість мовних явищ;

  • визначити міру залежності стану мови від стану суспільства;

  • вивчити соціальні типи мов і соціальні спільноти людей;

  • з’ясувати можливість свідомого впливу суспільства на мову;

  • ознайомити студентів із взаємовідношенням мов у багатомовному суспільстві;

  • сформувати у студентів уявлення про залежність суспільства від мови.

Тема 3. Суспільний характер мовної норми. Соціолінгвістика.

Суспільна природа мови. Суспільні функції мови. Соціальна зумовленість мовних явищ. Суспільний характер мовної норми. Властивості мовної норми: вибірковість, стійкість, обов’язковість. Відмінності між нормою літературної мови і нормою нелітературних варіантів. Усталеність і обов’язковість літературної норми. Соціолінгвістика, її предмет, завдання і проблеми. Комплекс соціолінгвістичних проблем у загальному вигляді. Поняття «мовна ситуація» і «мовна політика». Кількісні, якісні, оцінні критерії мовної ситуації. Внутрішня і зовнішня оцінка мов. Типологія мовних ситуацій. Значення поняття «мовна політика». Межі впливу суспільства на мову.