Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka-Istoriya_Ukrayini.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
1.23 Mб
Скачать

165

Міністерство охорони здоров’я України

Вищий державний навчальний заклад

Івано-Франківський національний медичний університет

Історія України

(проблеми державності)

Методичний посібник

для самостійної позааудиторної роботи

студентів вищих медичних навчальних закладів освіти III–IV рівнів

акредитації

Спеціальність: 7. 110201 "Фармація"

Івано-Франківськ – 2011

Методичний посібник складений співробітником опорної кафедри українознавства Івано-Франківського національного медичного університету старшим викладачем кафедри Романів Т.Б./ За редакцією завідувача кафедри – д. філол. н., професора В.А. Качкана.

Рецензенти:

Cухий О.М. доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка

Войтович Л.В. доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівського національного університету імені Івана Франка

Турчак О.В. кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ

Рекомендовано до друку:

Ухвала кафедри українознавства ІФНМУ від 29 червня 2011 року, протокол №11

ЗМІСТ

Вступ 4

1. Нормативні дані з "Історії України" 6

2. Орієнтована структура самостійної роботи 6

3. Тематичне планування семінарських занять 6

4. Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 7

4.1. Методичні розробки семінарських занять 9

5. Методичні вказівки для вивчення джерел 86

5.1. Література для вивчення джерел 87

6. Методичні вказівки для вивчення літератури 88

7. Методичні вказівки для підготовки реферату 93

8. Методичні вказівки для підготовки наукових повідомлень 96

8.1. Теми та література для підготовки наукових повідомлень 98

9. Методичні вказівки для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 105

9.1. Критерії оцінювання знань студентів 107

9.2. Програмові вимоги до підсумкового модульного контролю 109

10. База тестових завдань 112

11. Покажчик форм організаційно-управлінського співжиття та державностей України 161

Вступ

Сучасний розвиток системи вищої освіти України передбачає підвищення якості підготовки спеціалістів, вдосконалення навчально-виховного процесу, органічне поєднання навчальної роботи з обов’язковою самоосвітою і науково-дослідною роботою студентів. Особливе місце займає самостійна робота студентів.

Самостійна робота студентів (далі СРС) в вищих медичних закладах освіти з нормативної дисципліни "Історія України" є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять і становить: "Фармація" — 68 із 108 загального обсягу навчального часу студента. Така кількість годин дає можливість розвивати пізнавальну активність студентів, формувати самостійність як рису особистості, здатність до творчого розв’язання сучасних виробничих завдань, уміння приймати рішення. У структурі навчального процесу, вона здійснюється поза межами аудиторних занять і може виконуватись у бібліотеці навчального закладу, навчальному кабінеті "Історія України", комп’ютерному класі факультету і кафедри, в електронному читальному залі бібліотек чи Інтернет-клубі, електронному залі для самостійної роботи у студентських гуртожитках, а також в домашніх умовах, коли студент в основному індивідуально оволодіває знаннями, спираючись при цьому на певні вказівки та поради викладача.

Сучасні інформаційні технології (мережа Інтернет, електронні підручники і навчальні посібники) формують можливість і потребу переходу до творчої моделі навчального процесу, де викладач вчить як і де здобути знання, стежить за ходом виконання задач, ретельно контролює й оцінює роботу студента, керує його самостійним творчим пошуком, а студент самостійно здобуває знання, набуває певного досвіду індивідуальної науково-творчої роботи, виконує поставлені викладачем завдання за допомогою нового технологічного і технічного забезпечення, таким чином перетворюючись на повноправного суб’єкта навчального процесу. Саме СРС дає можливість добитися міцного засвоєння студентом програмного матеріалу, глибокого знання найважливіших історичних джерел, уміння знаходити й аналізувати відповідну навчальну та наукову літературу, виділяти найголовніше, робити правильні висновки й узагальнення, формувати власний погляд на проблеми.

Правильна організація самостійної роботи дає можливість розширити і систематизувати свої знання, вчить раціонально використовувати вільний час, самостійно контролювати й оцінювати індивідуальну працю, підвищує результативність засвоєння знань. Працюючи самостійно, студент вчиться стежити за науковою інформацією, останніми досягненнями історичної науки, опановує ефективні індивідуальні прийоми пізнання, що дають змогу з найменшими витратами сил і часу отримувати знання з різних джерел тощо.

Процес, спрямований на вивчення історії України, передбачає різні форми самостійної роботи (роботу з першоджерелами, підручниками,навчальними посібниками, індивідуальне написання реферату, підготовку до семінару, іспиту, підготовку наукових повідомлень). Оскільки всі форми навчання мають бути націлені на глибоке вивчення курсу, дуже важливо знайти раціональне співвідношення між ними, досягти їх високої ефективності.

Пропоновані методичні вказівки для самостійної (поза межами аудиторних занять) роботи студентів-медиків з курсу "Історія України (проблеми державності)" є нагальною потребою часу, оскільки їх поява зміцнить навчально-методичне забезпечення нормативної дисципліни і слугуватиме інструментом для дистанційного (безконтактного з викладачем) самостійного вивчення курсу, дадуть можливість студентам засвоїти курс "Історії України", успішно скласти підсумковий модульний контроль, а також можуть стати імпульсом для подальших заглиблень у животворне море науки, що буде сприяти підвищенню рівня їхньої свідомості та культури, активній громадянській позиції спеціаліста медика.

Методичний посібник містить: опис навчального плану з історії України, структуру самостійної роботи студентів (СРС), методичні вказівки для вивчення джерел та літератури, методичні вказівки для підготовки рефератів та наукових повідомлень, методичні вказівки для підготовки до підсумково модульного контролю (ПМК), список рекомендованої літератури та джерел, теми рефератів та наукових повідомлень, критерії оцінювання знань студентів, програмові вимоги до ПМК, базу тестових завдань, покажчик форм організаційно-управлінського співжиття та державностей України.

1. Нормативні дані

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН, З НИХ

РІК, СЕМЕСТР

ВИД КОНТРОЛЮ

ВСЬОГО

Лекції

СЕМІНАРИ

СРС

1-й рік,

І семестр

Підсумковий модульний

контроль

КРЕДИТІВ

3,0

0,27

0,83

1, 88

ВСЬОГО ГОД

108

10

30

68

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 36 год.

Аудиторне навантаження – 37%, СРС – 63%

2. Орієнтовна структура самостійної роботи студентів (срс)

з.п.

Види СРС

Кількість годин

Вид контролю

1

Підготовка до семінарських навчальних занять

38

Поточний

2

Індивідуальне завдання СРС - підготовка огляду наукової літератури, реферування, доповідь за однією з визначених тем, складання таблиць, схем

24

Поточний

3

Підготовка до ПМК

6

Підсумковий

ВСЬОГО/ год.

68

3. Тематичне планування семінарських занять

№№ теми

Назва теми

Кількість год.

1.

Вступ до вивчення курсу "Історії України (проблеми державності)".

2

2.

Докняжий період

4

3.

Українська держава — Київська Русь

2

4.

Галицько-Волинська держава.

2

5.

Козацько-гетьманська держава

4

6.

Ідея української державності у суспільно-політичному житті України на прикінці ХVIII – на початку ХХ ст.

2

7.

Державотворчі процеси в Україні 1917-1920 рр. (Українська Народна Республіка в добу Центральної Ради).

2

8.

Державотворчі процеси в Україні 1917-1920 рр. (Українська Держава – гетьманат Павла Cкоропадського), Українська Народна Республіка (Директорія).

2

9.

Західноукраїнська Народна Респубілка

2

10.

Боротьба за українську державу в умовах радянської тоталітарної системи:

6

- Встановлення радянської тоталітарної системи;

2

- Україна в роки Другої Світової Війни 1939-1945 рр.

2

- Україна в ІІ половині 40-х в І половині 80-х років.

2

11.

Національно-демократична революція 90-х років ХХ ст. Проголошення незалежності України. Державотворчі процеси.

2

Разом:

30

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]