Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оспо екз.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.04.2019
Размер:
65.27 Кб
Скачать

Глава 4 Вищі спеціалізовані суди

Стаття 31. Види і склад вищих спеціалізованих судів  

1. У системі судів загальної юрисдикції діють вищі  спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції з розгляду  цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ.  

2. Вищими спеціалізованими судами є: Вищий спеціалізований  суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий  господарський суд України, Вищий адміністративний суд України.  

3. До складу вищого спеціалізованого суду входять судді,  обрані на посаду судді безстроково, з числа яких призначаються  голова суду та його заступники. У вищому спеціалізованому суді,  кількість суддів у якому перевищує сорок п'ять, може бути  призначено не більше трьох заступників голови суду.

4. У вищому спеціалізованому суді утворюються палати з  розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової  юрисдикції. Судову палату очолює секретар судової палати, який  призначається з числа суддів цього суду. Рішення про утворення  судової палати, її склад, а також про призначення секретаря  судової палати приймаються зборами суддів вищого спеціалізованого  суду за пропозицією голови суду. Секретар судової палати  організовує роботу відповідної палати, контролює здійснення  аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до  компетенції палати, інформує збори суддів вищого спеціалізованого  суду про діяльність судової палати.  

5. У вищому спеціалізованому суді діє пленум вищого  спеціалізованого суду для вирішення питань, визначених цим  Законом. Склад і порядок діяльності пленуму вищого  спеціалізованого суду визначаються цим Законом.  

6. При вищому спеціалізованому суді утворюється  Науково-консультативна рада, статус якої визначається цим Законом.

7. Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган  та може бути співзасновником інших друкованих видань.  

Стаття 32. Повноваження вищого спеціалізованого суду  

1. Вищий спеціалізований суд:  

1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в  касаційному порядку згідно з процесуальним законом;  

2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає  справи відповідної судової юрисдикції як суд першої або  апеляційної інстанції;  

3) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову  практику;  

4) надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою  однакового застосування норм Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів  України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу  судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня  рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства  щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;  

5) здійснює інші повноваження, визначені законом.  

 1. Пленум Вищого спеціалізованого суду.

 1. Повноваження судді Вищого спеціалізованого суду.

Стаття 33. Суддя вищого спеціалізованого суду  

1. Суддя вищого спеціалізованого суду здійснює судочинство в  порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші  повноваження, визначені законом.  

 1. Голова Вищого спеціалізованого суду: порядок обрання та повноваження.

Стаття 34. Голова вищого спеціалізованого суду  

1. Голова вищого спеціалізованого суду:  

1) представляє відповідні спеціалізовані суди як орган  державної влади у зносинах з іншими органами державної влади,  органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними  особами, а також із судовими органами інших держав та міжнародними  організаціями;  

2) визначає адміністративні повноваження заступників голови  вищого спеціалізованого суду;  

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить  Голові Державної судової адміністрації України подання про  призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника  апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про  застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення  або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до  законодавства;  

4) видає на підставі акта про обрання на посаду судді чи  звільнення судді з посади відповідний наказ;  

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про  наявність вакантних посад у вищому спеціалізованому суді в  десятиденний строк з дня їх утворення;  

6) вносить відповідно до цього Закону пропозиції щодо  утворення відповідних місцевих та апеляційних судів, зміни їх  територіальної юрисдикції, а також щодо кількості суддів у них;  

7) скликає пленум вищого спеціалізованого суду; вносить на  розгляд пленуму подання про призначення на посаду секретаря  пленуму; виносить на розгляд пленуму питання та головує на його  засіданнях;  

8) інформує пленум вищого спеціалізованого суду про стан  правосуддя у відповідній судовій юрисдикції та практику вирішення  окремих категорій справ;  

9) забезпечує виконання рішень зборів суддів вищого  спеціалізованого суду;  

10) контролює ведення та аналіз судової статистики,  організовує вивчення та узагальнення судової практики, дбає про  інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення  якості судочинства;  

11) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації  суддів вищого спеціалізованого суду;  

12) здійснює інші повноваження, визначені законом.  

2. Голова вищого спеціалізованого суду з питань, що належать  до його адміністративних повноважень, видає накази і  розпорядження.  

3. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду  його адміністративні повноваження здійснює один із заступників  голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого  визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи  на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду -  суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.  

Стаття 35. Заступники голови вищого спеціалізованого суду  

1. Заступники голови вищого спеціалізованого суду здійснюють  адміністративні повноваження, визначені головою суду.

 1. Верховний суд України: склад, порядок формування та повноваження.

 1. Суддя Верховного суду та його повноваження.

 1. Повноваження Голови Верховного суду України.

 1. Порядок обрання Голови Верховного Суду України.

 1. Порядок висловлення недовіри Голові Верховного Суду України.

 1. Пленум Верховного суду України: склад та повноваження.

 1. Роль Пленуму суду в організації роботи судів.

 1. Характеристика Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7.07.2010р.

 1. Судові системи зарубіжних країн.

 1. Витоки, поняття та завдання конституційного контролю.

 1. Конституційний суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, його завдання та повноваження.

 1. Склад та порядок формування Конституційного суду.

 1. Особливості статусу судді Конституційного суду.

 1. основні права та обов’язки судді Конституційного Суду України.

 1. Заборони і обмеження для суддів Конституційного Суду України.

 1. Підстави та порядок припинення повноважень суддів Конституційного Суду України.

 1. Незалежність судді Конституційного Суду України та її гарантії.

 1. Голова Конституційного Суду України: порядок обрання та повноваження.

 1. Органи і посадові особи, які мають право внесення питань на його розгляд.

 1. Конституційне подання як форма звернення до Конституційного Суду України.

 1. Конституційне звернення як форма звернення до Конституційного Суду України.

 1. Поняття та особливості конституційного провадження.

 1. Учасники конституційного провадження.

 1. Поняття і види актів Конституційного Суду України, їх правова природа та юридична вила.

 1. Апарат і організація роботи Конституційного суду.

 1. Характеристика Закону України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.96р.

 1. Органи конституційного нагляду в зарубіжних країнах. Порядок їх формування, структура та функції.

 1. Загальні поняття про статус суддів.

 1. Суддя - носій судової влади.

 1. Вимоги, що пред’являються до кандидатів на посаду судді.

 1. Вимоги щодо несумісності.

 1. Характеристика законодавства про статус суддів.

 1. Права та обов’язки суддів судів загальної юрисдикції.

 1. Порядок призначення суддів судів загальної юрисдикції на посади.

 1. Порядок обрання суддів судів загальної юрисдикції на посади безстроково.

 1. Підстави та порядок звільнення суддів судів загальної юрисдикції з посад.

 1. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді судів загальної юрисдикції.

 1. Кваліфікаційний іспит кандидатів на посаду суддів судів загальної юрисдикції.

 1. Реалізація конституційного принципу участі народу у здійсненні правосуддя.

 1. Порядок обрання та статус народних засідателів і присяжних.

 1. Вимоги до народного засідателя.

 1. Гарантії прав народних засідателів.

 1. Статус суддів, народних засідателів та присяжних в зарубіжних країнах.

 1. Статус, структура та завдання Національної школи суддів.

 1. Склад, порядок формування та строк повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 1. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 1. Організація роботи та засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 1. Підстави дисциплінарної відповідальності суддів.

 1. Дисциплінарне провадження: поняття, органи, що його здійснюють та порядок здійснення.

 1. Дисциплінарне стягнення щодо судді та порядок його знаття.

 1. Оскарження рішення у дисциплінарній справі щодо судді.

 1. Гарантії незалежності суддів судів загальної юрисдикції.

 1. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення суддів судів загальної юрисдикції.

 1. Органи суддівського самоврядування: види, завдання.

 1. Організаційні форми суддівського самоврядування, порядок їх формування.

 1. Збори суддів: порядок формування та повноваження.

 1. Збори суддів Верховного Суду України та збори суддів вищого спеціалізованого суду України: прядок формування та повноваження.

 1. Конференції суддів: порядок формування та повноваження.

 1. Ради суддів: порядок формування та повноваження.

 1. З’їзд суддів: порядок формування та повноваження.

 1. Порядок скликання з’їзду суддів України.

 1. Рада суддів України: порядок формування та повноваження.

 1. Державна судова адміністрація України: її повноваження.

 1. Порядок обрання та повноваження Голови Державної судової адміністрації.

 1. Територіальні управління Державної судової адміністрації, їх повноваження.

 1. Апарат суду загальної юрисдикції

 1. Особливості апаратів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів.

 1. Статус та правові засади діяльності Вищої ради юстиції.

 1. Склад та порядок призначення членів Вищої Ради юстиції.

 1. Повноваження Вищої ради юстиції.

 1. Порядок обрання та повноваження Голови Вищої ради юстиції.

 1. Акти Вищої ради юстиції.

 1. Організація діяльності Вищої ради юстиції.

 1. Участь Вищої ради юстиції у формуванні суддівського корпусу.

 1. Розкрийте, як змінились вимоги до членів Вищої ради юстиції у зв’язку із конституційною реформою 2010 року.

 1. Характеристика Закону України «Про Вищу раду юстиції» від 15.01.98р.

 1. Порядок здійснення дисциплінарного провадження Вищою радою юстиції щодо суддів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.