Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
прогЕкУпрПрактики4курсБакалавр.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.04.2019
Размер:
98.52 Кб
Скачать

27

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РИНКУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до проходження економіко-управлінської практики

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

для студентів всіх форм навчання

напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

Донецьк – 2011

Методичні рекомендації до проходження економіко-управлінської практики освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Донецького інституту ринку та соціальної політики (ДІРСП) – Донецьк: 2011. - 31 с.

Сформульовано мету та задачі економіко-управлінської практики, представлено її програму, процедуру проходження, визначено основні положення практики.

Укладач Крапівіна Г.О., к. держ.упр., доцент кафедри організації туризму

Рецензент: Алейнікова Г.М., д.т.н., проф. кафедри організації туризму

Затверджено і рекомендовано до використання у навчальному процесі на засіданні кафедри організації туризму ДІРСП 30.08.2011, протокол №1.

Методичні рекомендації обговорено, схвалено та рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії ДІРСП .2011 р., протокол № .

З М І С Т

1. Загальні положення 4

2. Мета та завдання практики 5

3. Графік проходження практики 6

4. Зміст практики 7

5. Вимоги до оформлення звіту............................................. ..............11

6. Форми і методи контролю..................................................... .........14

7. Змістовні модулі практичної підготовки і методи оцінки у

відповідності до кредитно-модульної системи організації

навчального процесу...... . ...................15

Додаток А. Тематики індивідуальних завдань 19

Додаток Б. Загальний перелік джерел інформаційної бази 21

Додаток В. Приклад оформлення рисунків 24

Додаток Д.Приклад оформлення таблиць 25

Додаток Ж. Форма титульного аркушу звіту з практики 26

  1. Загальні положення

Методичні рекомендації до проходження економіко-управлінської практики розроблено для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» із врахуванням ступеневої освіти відповідно до навчального плану підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на основі ст. 30 Закону України «Про освіту» і положення «Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу підготовку)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65.

Економіко-управлінська практика згідно з навчальним планом проводиться студентами денної форми навчання тривалістю 21 діб та заочної форми навчання тривалістю 14 діб. За основу проведення практики використано «Положення про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України», затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р.

Методичні рекомендації до проходження економіко-управлінської практики є навчально-методичним документом, в якому визначається мета та завдання практики на кожному етапі її проходження, їх взаємозв'язок між собою та з навчальною і науково-дослідною роботою студентів, а також загальні питання щодо графіку проходження, змісту практики, вимог до оформлення звіту, форм і методів контролю, змістовних модулів практичної підготовки і методів оцінки у відповідності до кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Практика сприяє скороченню терміну адаптації молодого спеціаліста до сучасних умов діяльності туристичних комплексів, туристичних фірм і турагентств після закінчення інституту.

Методичні рекомендації є провідним навчально-методичним документом, згідно з яким планується навчальне навантаження і регламентується діяльність керівника практики від вищого навчального закладу, визначаються підприємства - бази практики для ОКР «бакалавр».

Методичні рекомендації до проходження економіко-управлінської практики розроблено для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» із врахуванням досвіду Київського університету туризму, економіки і права (КУТЕП).

  1. Мета практики

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації управління в сфері туризму на базі одержаних у процесі навчання теоретичних знань, набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що складаються на туристичних фірмах у сучасних умовах.

У процесі практики студенти повинні одержати достатній обсяг практичних знань та вмінь на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр».

Базами практики визначено туристичні організації.

Студенти при проходженні практики зобов'язані:

до початку практики отримати консультацію від керівника практики від навчального закладу щодо оформлення всіх необхідних документів;

своєчасно прибути на базу практики;

у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

вивчити правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії і суворо їх дотримуватись;

нести відповідальність за виконану роботу;

своєчасно здати залік з практики.

Після закінчення практики студенти складають письмовий звіт з виконання методичних рекомендацій до проходження практики та індивідуального завдання. Звіт підписується і оцінюється безпосередньо керівником від бази практики.

Письмовий звіт разом із щоденником і характеристикою подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідувачем кафедри.

Комісія приймає залік з практики у студентів в останні дні її проходження. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Студенту, який не з'явився на базу практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно, при виконанні умов, визначених відділом практики. Студент, який втретє отримав негативну оцінку з практики в комісії, відраховується з інституту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.