Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани сем_нар_в.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.12.2018
Размер:
237.06 Кб
Скачать

Типах ринків.

6.1. Особливості формування цін на туристичний продукт в умовах досконалої конкуренції.

6.2. Особливості формування цін на туристичний продукт в умовах чистої монополії.

6.3. Особливості формування цін на туристичний продукт в умовах монополістичної конкуренції.

6.4. Особливості формування цін на туристичний продукт в умовах олігополістичної конкуренції.

Тема 7. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ.

7.1. Розкрийте особливості використання основних методів формування цін в туризмі.

7.2. Особливості використання параметричних методів встановлення цін на туристичний продукт.

7.3. Особливості формування цін при використанні методу „ витрати+прибуток ”.

7.4. Особливості формування цін при використанні методу „ визначення цільового прибутку з урахуванням беззбитковості ”.

7.5. Особливості формування цін при використанні методу „ обліку попиту ”.

7.6. Особливості формування цін при використанні методу „цінності туристичного продукту”.

7.7. Особливості формування цін при використанні методу „тендерів”.

7.8. Особливості формування цін при використанні методу „ кошторису витрат”.

7.9. Вплив цін на формування прибутку.

Тема 8. Цінові ризики та їх вплив на формування цін.

8.1. Соціально-економічна сутність цінових ризиків.

8.2. Основні причини виникнення цінових ризиків.

8.3. Необхідність врахування цінових ризиків при формуванні цін на туристичний продукт.

8.4. Основні методи визначення цінових ризиків.

Тема 9. Інфляційні процеси та їх вплив на ціни.

9.1. Інфляція як соціально-економічне явище.

9.2. Основні чинники виникнення інфляції.

9.3. Особливості інфляційних процесів в Україні.

9.4. Необхідність врахування інфляційних процесів при формуванні цін на туристичний продукт.

9.5. Методи визначення рівня інфляції.

Тема 10. Вплив держави на формування цін в туризмі.

10.1. Необхідність державного регулювання цін.

10.2. Основні методи державного регулювання цін.

10.3. Особливості цінового регулювання в Україні.

Список рекомендованої літератури.

 1. Закон України “Про курорти” // ВВР. – 2000. – № 50.

 2. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.

 3. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с. : 21с.

 4. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 176 с

 5. Бойчак І. М., Харів Н.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств.- Л.: Сполом, 1999.

 6. Бороздин Ю.В. Ценообразование и потребительская стоимость продукции. - М. : Экономика, 1975 .

 7. Варга В.У. Деньги и цены. Мировая економика и международные отношения.-№ 12- 1992.

 8. Васильева Н.С., Козлова Л. И. Формирование цены в рыночных условиях. - М.: Бизнес, 1995.

 9. Василишин Р. Д. Розpобка стpатегії маpкетингової діяльності підпpиємства/ Сум. деpж. агpаp. ун-т. — Суми: Козац. вал, 1997. — 25 с.

 10. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д Економічний ризик і методи його вимірювання. – К.: ІЗМН, 1996. – 400 с.

 11. Волков О.И. Экономика предприятия . - М.: Инфра, 1999.

 12. Галузевий маpкетинг: [Hавч. посібник для студентів екон. спец.] / Дам’янов А., Савельєв Є., Штефанич Д. та ін.; Ін-т змісту та методів навчання та ін.; [За заг. pед. Є. В. Савельєва, Д. А. Штефанича]. — К., 1997. — 175с.

 13. Гальчінський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії.- К.: Вища школа, 1995.

 14. Герасименко В. В. Ценовая политика фирмы.- М.: Финстатинформ, 1995.

 15. Горфинкель В.Я., Швандар В.А. Экономика предприятия.-М.: Юнити, 1998.

 16. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 336 с.

 17. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие. – Минск: Новое знание, 2003. – 496 с.

 18. Есипов В. Ценообразование на мировом рынке.- М.: ЛФЭи, 1991.- 144 с.

 19. Калиніченко І.В. Імпульсивні явища в економіці: природна поведінка цін. Економіка України.- № 11- 1998.

 20. Калита Н.С.,Спицына Т.Ю., Кожуховский К.Л., Цена и ценообразование . Состояние, проблемы, перспективы.- К.: Выща школа, 1988.

 21. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 257 с.

 22. Корниенко В.Т. Цена и народное потребление. - М.: Знание,1963.

 23. Литвиненко Я. В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посібник.- К.: МАУП, 2001.

 24. Медведев В.А. Закон стоимости и материальные стимулы производства. - М.: Экономика, 1968.

 25. Нэгл Т. Т. Стратегия и тактика ценообразования.-СПб., 2001.- 544с

 26. Примак Т. О. Економіка підприємств.-К.: МАУП,1999.