Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
План семінарських ФР для ФК-306-307.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
29.29 Кб
Скачать

6. Плани семінарських занять

(18 год.)

Змістовий модуль 1

Тема 1. Сутність, функції та роль фондового ринку в економіці.

(2 год.)

Семінарське заняття № 1

Мета заняття: відтворити, скоректувати знання, проаналізувати основні положення, думки, пов’язані з сутністю, структурою фондового ринку, з сучасною концепцією функціонування і розвитку фондового ринку України, осмислити практичне значення дисципліни і її місце в системі економічних знань. Розвивати вміння самостійно працювати з економічною літературою.

ПЛАН

 1. Предмет, мета, завдання дисципліни, її місце в системі економічних знань.

 2. Поняття фондового ринку (ринку цінних паперів), його завдання, функції.

 3. Первинний і вторинний ринки цінних паперів.

 4. Біржовий, позабіржовий ринки.

 5. Інфраструктура, суб’єкти фондового ринку.

Рекомендована література: 9, 18, 22, 57, 65, 68, 69, 73, 75, 82, 83, 85, 90, 96, 97, 98, 117, 118.

Тема 2. Цінні папери та похідні інструменти фондового ринку.

(2 год.)

Семінарське заняття № 2

Мета заняття: охарактеризувати сутність та види цінних паперів, проаналізувати умови випуску та особливості обігу окремих видів цінних паперів, реєстрації випуску, провести різнобічний контроль знань. Розвивати вміння самостійно працювати над окремими питаннями дисципліни, конспектувати матеріали.

ПЛАН

 1. Сутність цінних паперів, їх види та форми випуску.

 2. Основні характеристики, види, причини, умови випуску та особливості обігу:

2.1. акцій;

2.2. облігацій;

2.3. векселів;

2.4. інвестиційних сертифікатів;

2.5. ощадних сертифікатів;

2.6. похідних цінних паперів.

 1. Рішення про випуск цінних паперів, інформація про емісію, особливості реєстрації цінних паперів.

Рекомендована література: 8, 11, 17, 18, 22, 25, 26, 28, 41, 45, 47, 48, 55, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 88, 90, 96, 99, 103, 110, 111, 112, 117, 118.

Тема 3. Основи методики визначення курсової вартості та управління портфелем цінних паперів.

(2 год.)

Семінарське заняття № 3

Мета заняття: закріпити, систематизувати знання з теми, зацікавити у глибшому вивченні основ методики визначення курсової вартості цінних паперів, доходів від їх обігу, сучасних моделей та індексів оцінки інвестицій, дивідендної політики, стратегії в управлінні портфелем цінними паперами, підкреслити важливість використання основ цих методик у майбутній фаховій діяльності, виступаючи у ролі інвестора.

ПЛАН

 1. Майбутня вартість цінних паперів, простий та складний відсотки, дисконтована вартість, ануїтет.

 2. Формування курсової вартості цінних паперів, особливості формування даної вартості акцій, облігацій.

 3. Основи методики визначення курсової вартості, доходів акцій, облігацій, векселів.

 4. Основні показники якості акцій, облігацій, вплив цих показників на курсову вартість і дохідність.

 5. Сучасна методика оцінки, моделі та індекси оцінки інвестицій.

 6. Дивідендна політика та стратегія управління портфелем цінних паперів.

Рекомендована література: 18, 20, 21, 57, 65, 68, 69, 73, 75, 82, 83, 85, 90, 96, 97, 98, 117, 118.