Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tsivilne_modul_2.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
359.94 Кб
Скачать

1. Предмет

2. Лізингові платежі

3. Строки

Предмет договору.

Стаття 807. Предмет договору лізингу (Цивільний кодекс України)

1. Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками, віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.

2. Не можуть бути предметом договору лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також інші речі, встановлені законом.

Стаття 3. Предмет лізингу (Закон України «Про фінансовий лізинг»)

2. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці).

За ЗУ віднесення майна до основних засобів здійснюється з урахуванням 2 критеріїв:

  1. часового

  2. вартісного

майно

строк користування, використання – експлуатація якого перевищує 1 р.

вартість -2500 грн.

Іншими істотними умовами є:

Стаття 16. Лізингові платежі (Закон України «Про фінансовий лізинг»)

1. Сплата лізингових платежів здійснюється в порядку, встановленому договором.

Лізингові платежі як правило включають в себе:

а) суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу;

б) платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно;

в) компенсацію відсотків за кредитом;

г) інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу.

Строки у договорі лізингу.

Договір лізингу укладається на строк, встановлений договором.

Якщо строк лізингу не встановлений, договір лізингу вважається укладеним на невизначений строк.

Стаття 1. Визначення фінансового лізингу

2. За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов’язується передати у користування річ лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року.

  1. Договір перевезення.

Загальна характеристика договорів про надання послуг.

За договором про надання послуг одна сторона – виконавець зобов’язується за завданням іншої сторони (замовника) вчинити певну дію або вчинити д-сть, які споживаються в момент їх вчинення, а замовник зобов’язується оплатити вартість наданих послуг, якщо інше не встановлено договором.

Загальні положення про договір щодо надання послуг поширюються на всі договори відповідної групи, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Загальні положення:

1.Предмет – послуга, тобто одноразова дія або д-сть (сукупність дій).

На відміну від робіт послуги наділені 2 специфічними ознаками:

1.послуги не мають уречевленого результату, який може бути самостійним об’єктом цивільн.відносин.

2.дія спожив. в момент її вчинення.

  • Залежно від виду послуги, договір про надання послуги поділ.:

1.договір про надання фактичних послуг – в результаті якого вчиняються дії, які не створюють окремих цивільних прав і обов’язків для особи, якій така послуга фактичного х-ру надається. (Пр. дог.перевезення, зберігання, банківського вкладу)

2.договір про надання юридичних послуг – при виконанні яких вчиняються такі дії, які створюють цивільні права і обов’язки для особи, якій надається відповідна послуга. (Пр.дог.доручення, комісії)

3.надання юридично-фактичних (змішаних) послуг – в процесі викон. Цього договору вчин.дії як фактичного так і юридичного х-ру. (Пр.дог.управління майном)

2. ВІДПЛАТНІСТЬ

За від платністю поділ.на:

- відплатні

- безоплатні

За відплатним догов.замовник зобов сплатити виконавцеві ціну обумовлену договором.

Якщо виконання стало неможливим з причин, які не залежали від виконавця, то замовник зобов.сплатити йому розумну ціну(«розумна плата»-звичайні а даних умов витрати, які поніс виконавець до настання певних обставин) .

Якщо неможливість виконання виникла з вини замовника, то він зобов.сплатити повну вартість обумовлених послуги.

За безвідплатним договором на замовника покл.обов’язок відшкодувати усі фактичні витрати пов’язані із наданням послуг.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за порушення договору.

Розмір в-сті за порушення догов про надання послуг залежить від того до якого догов. Виду належить цей договір:

  • За порушення відплатного договору – сторона зобов.відшкодовувати збитки у повному обсязі за наявності її вини.

  • У разі якщо послуга надається у зв’язку із здійсненням п-ємницької д-сті виконавець зобов.відшкодувати збитки у всіх випадках за винятком, якщо мали місце обставини непереборної сили.

  • За порушення зобов’язань за безвідплатним договором про надання послуг розмір відшкодування збитків не може перевищувати подвійної суми неоподатков.мінімуму доход.гр-н, якщо інше не передбачено договором.

Поняття та види перевезень, джерела їх правового регулювання.

За догов.перевезення – 1 сторона(перевізник) зобов.доставити довірений їй вантаж або перевести пасажира до пункту призначення, а інша сторона (відправник, пасажир) зобов.оплатити надану їй послугу.

За загальною х-стикою:

  • Реальний

  • Двосторонньозобов’язуючий

  • Відплатний

Сфера застосування визнач. З урахуванням кількох критеріїв: Виду перевізного засобу; Об’єкта перевезення.

Правова природа визначається з урахуванням місця осіб, що беруть участь у перевізному процесі. + У перевізному процесі, якщо об’єктом перевезення є вантаж беруть участь 3 особи(відправник,вантажовідправник,одержувач)

Види

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]