Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tsivilne_modul_2.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
359.94 Кб
Скачать
 1. Договір підряду: загальні положення.

Договір підряду: поняття, ознаки, сфера, застосування, джерела правового регулювання.

За договором підряду одна сторона(підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони(замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Даний договір є

 • Консенсуальним

 • Двостороннім

 • Оплатним

 • ризиковий

Сфера застосування: договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Джерела правового регулювання: ЦКУ+ ЗУ «Про захист прав споживачів».

Сторони в договорі підряду.

Сторони в договорі підряду- за загальним правилом: підрядник і замовник.

Підрядник – особа яка бере на себе обов’язок виконати замовлену роботу(послуги).

ЦК не встановлює обмежень щодо сторін договору. Проте, як правила, на стороні підрядника підрядні роботи виконують спеціально створені для цього підприємства(будівельні, будівельно-монтажні, у сфері побутового обслуговування…), а такоє інші підприємства, що займаються виробничо-господарською діяльністю.

Замовник – це особа, яка замовляє виконання певної роботи(послуги), беручи на себе обов’язок прийняти й оплатити її результат. На стороні замовника може виступати як юридична так і фізична особа.

+++Крім того, для виконання окремих видів робіт підрядник зобов’язаний одержати спеціальний дозвіл (ліцензію). Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню встановлений ст..9 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Наприклад ліцензуванню підлягає будівельна діяльність, діяльність у сфері освіти, діяльність у галузі телебачення і радіомовлення…..

Система генерального підряду.

Полягає в тому, підрядник може виконати роботу особисто, або залучити до виконання інших осіб – субпідрядників, виступаючи при цьому генеральним підрядником. Підрядник може залучати субпідрядників, якщо договором не передбачений його особистий обов’язок виконати роботу.

Генеральним підрядником є особа, яка бере на себе обов’язки з виконання робіт за договором підряду і така, що залучає до виконання робіт інших осіб(субпідрядників). Генпідрядник відповідає перед замовником за порушення субпідрядником його зобов’язань, а перед субпідрядником – за порушення зобов’язань. При цьому генпідрядник може пред’явити регресні позови до замовника та до субпідрядника, з вини яких сталося порушення договірних умов.

Пряме пред’явлення вимог замовника до субпідрядника не допускається, якщо інше не встановлено договором чи законом. Проте, ці особи, можуть брати участь у судовому спорі, як треті особи, що заявляють самостійні вимоги на предмет спору.

Субпідрядником є особа, залучена генпідрядником на підставі субпідрядного договору на виконання частини робіт, передбачених договором підряду. Субпідрядний договір є різновидом договору підряду, тому на нього поширюються загальні положення про підряд. Крім того, він повинен відповідати умовам та бути узгодженим з положенням підрядного договору(Пр.:стосовно строків виконання окремих видів робіт).

З практики: Можливим є укладення підрядником 2 і більше субпідрядних договорів. Також субпідрядник може укладати новий субпідрядний договір (так званий подвійний субпідряд).

Предмет договору підряду.

Предметом договору підряду може бути будь-яка робота, у процесі виконання якої створюється результат, що передається замовнику. Робота та її результат у договорі підряду відокремлені у часі (спочатку виконується робота, а потім виникає її результат), однак вони тісно пов’язані між собою і складають єдиний предмет договору підряду. Єдність роботу та її результату є основною ознакою предмета договору підряду, яка дозволяє відмежувати цей договір від інших типів цивільно-правових договорів. Наприклад, від договору про надання послуг договір підряду відрізняється тим, що: у договорі про надання послуг предметом є сам процес надання послуги, а не досягнення матеріалізованого результату, який є характерним для договору підряду.

Ціна в договорі підряду.

Враховуючи те, що договір підряду є оплатним за загальним правилом, ціна є істотною умовою договору. Проте, у тих випадках, коли ціна або способи її визначення у договорі не вказані, ціна встановлюється судом на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи, з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами.

Ціна договору включає в себе:

 • Витрати підрядника (ті, які безпосередньо пов’язані з виконанням підрядних робіт)

 • Плата за виконану роботу.

Способи визначення ціни:

 1. Ціна може бути визначена у тексті договору

 2. Самим договором встановлюється способи визначення ціни

 3. Ціна визначається кошторисом

Ціна у договорі підряду може змінюватись у випадках:

1.у разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, послуг, які мали бути надані підрядником

2.при наявності ощадливості підрядника

3. ціна договору підряду може бути зменшена, якщо підрядник відступив від умов договору підряду.

Кошторис.

Однією із істотних умов договору підряду є розмір плати за виконану роботу(ціна). Ціна може бути визначена у кошторисі. Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником. Таким підтвердженням може бути підписання сторонами договору підряду складовою якого є кошторис.

Ціна у договорі встановлюється кошторисом, залежно від можливості внесення змін до кошторису, він поділяється:

 • Твердий – вваж кошторис внес змін до якого за заг правилом не допускається без згоди замовника; зміни можуть бути внесені до твер кошторису без згоди замовника за умови якщо вартість додаткових робіт не перевищує 10% попередньо встан ціни)

 • Приблизний (без згоди замовника можна вносити зміни)

Коментар: В процесі виконання договору можуть виникати різні непередбачувані, і вартість робіт збільшується, тому кошторис може бути твердим або приблизним. Кошторис вважається твердим якщо інше не встановлено договором. Тобто кошторис вражається приблизним лише за наявності спеціальної вказівки про це в договорі. Приблизний кошторис складається у тому випадку коли якщо заздалегідь неможливо визначити перелік необхідних робіт та плату за них. Твердим кошторисом є кошторис, вартість матеріалів та робіт в якому остаточно погоджені сторонами договору, зміни до якого можуть бути внесені лише за погодженням сторін, збільшення якого не має права в односторонньому порядку вимагати підрядник, а замовник в односторонньому порядку не має права вимагати його зменшення. Стаття 844 ЦК передбачає, що витрати з підрядних робіт, які перевищують твердий кошторис, несе підрядник. Винятки з цього правила можуть бути передбачені лише законом. Кошторис, що не відповідає таким ознакам, є приблизним. Приблизним також є кошторис, щодо якого є прямі та безпосередні застереження в договорі підряду та договором передбачені випадки його можливого збільшення або зменшення, зміни цін на матеріали та устаткування, зміни щодо вартості робіт. Приблизний та твердий кошториси також відрізняються за правовими наслідками їх перевищення.

Якщо у підрядника виникла потреба значно чи істотно перевищити приблизний кошторис, він повинен завчасно попередити про таке замовника. Якщо попередження зроблене своєчасно, підрядник має право без згоди замовника збільшити чи перевищити кошторис. Якщо попередження про це зроблене несвоєчасно або взагалі не зроблене, підрядник не має права перевищити приблизний кошторис і повинен за свій рахунок нести усі витрати, які перевищують чинний приблизний кошторис. Незначне перевищення кошторису також відноситься на рахунок підрядника, якщо інше не передбачене договором підряду.

Якщо підрядник попередив своєчасно замовника про потребу проведення додаткових робіт, що не були передбачені приблизним кошторисом або про збільшення вартості матеріалів, остаточне рішення щодо цього питання залишається за замовником. Замовник має право або прийняти пропозицію підрядника і, таким, чином, внести зміни до договору підряду або відхилити таку пропозицію. Якщо замовник відхилив пропозицію перевищення приблизного кошторису, він має право відмовитися від подальшого виконання договору. При цьому замовник повинен сплатити підряднику виконану частину роботи.

ЦК: Підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник - його зменшення в разі, якщо на момент укладення договору підряду не можна було передбачити повний обсяг роботи або необхідні для цього витрати.

У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані підрядником, а також вартості послуг, що надавалися йому іншими особами, підрядник має право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови замовника від збільшення кошторису підрядник має право вимагати розірвання договору.

Права та обов'язки сторін за договором підряду.

За Цивільним кодексом України на підрядника покладаються такі обов'язки:

 • на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника)

 • виконати роботу, визначену договором підряду, із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором.

 • надати замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок.

 • вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому замовником, та відповідає за втрату або пошкодження цього майна.

 • своєчасно попередити про необхідність проведення додаткових робіт і у зв'язку з цим істотного перевищення визначеного приблизного кошторису

 • виконати роботу, у встановлені строки або не встановлені строки виконання роботи у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

 • своєчасно попередити замовника:

1) про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від замовника;

2) про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості або придатності результату роботи;

3) про наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості або придатності результату роботи.

 • Якщо використання недоброякісного або непридатного матеріалу чи додержання вказівок замовника загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог, підрядник зобов'язаний відмовитися від договору підряду

 • передати замовникові результат роботи, який має відповідати встановленим вимогам протягом усього гарантійного строку.

 • передати замовникові разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації або іншого використання предмета договору підряду, якщо це передбачено договором або якщо без такої інформації використання результату роботи для цілей, визначених договором, є неможливим.

 • Тощо.

Наведений перелік обов'язків підрядчика не є вичерпним, сторони можуть передбачити й інші умови, обов'язкові для них.

Права підрядника:

 • має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи.

 • має право на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості.

 • Якщо замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку підрядника, у відповідний строк не замінить недоброякісний або непридатний матеріал, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості або придатності результату роботи, підрядник має право відмовитися від договору підряду та право на відшкодування збитків.

 • має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання договору підрядником.

 • має право на плату, якщо знищення предмета договору підряду або неможливість закінчення роботи сталися через недоліки матеріалу, переданого замовником, чи внаслідок його вказівок про спосіб виконання роботи або якщо таке знищення чи неможливість закінчення роботи сталися після пропущення замовником строку прийняття виконаної роботи.

 • Має право на оплату виконаної роботи

 • Якщо замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної підрядникові у зв'язку з виконанням договору підряду, підрядник має право притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника.

 • має право замість усунення недоліків роботи, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, завданих простроченням виконання. У цьому разі замовник зобов'язаний повернути раніше передану йому роботу підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе.

 • Якщо замовник протягом одного місяця ухиляється від прийняття виконаної роботи, підрядник має право після дворазового попередження продати результат роботи, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести в депозит нотаріуса, нотаріальної контори на ім'я замовника, якщо інше не встановлено договором.

 • Тощо

Обовязки замовника:

 • оплатити виконану роботу;

 • у разі дострокової відмови від договору, оплатити фактично виконану роботу, та відшкодувати витрати, здійснені з метою виконання договору;

 • оплатити вартість матеріалу, якщо роброта виконується з матеріалу підрядника;

 • сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених договором підряду.

 • прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

 • Тощо.

Права замовника:

 • має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника.

 • Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.

 • Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

 • Якщо підрядник відступив від умов договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором.

 • Має право вимагати від підрядника усунення виявлених недоліків.

 • Має право вимагати належного виконання умов договору

 • Тощо.

Ризики підрядника.

За загальним правилом усі ризики несе підрядник. Одна є вийнятки:

 1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) матеріалу до настання строку здачі підрядником визначеної договором підряду роботи несе сторона, яка надала матеріал, а після настання цього строку - сторона, яка пропустила строк, якщо інше не встановлено договором або законом. Тобто ризик вип. Знищ чи пошкодження – може нести замовник.

 2. Замовник, який попередньо прийняв окремі етапи робіт, несе ризик їх знищення або пошкодження не з вини підрядника.

 3. У разі прострочення строку прийняття результату роботи замовником – ризики несе він.

Більше ні де ні чого не знайшов.

Правові наслідки порушення зобов'язань за договором підряду.

Стаття 848. Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника

1. Якщо замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку підрядника, у відповідний строк не замінить недоброякісний або непридатний матеріал, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості або придатності результату роботи, підрядник має право відмовитися від договору підряду та право на відшкодування збитків.

2. Якщо використання недоброякісного або непридатного матеріалу чи додержання вказівок замовника загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог, підрядник

зобов'язаний відмовитися від договору підряду, маючи право на відшкодування збитків..

Стаття 858. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи

1. Якщо робота виконана підрядником з відступами від умов договору підряду, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до договору або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник

має право, якщо інше не встановлено договором або законом, за своїм вибором вимагати від підрядника:

1) безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк;

2) пропорційного зменшення ціни роботи;

3) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх встановлено договором.

2. Підрядник має право замість усунення недоліків роботи, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, завданих простроченням виконання. У цьому разі замовник зобов'язаний повернути раніше передану йому роботу підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе.

3. Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати

відшкодування збитків.

4. Умова договору підряду про звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки роботи не звільняє його від відповідальності за недоліки, які виникли внаслідок умисних дій або бездіяльності підрядника.

5. Підрядник, який надав матеріал для виконання роботи, відповідає за його якість відповідно до положень про відповідальність продавця за товари неналежної якості.

Стаття 611. Правові наслідки порушення зобов'язання

1. У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:

1) припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору;

2) зміна умов зобов'язання;

3) сплата неустойки;

4) відшкодування збитків та моральної шкоди.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]