Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
опорний конспект.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
453.63 Кб
Скачать

2. Непрямі податки.

В Україні використовуються три види непрямих податків:

  • акцизний збір (специфічний акциз);

  • податок на додану вартість (універсальний акциз);

  • ввізне (імпортне) мито.

Непрямі податки включають у ціну товарів, що реалізуються, робіт, що виконуються, послуг, що надаються. Отже, ці податки є ціноутворюючими елементами і можуть суттєво впливати на за­гальний рівень цін.

Платниками непрямих податків є покупці товарів, робіт, послуг. Ними можуть бути фізичні особи, юридичні особи — суб'єкти господарської діяльності і установи, що не є суб'єктами госпо­дарювання.

Населення сплачує непрямі податки зі своїх доходів.

Юридичні особи сплачують податки, коли купують товари. Вод­ночас, реалізуючи свої товари, роботи, послуги, юридичні особи у складі виручки від реалізації одержують на свої рахунки певні суми непрямих податків, сплачених покупцями (споживачами).

Податок на додану вартість (ПДВ) є непрямим податком, виконує фіскальну функцію та справляє значний вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств та на їх фінансовий стан.

Акцизний збір – це непрямий податок, що встановлюється на окремі товари, визначені законом як підакцизні, та включається в їхню ціну.

3. Податок на прибуток підприємств.

Обчислення оподаткованого прибутку здійснюється виключенням із суми скоригованого валового доходу валових витрат виробництва й обігу, а також нарахуванням амортизаційних відрахувань.

Характеристика елементів оподаткування прибутку підпри­ємств подана на рис. 1.

Загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахова­ного) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.

ВАЛОВИЙ ДОХІД (ВД)

<-

ВД, скоригований (зменшений) на суму пев­них податків та зборів, а також надходжень, які не є доходом від здійснення господарсь­кої діяльності чи були оподатковані за міс­цем виплати.

СКОРИГОВАНИЙ ВАЛОВИЙ ДОХІД (СВД)

<-

Валові витрати виробництва та обігу (далі — валові витрати) — сума будь-яких витрат плат­ника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як ком­пенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким плат­ником податку для їх подальшого викорис­тання у власній господарській діяльності.

ВАЛОВІ ВИТРАТИ

<—

АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ

<-

Амортизаційні відрахування — це періоди­чні відрахування частини вартості основних засобів з метою відшкодування їх зносу.

і

ОПОДАТКОВУВАН И Й ПРИБУТОК (ОП)

<-

СВД, зменшений на суму валових витрат та на суму нарахованих амортизаційних від­рахувань платника податку.