Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
новейша методичка КП основи.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
1.69 Mб
Скачать

1.Вимоги до виконання курсового проекту. Курсовий проект складається з розрахунково – пояснювальної записки і графічної частини.

Оформлення розрахунково-пояснювальної записки.

Текстовий матеріал курсового проекту оформляється у вигляді РПЗ об’ємом 30...35 сторінок машинописного (рукописного) на стандартному білому папері формату А4 (210х297 мм), на одній стороні листка.

На кожній сторінці тонкими лініями виділяються поля: з лівої сторони – 20 мм; зверху, знизу і з права – по 5 мм.

Всі сторінки акуратно зшиваються з обгорткою. Всі записи в РПЗ проводяться акуратно, бажано чорною пастою, цифри і літери повинні мати висоту не менше 2,5 мм. Припускається також виконання пояснювальної записки з використанням ПК та допоміжного обладнання, при цьому слід використовувати шрифт 14 розміру і одинарний або полуторний міжрядний інтервал. Першою сторінкою вважається титульний лист (без номера), оформлений за зразком, представленому в додатку А, креслярським шрифтом, чорним чорнилом або тушшю. Другою сторінкою РПЗ являється завдання з відповідними вихідними даними (додаток Б). На наступних сторінках викладаються зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури, додатки.

Текстовий матеріал РПЗ оформляється у відповідності з ГОСТ 2.105 – 95. Відстань від рамки форми до границь тексту слід залишати на початку і в кінці рядків не менш ніж 3 мм. Відстань від верхнього або нижнього рядка тексту до верхньої або нижньої рамки форми повинно бути не менше 10 мм. Абзаци в тексті починаються відступом, що дорівнює 15...17 мм (п’ять ударів машинки для друку). Помилки і графічні неточності допустимо виправляти спеціальним коректором. Не допускаються пошкодження листів записки, плями і сліди не за корегованого попереднього тексту.

Текст пояснювальної записки поділяють на розділи і підрозділи. Розділи повинні мати порядкові номера в межах всієї пояснювальної записки, позначені арабськими цифрами без крапки і записані з абзацного відступу. Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається із номерів розділу і підрозділу, відокремлених крапкою. В кінці номеру підрозділу крапки не ставлять. Аналогічно нумеруються пункти і підпункти.

Кожен пункт, підпункт і перераховані вище записуються з абзацу.

Розділи, підрозділи повинні мати заголовки. Пункти, як правило, заголовків не мають. Заголовки повинні чітко і коротко давати уяву про зміст розділів і підрозділів.

Заголовки слід друкувати з прописної літери без крапки в кінці, не підкреслюючи. Перенесення слів в заголовках не допускаються. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текстом при виконанні записки друкованим способом повинно дорівнювати тим інтервалам, що і при виконанні рукописним способом – 15 мм. Відстань між заголовками розділу і підрозділу – 2 інтервали, при виконанні рукописним способом – 8 мм.

Нумерація сторінок записки і додатків, що входять до її складу, має бути наскрізною.

У формулах в якості символів слід застосовувати позначення, встановлені відповідними державними стандартами. Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не зазначені в тексті, мають бути приведені безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу слід подавати з нового рядка в тій послідовності в якій символи приведені у формулі. Перший рядок пояснення має починатись зі слова «де» і без двокрапки після нього.

Формули, що слідують одна за другою і не розділені текстом, розділяють комою.

В одній формулі не дозволяється використання друкованих і рукописних символів.

Формули, за виключенням формул в додатках, повинні нумеруватись по-порядку арабськими цифрами, котрі записуються на рівні формули з правого боку в круглих дужках. Припускається нумерація формул в межах розділу. В цьому випадку номер формули складається із номера розділу і порядкового номеру формули, що розділяються крапкою. Посилання в тексті на порядкові номера формул подають в дужках, наприклад, у формулі (1.5).

Таблиці застосовують для кращого огляду і зручності порівняння показників. Назва таблиці повинна відображати її зміст, бути мінімально об’ємною і точною. Назву слід розміщати над таблицею, з таким оформленням: «Таблиця – (номер таблиці) – (назва таблиці)».

Таблиці, за виключенням таблиць у додатках, слід нумерувати арабськими цифрами (нумерація наскрізь). Допускається нумерувати таблиці в межах розділу. В цьому випадку номер таблиці складається із номера розділу і порядкового номеру таблиці, відокремлених крапкою.

На всі таблиці записки повинні бути приведені посилання в тексті. Слово «таблиця» слід писати з вказаним її номером. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставляться. Заголовки і підзаголовки вказуються в єдиному числі.

Таблиці зліва, з правого боку і знизу, як правило, обмежують лініями. Висота рядків таблиці повинна бути не менше 8 мм. Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами зліва пишуть слова «Продовження таблиці» з вказаним номером (значенням) таблиці.

Графічна частина.

Графічна частина складається з двох аркушів формату А1.

На першому аркуші слід навести графічні матеріали про маршрути перевезення: схеми, епюри, матриці, графи маршрутів, таблицю відстаней, ситуаційний план з дислокацією пунктів перевезення, таблиці порівняльного аналізу маятникового і розвізного маршрутів, таблицю техніко – експлуатаційних показників роботи АТЗ на розвізних маршрутах.

На другому аркуші – схема і розмічений стан СМО, розрахункові формули і таблиця з показниками роботи пункту навантаження як системи масового обслуговування.

2.Завдання до курсового проекту.

Варіанти індивідуальних завдань наведені у таблицях 1, 2, 3. Варіанти завдань визначаються передостаннім номером залікової книжки студента (табл.1, табл. 2) і порядковим номером студента у списку групи (табл.3).