Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комплекс тестів ЕП ММ 11.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
01.12.2018
Размер:
240.64 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА

ТА АРХІТЕКТУРИ

Кафедра менеджменту і маркетингу

    1. Комплекс тестів з дисципліни „Міжнародний менеджмент”

для студентів напряму підготовки

0501 „Економіка і підприємництво”

спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства»

Одеса - 2011

ББК У 050.9(07)

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри менеджменту і маркетингу (протокол № ___ від ______________ р.) та на засіданні Методичної комісії факультету «Економіки та управління в будівництві» (Протокол № ___ від ___________________________ р.)

Розробник:

Ширяєва Наталія Юріївна,

кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту і маркетингу

Методичні вказівки складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства».

Відповідальний за випуск:

Сахацький Микола Павлович - завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, доктор економічних наук, професор

Тема 1 Суть і характерні риси міжнародного менеджменту Одиничний вибір (правильно — помилково)

1. Міжнародний бізнес і зарубіжний бізнес є синонімами.

2. Ера експансії пов'язана зі створенням і розвитком підприємств і філій за кордоном, формуванням міжнародних тендерних комунікацій і фінансового сервісу.

3. Ліцензування є найпростішою і найменш ризикованою формою міжнародного бізнесу.

4. Почуття і враження є головними підставами для прийняття рі­шень у більш придатних менеджерів для міжнародного бізнесу.

5. Порівняльний менеджмент означає процес застосування уп­равлінських концесій і інструментів у багатокультурному середо­вищі та отримання завдяки цьому додаткових вигід і заощадження часу.

Множинний вибір

1. Що з наведеного входить до складу рушійних факторів гло­балізації?

а) нерівномірне розміщення сировинних та енергетичних ресурсів по території планети;

б) відмінності соціально-економічних систем;

в) коливання обмінних валютних курсів;

г) релігійні обмеження;

д) втручання держав в економіку і політика протекціонізму.

2. Який з наведених факторів гальмує процес глобалізації?

а) прискорення темпів технологічних нововведень і виведення ви­находів на ринок;

б) природно-кліматичні та економіко-географічні відмінності;

в) розвиток транспорту і комунікацій;

г) відмінності соціально-економічних систем;

д) міжнародний поділ праці.

3. Чотири ери розвитку міжнародного бізнесу (комерційна, експансії, концесій, національних держав) були виділені...

а) М. Портером;

б) Р. Робінсоном;

в) Б. Гаврилішіним;

г) Дж. Деніелсом;

д) Дж. Соросом.

4. Формування на підприємствах значного шару іноземних менеджерів середньої ланки, яких спеціально навчали на підпри­ємствах і в навчальних закладах, притаманно ері...

а) комерційній;

б) експансії;

в) концесій;

г) національних держав;

д) глобалізації.

5. Усвідомлення підприємцями і менеджерами великого зна­чення національних культур і поведінкових стереотипів у ство­ренні і нарощуванні конкурентних переваг високих порядків при­таманне ері...

а) комерційній;

б) експансії;

в) концесій;

г) національних держав;

д) глобалізації.

6. Найбільші ризики притаманні такій формі організації міжнародного бізнесу, як...

а) лізингові угоди;

б) локальне складування і продаж;

в) локальне виробництво (складання) і продаж;

г) прямі іноземні інвестиції;

д) міжнародні контракти на управління.

7. Найбільш вагомим недоліком експорту (імпорту) як форми організації міжнародного бізнесу є...

а) обмін валют;

б) використання митних процедур;

в) невисокий рівень прибутку;

г) відносна простота бізнесу;

д) фінансові ризики.

8. Ключовою перевагою і мотивом створення спільних під­приємств порівняно з іншою формою організації міжнародного бізнесу с...

а) висока зарплата персоналу;

б) значний обсяг продажу;

в) низькі витрати на виробництво товарів (послуг);

г) можливість використання сильних конкурентних переваг партне­рів (засновників);

д) усе наведене.

9. Найбільша економія транспортних витрат в автомобіль­ному бізнесі і якісне передпродажне обслуговування забезпечу­ється в умовах використання такої форми міжнародного бізне­су, як...

а) експорт (імпорт);

б) лізингова угода;

в) локальне складування і продаж;

г) локальне виробництво (складання) і продаж;

д) міжнародні контракти на управління.

10. Що з наведеного не входить до складу рольових функцій міжнародного менеджера в контексті аналізу зовнішнього середовиіца?

а) організатор пошуку стратегічних можливостей фірми на зовніш­ніх ринках;

б) культурний аналітик;

в) контролер процесу виконання прийнятих управлінських рішень;

г) дипломат;

д) громадський діяч.

12. Урахування і використання в міжнародному менеджмен­ті національних культур грунтується на тому, що...

а) міжнародні корпорації освоюють нові ринки;

б) міжнародний менеджмент є методологічною основою порівняль­ного менеджменту;

в)порівняльний менеджмент є методологічною основою міжнарод­ного менеджменту;

г) міжнародний менеджмент не пов"язаний з порівняльним мене­джментом;

д) зарубіжним відділенням нав'язується культура материнської країни.

13. Один з найважливіших напрямів інтернаціоналізації мене­джменту пов язании зі...

а) збільшенням обсягу виробництва ТНК;

б) розширенням міжнародної підготовки кадрів менеджерів у провід­них школах бізнесу;

в) розвитком діяльності ООН;

г) піднесенням ролі Ради безпеки;

д) наданням допомоги країнам з боку МВФ.

14. Більш здатні до міжнародного бізнесу менеджери при­ймають управлінські рішення на підставі...

а) рекомендацій, що містяться в літературі;

б) фактів та інформації;

в) вражень і почуттів:

г) власного минулого досвіду;

д) порад знайомих.

15. Розробка і використання кейс-методу для підготовки міжнародних менеджерів найвищого гатунку в 20-х роках було за­початковано всесвітньо відомою...

а) Лондонською школою бізнесу (Великобританія);

б) Німецькою академією менеджменту Нижньої Саксонії (ФРН);

в) Гарвардською школою бізнесу (США);

г) Стенфордською школою бізнесу (США);

д) Інститутом розвитку менеджменту (Швейцарія).

16. Однією з найважливіших переваг використання кейс-методу при підготовці міжнародних менеджерів є...

а) використання спеціальної аудиторії - амфітеатру:

б) складна методика проведення занять;

в) наближеність до бізнесової практики;

г) індивідуальний підхід до слухачів;

д) усе наведене.

17. Широко відомий у світі досвід підготовки міжнародних менеджерів Кейптаунської школи бізнесу (Південна Африка) ба­зується на...

а) використанні кейсів Гарвардської школи бізнесу (США);

б) використанні кейсів Лондонської школи бізнесу (Великобританія);

в) проведенні слухачами прикладних досліджень за методикою Чи­казької школи бізнесу (США);

г) широкому залученні до навчального процесу висококваліфікова­них менеджерів-практиків;

д) усьому наведеному.

18. Мультинаціональні корпорації розглядають увесь світ як поле своєї ділової активності, створюють мережу мультинаціо­нального обслуговування (банки, рекламні агенції, консалтингові фірми і т. д.), спираючись на глобальну комп 'ютеризацію, оскільки...

а) мультинаціональність космополітична:

б) мультинаціональність «не має вітчизни»;

в) мультинаціональна корпорація не може собі дозволити (за інших рівних умов) замінити ефективність патріотизмом, а мультинаціональ­не обслуговування являє собою гарантію ефективності бізнесу;

г) мультинаціональні корпорації прагнуть надати допомогу слабо розвинутим країнам;

д) мультинаціональні корпорації вбачають свою місію у забезпе­ченні світового прогресу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.