Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практичні заняття англ.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
18.11.2018
Размер:
102.43 Кб
Скачать

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут філології та соціальних комунікацій

КАФЕДРА РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

«Затверджую»

Директор інституту філології

та соціальних комунікацій БДПУ

Харлан О.Д.

« » 2011 р.

Навчально-методичний комплекс

Навчальної дисципліни

“Вступ до германістики”

(За кредитно-трансферною системою)

Галузь: філологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки: 6.02.03.03 Філологія. Мова і література (англійська та болгарська)

Курс: І

Семестр: 1

Форма навчання: денна

Загальна кількість годин: 60

Кредитів: 2

Змістових модулів: 4

Лекцій: 20 годин

Практичних занять: 16 годин

Самостійна робота: 24 години

Вид контролю: залік

2011 р.

Практичне заняття № 1

Тема: Вступ до германістики як наукова дисципліна, її предмет і завдання. Загальна характеристика германських мов.

Мета: презентувати «Вступ до германістики» як наукову дисципліну; окреслити її предмет та завдання; ознайомити із загальною характеристикою сучасних германських мов; формувати лінгвокраїнознавчу компетенцію.

План

 1. Зміст, обсяг і завдання курсу, зв’язок з іншими науковими дисциплінами.

 2. Основні джерела історичного вивчення англійської мови.

 3. Місце і роль курсу «Вступ до германістики» у формуванні фахової підготовки філологів.

 4. Класифікація сучасних германських мов; області їхнього розповсюдження.

Ключові поняття: орфографія, морфологія, синтаксис, зовнішні й внутрішні закономірності розвитку мови, поняття системних змін у мові, періодизація.

Методичні рекомендації

У процесі підготовки до практичного заняття студенти мають детально опрацювати основну та додаткову літературу запропоновану в теоретичній частині змістового модуля. Крім того, слід звернути особливу увагу на зв'язок німецької мови з індоєвропейською гілкою мов, на причини мовних змін, на позамовні та внутрішньомовні закономірності розвитку мови, на фонетичні та морфологічні зміни, на зв'язок курсу з іншими науками.

Завдання для самостійної роботи

 1. Законспектувати §1, 2 [5, С. 5 – 6]; §6 [16, С. 27 – 31].

 2. Підготувати реферати на теми (за вибором): «Ареали розповсюдження сучасних германських мов», «Теорія «германської» раси та її недоліки»; «Мови груп «кентум» (германські мови) та «сатем» (слов’янські мови)».

Питання для самоперевірки

  1. Найдавніші історичні джерела відомостей про германців.

  2. Класифікація сучасних германських мов.

  3. Ареали розповсюдження сучасних германських мов.

  4. Поняття про мови груп "кентум" і "сатем". Германські мови як мо­ви групи "кентум", слов'янські мови як мови групи "сатем".

Список літератури з дисципліни

Основна література

1. Левицкий В.В. Введение в германскую филологию. Сборник задач. – К.: Вища школа, 1981. – 75 с.

2. Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. – 528 с.

3. Левицький В.В., Кійко С.В. Практикум до курсу «Вступ до германського мовознавства». Посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 264 с.

Додаткова література

4. Аракин Д. История английского языка. – М., 2003.

 1. Арсеньева М.Г., Белашова С.П., Берков В.П. Введение в германскую филологию. – М., 2003.

 2. Бруннер К. История английского языка. – М., 2006.

 3. Голицинский Ю.Б. Великобритания. – СПб.: КАРО, 2006.

 4. Голицинский Ю.Б. США. – СПб.: КАРО, 2006.

 5. Гухман Н.Н. Готский язык. – М., 1998.

 6. Жирмунский В.М. Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков. – М. – Л., 1964. – 272 с.

 7. Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. Учебник. Хрестоматия. Словарь. – СПб., 2001.

 8. Ильин Б.А. История английского языка. – М., 1968.

 9. Матвеева Е.А. История английского языка. Учебное пособие.– М., 2006.

 10. Потапова И.А., Беляева Т.М. Английский за пределами Англии.- Л., 1961.

 11. Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык. – М., 1995.

 12. Хлебникова Е. Б. Введение в германскую филологию и историю языка. – Калиин, 1975. – 184 с.

 13. Чувакин А.А., Кощей Л.Н., Морозов В.Д. Основы научного исследования по филологии. – Барнаул, 1990.

 14. Lehmann W.P. Historical Linguistics. – N.Y., 1973.

 15. Baugh A., Cable T.A. History of the English language. – Lo

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.