Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практичні з укр мов. Word.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
37.45 Кб
Скачать

Практичне заняття № 1 роль мови в житті суспільства План

1. Мова і суспільство.

2. Усна і писемна форми мови.

3. Походження української мови.

4. Сучасна українська літературна мова.

5. Українська мова серед інших мов світу.

6. Мовна ситуація в державі.

7. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.

8. Функції фахової мови: функція професійної комунікації, номінативна, акумулятивна, сигніфікативна, функція референції.

Дидактична мета:

" поглиблення знань про мову професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови;

" закріплення знань про функції фахової мови;

" систематизація знань про походження і сучасний стан української мови.

Студенти повинні знати:

o роль мови в суспільстві;

o основні етапи розвитку української мови;

o усні та писемні форми мови;

o функції фахової мови;

o умови вживання мови професійного спілкування.

Студенти повинні вміти:

o давати аналіз стану сучасної мовної ситуації в державі;

o визначити позицію української мови серед інших мов світу;

o оперувати фактами з наукової літератури щодо походження української мови.

Аудиторна робота.

Вправа 1. Як ви розумієте вислів: "Мова - це найважливіший засіб людського спілкування? "

Вправа 2. Продовжіть текст.

Мова - специфічне і надзвичайно складне суспільне явище, могутній засіб вираження багатогранної діяльності людей. За допомогою мови людина виявляє свою людську сутність, зв'язується і спілкується з іншими людьми. Виражає і передає своє сприймання і розуміння навколишнього світу, виявляє свою волю, свій розум, свої почуття й емоції. Мова організовує людей у процесі суспільного виробництва. Мова тісно зв'язана з мисленням людини, вона є формою існування і засобом вираження людських думок. За допомогою мови закріплюються і передаються від покоління до покоління досягнення людського мислення…

Вправа 3. Складіть план до теми "Роль мови в процесі відродження української державності".

Вправа 4. Прочитайте висловлювання про мову. Яке значення має мова в житті суспільства та людини?

"Мова є формою існування людської свідомості, найістотнішою з ознак, якими людське суспільство відрізняється від тваринного стада.

Мовна діяльність є основним засобом організації та координації всіх інших видів суспільної діяльності, в тому числі в галузі виробництва, обслуговування, побуту, культури, освіти, науки" (О. Мельничук).

"Найбільше і найдорожче добро в кожного народу - це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сповідання, розум, досвід, почування"(Панас Мирний).

Домашня робота

Вправа 1. Запишіть речення. Про яку роль мови йдеться в кожному із записаних речень?

І. 1. Хто має розум, має і слово. 2. Багато знай, та ще питай. 3. Що на думці, те й на язиці. 4. Читання - найкраще навчання.

ІІ. 1. Мудре слово залізні ворота відчиняє. 2. Розумного послухаєш - розумним станеш.

3. На те людині дано розум і мову, щоб ділитися своїми думками з іншими (Народна творчість).

Вправа 2. Написати твір-мініатюру на запропоновані теми.

ў Яка роль державної мови в життєдіяльності держави й житті її громадян?

ў Які мови вивчають у школі? Яке значення для подальшого життя школярів має знання державної мови? іноземних мов?

Вправа 3. Прочитайте текст статті 10 Конституції України. Дайте визначення державної мови.

Основна література

1. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : навч. посіб. / Гриценко Т. Б. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 472 с.

2. Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посіб. / Гуць М. В., Олійник І. Г., Ющук І. П. - К. : Міжнародна агенція "BeeZone", 2004. - 336 с.

3. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування: навч. посіб. / Мацюк З., Станкевич Н. - К. : Каравела, 2008.

4. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / Михайлюк В. О. - К. : Професіонал, 2005. - 496 с.

5. Потелло Н. Я. Українське ділове мовлення і спілкування: навч. посіб. / Н. Я. Потелло, Г. Є. Скиртач. - К. : МАУП, 2003. - 248 с.

6. Струганець Л. В. Теоретичні основи культури мови / Струганець Л. В. - Тернопіль, 1997. - 96 с.

7. Струганець Л. Культура мови. Словник термінів / Струганець Л. - Тернопіль, 2000. - 88 с.

8. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут української мови. - К., 1997. - 240 с.

Додаткова література

1. Беликов В. И. Социолингвистика : учебн. [для вузов] / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. - М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001 - 320 с.

2. Брицин В. М. Мовна ситуація в УРСР і актуальні питання розвитку соціолінгвістичних досліджень / В. М. Брицин // Функціонування і розвиток сучасних слов'янських мов. - К., 1991. - 260 с.

3. Демченко В. Комунікативне середовище та мовна ситуація /

В. Демченко // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць. - Херсон : Айлант, 2001 - Вип. 9. - С. 30-35.

4. Демченко В. М., Голобородько К. Ю. Нариси з історії білінгвізму в Україні : навч. посіб. / В. М. Демченко, К. Ю. Голобородько. - Херсон, 1997. - Ч. 1. - 268 с.

5. Демченко В.Мовне середовище. Екстралінгвістичний нарис про Південь України : монографія / В. Демченко. - Херсон : Айлант, 2001 - 279 с.

6. Залізняк Г. М. Мовна ситуація Києва : день сьогоднішній та прийдешній / Залізняк Г. М., Масенко Л. Т. - К. : Академія, 2001 - 180 с.

7. Залізняк Г. Мовний індикатор столиці (Київ) // Віче. - 2002. - № 7. -

С. 7-14

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

МОВНІ НОРМИ. ОРФОЕПІЧНІ ТА АКЦЕНТУАЦІЙНІ НОРМИ

План

1. Культура мови.

2. Класифікація мовних норм.

3. Типові порушення мовних норм у фаховій мові.

4. Орфоепічні норми (особливості вимови голосних і приголосних звуків української мови; вимова дзвінких приголосних у кінці слова або в кінці складу перед глухими приголосними та шиплячими звуками; слів, у яких відбуваються асимілятивні процеси приголосних звуків; лексем іншомовного походження).

5. Акцентуаційні норми (характеристика наголосу в українській мові; паралельне наголошення; складні випадки наголошення слів; порушення акцентуаційних норм під впливом діалектного оточення та російської мови).

Дидактична мета:

o поглиблення знань про культуру мови;

o закріплення знань про типові порушення мовних норм у фаховій мові;

o систематизація знань про орфоепічні та акцентуаційні норми.

Студенти повинні знати:

o класифікацію мовних норм;

o орфоепічні норми;

o акцентуаційні норми.

Студенти повинні вміти:

o визначати типові порушення мовних норм у фаховій мові;

o вимовляти дзвінкі приголосні у кінці слова або в кінці складу перед глухими приголосними та шиплячими звуками;

o правильно наголошувати слова.

Аудиторна робота

Вправа 1. У ліву колонку випишіть слова із вставленою буквою е, у праву - із вставленою буквою и.

Няньч/н, ухвал/ний, фінлянд/ць, скр/піти, зябл/к, зб/р/гти, ранес/нько, вст/гати, Влад/восток, прич/пити, наст/лати, спадщ/на, р/мінець, юв/лірний, розч/няти, пущ/ний, св/нцевий, ут/кти, аніч/чирк, льодянес/нький, авіанос/ць, зос/реджений, віконн/ця, плем/нами, викор/нити.

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу від початку букву. З цих букв прочитаєте назву роману Панаса Мирного.

Вправа 2. Перекладіть українською мовою. Порівняйте правопис о та а в російській і в українській мовах.

Западные славяне, колючая крапива, густой камыш, картофельный крохмал, душистый каравай, казацкая сабля, храбрый атаман, горячий кофе.

Домашня робота

Вправа 1. Відредагуйте подані речення відповідно до норм літературної мови.

1. Для капітального ремонту нам підійде любий матеріал.

2. Ми діяли згідно законів України.

3. У відповідності з рішеннями у жовтні учні профтех-училищ проходять практику.

4. Його усунули з цієї посади.

5. Студенти не зрозуміли смислу слова.

Вправа 2. Прочитайте слова. Поясніть, чому в словах підземний, надземний, підживлювати дз, дж мають роздільну вимову.

Дзеркало, дзенькати, дзвонити, підземний, надземний, ґудзик, дзижчати, джунглі, джем, підживлювати, джентельмен, коледж, джигіт.

Вправа 3. Прочитайте слова, дотримуючись правил вимови шиплячих.

Шостий, шести, шість, лежать, біжать, спішать, журі, парашут, найдавніші, чіткіші, чепурний, учитель, жінка, молодші, щітка, піщаний.

Вправа 4. Відредагуйте подані речення.

1. Радує око таке відношення до навчання рідній мові. 2. Я хочу сказати слідуюче: по статистиці, кожну хвилину в Україні народжується дитина. 3. Золоті ворота - пам'ятник ХІ століття. 4. Підождеш мене на лєснічній площадці, я вийду без п'ятнадцяти сім.

Це Вам допоможе

Норма літературної мови - це сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються в процесі суспільної комунікації.

Виділяють такі типи норм літературної мови:

" орфоепічні (вимова звуків і звукосполучень, акцентологічні норми);

" графічні (передача звуків на письмі);

" орфографічні (написання слів);

" пунктуаційні (вживання розділових знаків);

" лексичні (слововживання);

" морфологічні (вживання морфем);

" синтаксичні (керування, узгодження, поєднання й розміщення слів, речень);

" стилістичні (відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування).

Культура мови - це: 1) сукупність комунікативних якостей літературної мови, що виявляються за різних умов спілкування відповідно до мети і змісту висловлювання; 2) культивування (удосконалення) літературної мови й індивідуального мовлення, виявлення тенденцій мовного розвитку, реальне втілення у мовній практиці норм літературної мови, відповідна мовна політика в державі; 3) самостійна лінгвістична дисципліна, яка вивчає стан i статус норм сучасної української лiтературної мови в певну епоху, а також рівень лінгвістичної компетенції мовних особистостей.

Нормування (нормалізація) - колективна оцінка мовних фактів, на підставі якої кодифікується норма сучасної літературної мови.

Мовна майстерність - це здатність, використовуючи мовні норми, обирати з них найбільш вдалу для викладення власних думок.

Правильне мовлення - це додержання усталених мовних норм української літературної мови.

Орфоепічні норми - це норми вимови. Літературній вимові притаманні деякі стилістичні особливості. Своєрідність їх залежить від змісту мовлення, його призначення та умов. Є стилі вимови в монолозі та діалозі, у мовленні ораторському й побутовому, поетичному і прозовому.

Вимова голосних звуків

1. Голосні а, о, у, і під наголосом і в ненаголошеній позиції вимовляються чітко: анкета, адрес (привітальний), адреса; соціологія, мовчати, говорити; бурий, зубний, Україна; сидіти, пісня, відзнака.

2. Голосний е в ненаголошеній позиції вимовляється наближено до и: [сеило], [піднеисти].

3. Голосний и в ненаголошеній позиції вимовляється наближено до е: [ниезький], [виемова].

4. Ненаголошений голосний о в позиції перед незмінним у вимовляється з наближенням до у: [коужух], [зоузул'а].

Вимова приголосних звуків

1. Дзвінкі приголосні в кінці слова та перед глухими вимовляються дзвінко: дід, ніж, книжка, дубки.

2. Глухі приголосні перед дзвінкими в середині слова вимовляються дзвінко: просьба [проз?ба], боротьба [бород?ба], вокзал [воґзал].

3. В українській мові є звуки [дж], [дз], які позначаються на письмі двома літермами, а вимовляються як один неподільний звук: [дж]міль, б[дж] ола, мене[дж]мент.

4. Шиплячі приголосні ж, ч, ш і сполучення звуків [шч], що позначається літерою щ, мають тверду вимову: час, початок, шести, суміш, дощ, щастя.

Лише перед і та при подовженні вони пом`якшуються: [ж?інка], [кл?уч?і], [нош?і], [куш?ч?і].

Чергування приголосних звуків

Приголосні звуки можуть чергуватися при змінюванні або творенні слів.

а) найпоширеніші такі чергування приголосних:

г - з - ж (нога - нозі - ніженька);

к - ц - ч (рука - руці - рученька);

х - с - ш (вухо - у вусі - вушенько).

б) у дієслівних основах чергуються такі приголосні:

д - дж (водити - воджу);

зд - ждж (їздити - їжджу);

т - ч (летіти - лечу);

з - ж (возити - вожу);

с- ш (висіти - вишу);

ст - щ (розмістити - розміщу);

б - бл (любити - люблю).

При творенні слів за допомогою суфіксів -ськ(ий), -ств(о) відбуваються зміни деяких приголосних:

г, ж, з + -ськ(ий), -ств(о) = -зьк(ий), -зтв(о): боягуз - боягузький, боягузтво, Прага - празький;

к, ч, ц + -ськ(ий), -ств(о) = -цьк(ий), -цтв(о): ткач - ткацький - ткацтво, парубок - парубоцький - парубоцтво.

х, ш, с + -ськ(ий), -ств(о) = -ськ(ий), -ств(о): товариш - товариський, товариство, птах - птаство, Одеса - одеський.

Але: казах - казахський, Мекка - меккський, тюрки - тюркський, Ірак - іракський, Малакка- малаккський, Гонконг - гонконгівський, Дамаск - дамаський.

Основна література

1. Ботвина Н. В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі) : навч. посіб. / Н. В. Ботвина. - К. : АртЕк, 2001. - 264 с.

2. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : навч. посіб. / Гриценко Т. Б. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 472 с.

3. Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посіб. / Гуць М. В., Олійник І. Г., Ющук І. П. - К. : Міжнародна агенція "BeeZone", 2004. - 336 с.

4. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування: навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. - К. : Каравела, 2008. -

5. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / Михайлюк В. О. - К. : Професіонал, 2005. - 496 с.

6. Потелло Н. Я. Українське ділове мовлення і спілкування: навч. посіб. / Н. Я. Потелло, Г. Є. Скиртач. - К. : МАУП, 2003. - 248 с.

7. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства

ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. - К., 1997. - 240 с.

8. Чорненький Я. Я. Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова. Теорія. Практика. Самостійна робота : навч. посіб. / Чорненький Я. Я. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 304 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІ НОРМИ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ

План

1. Лексичне значення слова (слова однозначні та багатозначні; пряме і переносне значення слова).

2. Особливості вживання синонімів, омонімів, антонімів, паронімів.

3. Терміни, професіоналізми, жаргонізми, арготизми, історизми, архаїзми, неологізми.

4. Вживання іншомовних слів.

5. Міжмовні омоніми як перешкода у професійному спілкуванні.

6. Канцеляризми, діалектизми.

7. Лексичні повтори, тавтологія, мовні штампи, просторічні слова, вульгаризми, слова-паразити.

8. Фразеологізми. Професійна фразеологія.

9. Українська лексикографія. Основні типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.

Аудиторна робота

Вправа 1. Укласти порівняльну таблицю будови словникової статті в різних лексикографічних працях (словниках, довідниках, енциклопедіях) щодо поширеності опису характеристик лексичних та фразеологічних одиниць.

Вправа 2. Поясніть значення іншомовних слів: амністія, арбітр, вотум, депортація, ойкумена, оптантраритет, сардонічний.

Вправа 3. Назвіть іншомовне слово за його значенням: квітка чи букетик квітів, прикріплений до одягу; день тижня, встановлений для прийому гостей; викликати повагу, подобатися, справляти добре враження; шлюб, нерівний з погляду соціального або майнового стану; умовна говірка якоїсь вузької соціальної чи професійної групи; грошова одиниця країни; винищення окремих груп населення за расовими, національними, релігійними мотивами; розділ криміналістики, що вивчає розташування папілярних ліній на пальцях; пред'явлення обвинувачення у вчиненні злочину.

Вправа 4. Поясніть значення наведених слів, побудуйте з кожним із них словосполучення: ділянка - дільниця; тактовний - тактичний; будівля - будова - побудова.

Вправа 5. Уведіть подані омоніми у словосполучення, визначте тип омонімії: пара, орган, коли, запорожець, лайка.

Вправа 6. Визначте мову-джерело наведених слів. Які характерні ознаки вказують на це: гіперреалізм, форсаж, штихель, штрек, ятаган.

Чи добре ви знаєте фразеологію?

Вправа 7. Прочитайте словосполучення. Підкресліть ті з них, які можуть бути фразеологізмами.

Зелена вулиця, зелений лист, знімати замок, знімати стружку, читати книгу, читати нотацію, як у відро води набрати, як у рот води набрати, гнути гілку, гнути спину, довга пісня, довга палиця, перейти поле, перейти дорогу, пролити воду, пролити кров, легка рука, легкий хліб, пам'ятати до літа, пам'ятати до нових віників, сіяти ворожнечу, сіяти овес, довести додому, довести до вищої точки, брати картоплю, брати бика за роги, клеїти дурня, клеїти камеру, посадити дерево, посадити на міль, іти швидко, іти на дно.

Вправа 8. Прочитайте. Поясніть значення фразеологічних виразів, замініть їх відповідними синонімічними словами. Складіть (усно) речення з використанням запропонованих фразеологізмів.

Бити байдики, собака на сіні, п'ятами накивати, замилювати очі, п'яте колесо до воза, за тридев'ять земель, товкти воду у ступі, кури не клюють, виправдати довір'я, прикусити язика, пройти крізь вогонь і воду, брати гору, держати язика за зубами, вільний птах, крізь зуби, на руку ковінька, кров з молоком, вийти з води сухим, ґави ловити, вивести в люди, кров з молоком, ні світ ні зоря, як риба у воді, пекти раки, зарубати на носі, хоч греблю гати, утратити свідомість, пускати півня.

Домашня робота

Вправа 1. Підготовка реферату з теми: Історія укладання словників в Україні.

Вправа 2. Укласти бібліографічний покажчик різних типів словників (30 джерел). Навести приклади словникових статей.

Вправа 3. Ознайомтеся зі статею: О. Фідря. Афоризми та висловлювання у викладанні історії // Історія в школах України. - 1998. - № 1. - С. 33-35.

Вправа 4. Підготовка повідомлення з теми: "Фразеологічні виміри сучасного газетно-публіцистичного мовлення" на матеріалі прикладів із публікацій україномовної преси.

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ЧИСЛІВНИКАМИ

Доберіть до російських фразеологізмів українські відповідники. Поясніть їх значення.

Сводить (свести) к нулю; ноль без палочки; ноль внимания.

1. Коли доречно вживати подані фразеологізми?

В один голос; в один момент; в одну дудку грати; в одну мить; залишатися на одному місці; за одним присідом; за одну мить; з одного тіста; на одній ноті; на перший погляд; на перший раз; на перших порах; на один тон вище говорити; на один тон нижче говорити; не ти перший, не ти й останній; не першої молодості; не першої свіжості; перше слово; перший зустрічний; перший сорт; перші кроки; поставити на перший план; при першій можливості; ставити в один ряд; ставати на одну дошку; ставити на перше місце; один за одним; один і єдиний; один крок; один кінець; один на один; один побіля одного; один час; один як билина; одна назва; одна тінь залишилася; одне і те ж; одним духом; одним махом; одним миром мазані; одним оком глянути; одним розчерком пера; одним словом; одного тіста книш; одного чудового дня; одну хвилину.

2. Напиши твір - мініатюру на тему (за вибором): "Від великого до смішного один крок"; "Один з сошкою, а семеро з ложкою"; "Один у полі не воїн"; "Одна ластівка весни не робить"; "Одна нога тут, а друга там"; "Не одним хлібом живе людина".

3. Доберіть до кожного фразеологізму тлумачення у фразеологічному словнику.

Два аякси; два ведмеді в одному барлозі не живуть; до других півнів; за два кроки; за двома зайцями поженешся, ні одного не піймаєш; з двох бід вибирати меншу; з другої опери; на два фронти; палиця з двома кінцями; убивати двох зайців; як дві краплі води.

4. Після кожного фразеологізму в дужках напишіть відповідне йому слово.

Гнути в три погибелі; за трьома замками; здерти три шкури; мати три чисниці до смерті; третій дзвінок; треті півні; три кити.

Назвіть фразеологізми, які означають:

1. "дуже досвідчений, бувалий";

2. "відпускати, не затримувати кого-небудь".

5. Напишіть статтю до стіннівки, використовуючи такі фразеологічні сполучення:

без п'яти хвилин; потрібний як собаці п'ята нога; п'ята колона; п'яте колесо до воза; п'яте через десяте говорити.

6. Поміркуйте, у текстах яких стилів можна вжити фразеологізм шосте чуття.

7. Добери свої приклади фразеологізмів з української літератури, користуючись зразком:

НАГОВОРИТИ СІМ МІШКІВ ГРЕЧАНОЇ ВОВНИ

1. "- А!.. - засміялася Тамара. - / наговорила, певне, сім мішків гречаної вовни... "

(Я.. Гримайло);

2. "Прибіг Кравченко... і набалакав сім мішків гречаної вовни" (М. Коцюбинський);

3. "Певне, ніхто не вмів краще за Пестора намолоти при відповідних обставинах сім мішків гречаної вовни" (О. Гончар);

4. "Та з цього й кінь би сміявся - наплели ось сім мішків гречаної вовни..."

(П Козланюк);

5. ...

НА СЬОМОМУ НЕБІ

1. " Динька був на сьомому небі" (М. Зарудний);

2. "Для хлопця настали години справжнього щастя. Залишаючись після роботи в майстерні, він почував себе на сьомому небі" (М. Тарновський);

ДО СЬОМОГО ПОТУ

1. "Пили чай зимовими недільними ранками довго, вперто, до сьомого поту"

(В. Дрозд);

2. "Працюють вони до сьомого поту на якогось паразита... " (П. Панч);

3. ...

8. Чи знаєте ви фразеологізми з числівником вісім? Наведіть приклади.

9. Прочитайте уважно речення.

За тридев 'ять земель... забув, признаться, де... був собі Лев - король силенний.

Скільки це - тридев 'ять?

Складіть речення з фразеологізмами:

давати десять очок уперед; десята вода на киселі; десятки раз говори; десятою дорогою обходити; до десятого поту працювати; за десятьма замками; замкнений на десять замків; через десяті руки.

10. Прочитайте і спишіть речення. Підкресліть у них фразеологізми.

1. Хлопці - без п'яти хвилин солдати, а на доказ - голені лоби.. .(С. Зінчук)

2. - Хіба я винен, що ведмідь одною лапою наступив мені на вухо, а другою - на язик?! (В. Кава)

3. Отак Михайло опинився між двох вогнів: з одного боку, популярність.., а з другого - невдоволення свого ж брата-шахтаря. (М. Колесников)

4. Хоч би цю вже не несла нечиста сила! Дві чисниці до смерті, аж бач - нате й мій глек на капусту! (П. Рєзников)

5. Перетравить безліч найрізноманітніших книжок, передивиться з гальорки усі вистави в театрах і повищає на десять голів від неї. (І. Муратов)

6. Треба всіх отих, як їх там у вас, Гмир, Пожитьків у три шиї гнати від влади.

(А. Головко)

7. Колись-то розігнеться зігнута в три дуги спина. (В. Еллан)

8. Ох і боюся, коли б ти тільки знала. Він три шкури здирає. (В. Собко)

9. Він і справді трохи якийсь чудний, неначе в його нема однієї клепки в голові.

(І. Нечуй-Левицький)

10. Гнули його в три погибелі всякі недолі. (Панас Мирний)

Основна література

1. Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посіб. / Гуць М. В., Олійник І. Г., Ющук І. П. - К. : Міжнародна агенція "BeeZone", 2004. - 336 с.

2. Мацько Л. І. Українська мова. Усний та письмовий екзамени : навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко. - К. : Либідь, 1992. - 208 с.

3. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / Михайлюк В. О. - К. : Професіонал, 2005. - 496 с.

4. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика / Пентилюк М. І. - К. : Вежа, 1994. - 240 с.

5. Пономарів О. Культура слова : Мовностилістичні поради : навч. посіб. / Пономарів О. - К. : Либідь, 1999. - 240 с.

6. Українська мова : Практикум : навч. посіб. / О. М. Пазяк,

О. А. Сербенська, М. І. Фурдуй, Шевченко Л. Ю. - К. : Либідь, 2000. - 384 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.