Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Voprosy_k_seminaram_ekzamenam.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
139.78 Кб
Скачать

Тема 5. Політична влада (2 год.)

1. Основні теорії влади (реляціонистські, системні, біхевіористські).

2. Природа влади. Влада і вплив, влада та панування, влада та авторитет.

3. Форми влади.

4. Структура політичної влади.

5. Система розподілу влад та ступінь її відповідності сучасному рівню розвитку суспільства та держави.

6. Легальність та легітимність політичної влади.

Теми рефератів:

Особливості окремих форм влади (політичної, економічної, адміністративно-примусової, духовно-інформаційної).

Відкрита, латентна і потенційна влада.

Сутнісні властивості політичної влади.

Соціальні, інституціональні і функціональні суб'єкти політичної влади.

«Видима» і «тіньова» влада.

Групи тиску у політиці.

Лобізм.

Класифікація мотивацій легітимації політичної влади.

Література.

*Алексеева Т А. Современные политические теории.-М.:РОССПЭН,2000.

*Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов.-М.:ПРИОР, 2000.-1104 с.

*Политическая наука в Украине: становление и перспективы / Таврич. нац. ун-т им В.И. Вернадского; Под ред.: О.А. Габриеляна, А.Д. Шоркина.-Симферополь,2002.-344 с.

*Политология: Энциклопедический словарь / Сост. и общ.ред. Ю.И. Аверьянов.- М.:Изд-во Москов.коммерческого ун-та,1993.-431 с.

*Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1991. (Українською мовою: Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. – К., 1994. – Т.1-2.)

*Чиркин В.Е. Основы государственной власти:Учебное пособие.-М.:Юристъ,1996.-112 с.

Бёрк Э. Правление, политика и общество. - М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. - 480 с.

Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. Левиной М.И. и др., Отв. ред. и сост. Бергер Я.М. и др. М.: Юрист 1994 702 с.

Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. Произв. – М., 1990.

Веселовский В. Классы, слои и власть / Пер. с польс.; под ред. и с предисл. А.Г.Здравомыслова. – М., 1981.

Власть. Очерки современной политической философии Запада / В.В.Мшвениеридзе, И.И.Кравченко, Е.В.Осипова и др., Отв. Ред. В.В. Мшвениеридзе. – М., 1989.

Иванов В., Матвиенко В., Петрушев В., Молодых И. Технология политической власти. – К., 1994.

Канетти Э. Масса и власть. - М.: Ad Marginem, 1997. - 527 c.

Кравченко В.І. Територіальний устрій та місцеві органи влади України. – К., 1995.

Парето В. Компендиум по общей социологии // Антология мировой политической мысли: В 5-ти т.- М., 1997. – Т.5.

Парсонс Т. О понятии “политическая власть”//Антология мировой политической мысли: В 4-х т. - М., 1997. – Т. 2.

Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності. – К., 1996.

Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге ХХІ века. – М., 1991.

Халипов В.Ф. Власть: Основы крамологии. – М., 1995.

Шаповал В.Н. Президент у механізмі здійснення державної влади. – К., 1995.

Тема 7. Об'єднання громадян. Політичні партії. Партійні системи (2 год.)

1. Об'єднання громадян: різновиди, методи впливу на владу.

2. Поняття та ознаки партії.

3. Типи партійних систем.

4. Партії в Україні: партійний спектр України.

5. Типологія партій. Перспективи розвитку партій різних типів.

Теми рефератів:

Генеза партій та етапи їх розвитку.

Функції політичних партій.

Роль окремих елементів (базових партійних осередків) у життєдіяльності політичних партій. (На прикладі партій України та зарубіжних країн).

Основання типології партій (соціальна база, організаційна структура, місце в політичній системі, відношення до соціальної реальності, ідеологічні настанови).

Суспільно-політичні рухи (в Україні та у світі).

Література.

*Закон України "Про політичні партії".

*Закон України "Про об'єднання громадян".

*Айхлер В. Етичний реалізм:Вибрані праці з питань соціал-демократичної теорії.- К.:Основні цінності,2001.-188 с.

*Алексеева Т А. Современные политические теории.-М.:РОССПЭН,2000.

*Васильєва Г.С. Сутність та тенденції розвитку політичного центризму в сучасній Україні // Грані . - 2006 . - № 6 . - С. 116-119

*Колодій А.Ф. "Олігархи" й "олігархія" : зміст понять та українська політична дійсність //Наукові записки . - 2001 . - 19 . - C.31-35.

* Кормич Л. І., Шелест Д. С. Громадські об'єднання та політичні партії сучасної України: Навч. пос. – Одеса, 2002.

*Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов.-М.:ПРИОР, 2000.-1104 с.

*Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні (XIX-XX ст.): Навч. посібник для вузів. - Л.:Світ, 2001. - 296 с.

*Пахарєв, А. Політичні ідеології та багатопартійність в Україні. Знайомі незнайомці //Віче . - 2002 . - №10 . - C.24-28.

*Перелік політичних партій, зареєстрованих Міністерством юстиції України (станом на 31.03.2005р.) //Урядовий кур'єр. - 2005. - 5 травня (№82).

*Политическая наука в Украине: становление и перспективы / Таврич. нац. ун-т им В.И. Вернадского; Под ред.: О.А. Габриеляна, А.Д. Шоркина.-Симферополь,2002.-344 с.

*Политология: Энциклопедический словарь / Сост. и общ.ред. Ю.И. Аверьянов.- М.:Изд-во Москов.коммерческого ун-та,1993.-431 с.

*Цвих В.Ф. Політична діяльність профспілок: політологічний аналіз //Вісник: Філософія. Політологія /Київський національний університет ім. Т.Шевченка.-К., 2002

Абрамов Ю.К. Американская партийная модель // США – економика, политика, идеология. – 1992. – № 2.

Базовкін Є., Кремень В. Партії та громадські об’єднання України. – К., 1994.

Білоус А.О. Політичні об’єднання України. – К., 1993.

Васильев М.И. Партии, движения, политические силы – попытка деконструкции // Полис. – 1992. – № 5-6.

Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произв. – М., 1990.

Висоцький О. Соціал-демократи в сучасній Україні: досвід політичної опозиції // Політологічні читання. – 1995. – № 1.

Данилов С. Двухпартийная система Канады: тенденции развития. - М., 1992.

Дюверже М. Однопартійність. Уривок з книги французького політолога "Політичні партії" // Политика. – 1990. – № 6-7; 1998. – № 1.

Дюверже М. Политические партии. - М.: Академический проект, 2000. - 558 с.

Ковлер А.И. Франция: партии и избиратели. - М., 1984.

Кремінь В.Г., Базовкін Є.Г. Політичні партії України: порівняльний аналіз програмних документів. - К., 1993.

Маныкин А. С. История двухпартийной системы США (1789-1980). - М., 1981.

Овчаренко П. Ілюзорність української багатопартійності / Доповіді міжнародного експертного клубу “Політична думка”. – К., 1995.

Острогорский М. Демократия и политические партии. - М., 1927. – Т.1; 1930. – Т.2.

Политические партии: история, теория и современность. - Донецк, 1991.

Політичні партії в демократичному суспільстві. - К., 1997.

Політичні партії України. - К., 1999.

Пуфлер Е. Партійна система незалежної України: Особливості формування, тенденції подальшої трансформації. – К., 1997.

Ребкало В. А.

Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. - М.: РОССПЭН, 2000. - 392 с.

Шмачкова Т.В. Мир политических партий // Полис. – 1992. – № 1-2.

Яблонський В. Сучасні політичні партії України. - К., 1996.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]