Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Voprosy_k_seminaram_ekzamenam.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
139.78 Кб
Скачать

Тема 9. Політична еліта та політичне лідерство (2 год.)

1. Поняття еліти. Поняття політичної еліти. Поняття політичного лідерства. Типи еліт. Типи лідерства. Порівняльний аналіз

2. Теорії еліт (Г.Моска, В.Парето, Р.Михельса).Теорії лідерства.

3. Функції політичної еліти. Функції політичного лідера.

4. Політична еліта України, політичне лідерство в Україні: стан та особливості розвитку.

Теми рефератів:

Поняття пануючої еліти. Структура пануючої еліти.

Макіавелістська і ціннісна школи в сучасній елітології.

Способи рекрутування в еліту: антрепренерська система і система гільдій: історичні та сучасні приклади.

Стилі політичного лідерства.

Сучасні тенденції розвитку політичного лідерства у світі та в Україні.

Література.

*Алексеева Т А. Современные политические теории.-М.:РОССПЭН,2000.

*Ашин Г. Толерантность и элита // Власть.-М., 2002

*Баранцева К. Історична еволюція елітистського дискурсу :теорія та методологія // Філософська думка.-К., 2002

*Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов.-М.:ПРИОР, 2000.-1104 с.

*Политология: Энциклопедический словарь / Сост. и общ.ред. Ю.И. Аверьянов.- М.:Изд-во Москов.коммерческого ун-та,1993.-431 с.

Авторханов А.А. Технология власти. – М., 1991.

Бекешкина И. Есть ли в Украине общенациональные лидеры? // Политическая мысль. – 1994. – № 3.

Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. Левиной М.И. и др., Отв. ред. и сост. Бергер Я.М. и др. М.: Юрист, 1994. – 702 с.

Восленский М. Номенклатура. – М., 1991.

Донцов Д. Де шукати наших історичних традицій. – Львів, 1994.

Джилас М. Беседы со Сталиным. – М., 2002.

Іванишин В. Нація, держава, націоналізм. – Дрогобич, 1992.

Кухта Б.Л., Теплоухова Н.Г. Політичні еліти і лідерство. – Львів, 1995.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів // Хроника 2000. – К., 1993. –№ 3,4.

Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Диалог. – 1990. – № 5, 9; 1991. – № 4.

Невежин В. Застольные речи Сталина. Документы и материалы. М.: АИРО-ХХ; СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. - 544 с.

Павлова И.В. Сон разума-2 // Знание – сила. – 2005. – №№ 3 - 5.

Полохало В. Правляча еліта та контреліта в сучасній Україні // Демократія в Україні. Минуле і майбутнє. – К., 1993.

Тема 10. Політична свідомість. Особа і політика. (2 год.)

1.Сутність, структура і рівні політичної свідомості.

2.Етапи розвитку політичної свідомості.

3.Політичні інтереси і політичні цінності.

4.Політична ідеологія.

Теми рефератів:

Політична психологія: зміст, головні проблеми.

Політична поведінка особи, фактори, що її визначають.

Політичні типи особи, їх характеристика.

Проблеми становлення політичної свідомості сучасної української нації.

Проблеми збереження національної ідентичності в умовах глобалізації.

Менталітет та політична свідомість.

Література.

*Афендик А.Л. Соционика – неподтвержденная гипотеза или научное знание о возможности прогнозирования человеческих отношений? //Соционика, ментология и психология личности.-К., 2001.

*Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произв. – М., 1990.

*Герасимчук С. Подолати синдром компромісності, або ще раз про багатовекторність, національну ідею і кризу самоідентифікації та їхній вплив на зовнішню політику //Політика і час.-К., 2002

*Головатий М.Ф. Професія – політик.-К.:Парламентське видавництво,2000.-88 с.

*Дєгтяр А. Використання статистичних методів у процесі прогнозування наслідків державно-управлінських рішень //Вісник Української Академії управління при Президентові України.-К., 2002.

*Политическая наука в Украине: становление и перспективы / Таврич. нац. ун-т им В.И. Вернадского; Под ред.: О.А. Габриеляна, А.Д. Шоркина.-Симферополь,2002.-344 с.

*Политология: Энциклопедический словарь / Сост. и общ.ред. Ю.И. Аверьянов.- М.:Изд-во Москов.коммерческого ун-та,1993.-431 с.

Бизов П.Г., Львов М.В. Перебудова: політична свідомість і соціальні відносини. Сторіччя ХХ і мир. 1989. №3.

Брукан С. Плюрализм и социальные конфликты. М., 1990.

Вятр Є. Соціологія політичних відносин. М., 1979.

Гаджиев К.С., Ильин М.В. // “Полис”.– 1991.– № 6.

Грушин В.А. Массовое сознание. М., 1987.

Житенев В.А. Политическая культура: опыт формирования и проблемы. М., 1990.

Иванов В. Политическая психология. М., 1990.

Кисель М. Историческое сознание и нравственность. М., 1990.

Кутырев В.А. Современное социальное сознание. М., 1988.

Пухликов В.К. Человек и общество. М., 1990.

Терлецкий В.Н. Жизненная позиция личности. К., Одесса, 1990.

Уледов А.К. Общественная идеология и психология. М., 1985.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]