Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Voprosy_k_seminaram_ekzamenam.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
139.78 Кб
Скачать

Тема 14. Геополітика і світова політика (2 год.)

1. Генеза та еволюція поняття "геополітика".

2. Поняття глобалізації та глокалізації. Відмінності глобалізації та колонізації.

3. Поняття суб'єкту та об'єкту геополітики. Україна у сучасній геополітиці: суб'єкт, об'єкт чи неістотна річ.

4. Головні сучасні геополітичні концепції (Хантінгтон, Валлерстайн, Бжезинський, Атталі тощо) та квазігеополітичні ідейні течії: євразійство(П.М. Савицький, Н.С. Трубецькой, Г.В. Вернадський, П.П. Сувчинський, Л.П. Карсавін); пантюркізм, панісламізм, панамериканізм, пан'європейство, панафриканізм.

5. Прогнозування глобального розвитку у сучасній футурології (М.Маклюен, Е.Тофлер, Ф.Фукуяма, П.Дракер, М.Кастельс, С. Хантінгтон тощо).

Теми рефератів:

Умови появи геополітики як наукового напряму.

Геополітичні концепції (Хантінгтон, Валлерстайн, Бжежинський, Атталі тощо – на вибір).

Геополітика та глобалізація.

Глобальні проблеми сучасності.

Сучасні футурологічні концепції (М.Маклюен, Е.Тофлер, Ф.Фукуяма, П.Дракер, М.Кастельс, Р.Ф. Абдєєв, В. Цаплін, С. Хантінгтон тощо – на вибір).

Література.

*Актуальні проблеми Європи. Зб. наук. ст. – 2000 – 2005 рр.

*Алексеева Т А. Современные политические теории.-М.:РОССПЭН,2000.

*Андрійчук В. Поїзд уже пішов? Глобалізація й Україна: надії та острахи //Політика і час.-К., 2002

*Впереди ХХІ век: Перспективы, прогнозы, футурология: Антология современной классической прогностики. 1952-1999/Ред.-сост.: И.В. Бестужев-Лада.-М.:Academia,2000.-480 с.

*Гаврилишин Б. Україна між Сходом та Заходом , Північчю та Півднем : геополітичні можливості і обмеження //Розбудова держави.-К., 2002.

*Герасимчук С. Подолати синдром компромісності, або ще раз про багатовекторність, національну ідею і кризу самоідентифікації та їхній вплив на зовнішню політику //Політика і час.-К., 2002

*Глєбов В., Макух В. Арабський Захід і НАТО //Політика і час.-К., 2002

*Глобальный кризис и проблемы мировой политики //Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки.-М., 2001

*Зленко В. Глобалізація і процеси соціального розвитку //Віче.-К.,2002

*Политология: Энциклопедический словарь / Сост. и общ.ред. Ю.И. Аверьянов.- М.:Изд-во Москов.коммерческого ун-та,1993.-431 с.

*Уорнер Д. В поисках ответственного сообщества в международных отношениях // Философские науки. – М., 2001.

*Цыганков П.А. Перспективы нового мирового порядка во взглядах зарубежных и отечественных ученых // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. – М., 2001.

*Шаклеина Т.А. Внешнеполитические дискуссии в США: поиски глобальной стратегии //США и Канада.-М., 2002

*Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1992.

Бек У. Что такое глобализация. - М.: Прогресс-Традиция, 2001. - 304 с.

Бестужев – Лада И.В. Поисковое прогнозирование. – М., 1984.

Боден Ж. Метод легкого изучения истории // Антология мировой философии: В 4-х т.- М., 1970. – Т. 2.

Бус К., Смит С. (ред.). Теория международных отношений на рубеже столетий. - М.: Гардарики, 2002. - 362 с.

Валевський О., Гончар М. Структура геополітичних інтересів в Україні. – К., 1995.

Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология ХХI века. – М., 2003.

Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991.

Вишняк О.І., Ревель І.П. Дослідження і прогнозування виборів в Росії та Україні: досвід і проблеми (1990-1998). – К., 1998.

Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. – К., 1993.

Гальчинський А. Кінець тоталітарного соціалізму. Що далі. – К., 1996.

Гончаренко А.Н. Прогнозирование и политика (генезис и эволюция прогнозирования в системе „национальной безопасности” и внешнеполитическом механизме США). – К., 1993.

Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. – М., 2003.

Грушевський М.С. На порозі Нової України. – К., 1991.

Дергачев, В. А. Геополитика:Учебное пособие.-К.:ВИРА-Р,2000.-448 с.

Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года. В 2-х т. - М.: Международные отношения, 2000. – 289 с.; 462 с.

Кальцерук Б. Східноєвропейська думка Америки. – К., 1995.

Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. – Львів, 1993.

Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. – М., 1975.

Козловски П. Культура постмодерна: общественно-культурные последствия технического развития. – М., 1997.

Кокошин А.А. Прогнозирование и политика. – М.,1975.

Лисяк Рудницький І. Політичні ессе. – К., 1994. – Т.1,2.

Лузан А., Лузан С. Украина и Россия: факторы отчуждения и сближения //Віче – 1998. - №6.

Маккиндер Х. Дж. Географическая ось истории // Полис. – 1995. - № 4.

Маклерский Б. В поисках равновесия: Экология в системе социальных и политических приоритетов. – М., 1992.

Медоуз Д.Л. За пределами роста // Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. – М., 1995. - № 5.

Медоуз Д. Пределы роста. – М., 1991.

Медоуз Д. Пределы роста: 30 лет спустя. – М., 2004.

Моделирование и процес мирового развития и сотрудничества / Под. Ред. Д. Гвишиани. – М., 1991.

Національна безпека України, 1994-1996 рр. Наукова доповідь НІСД. – К.,1997.

Несбит Д., Абурден П. Мегатенденции, год 2000. Десять новых направлений 90-х годов. – М., 1990.

Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М., 1999.

Печчеи А. Человеческие качества. – М., 1985.

Політологія посткомунізму: політичний аналіз посткомуністичного суспільства. – К., 1995.

Політологія: історія та методологія: Навч. підручник / За ред. Ф.М.Кирилюка. – К., 2000.

Рудницький С. Політична географія України. – Одеса, 1993.

Савицкий П.Н. Евразийство. Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология . – М., 1993.

Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия: уч.пособие для студентов вузов/ Сост.Б.С.Ерасов. – М., 1999.

Ткаченко В., Реєнт О. Україна на межі цивілізації: Історико-політичні розвідки. – К., 1993.

Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи. – К. 2000.

Фукуяма Ф. Конец истории // Вопросы философии. – 1990. – №3.

Цаплин В. Версия будущего. – 2005.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]