Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Voprosy_k_seminaram_ekzamenam.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
139.78 Кб
Скачать

Тема 3. Політична система суспільства (2 год.)

1. Основні теоретичні моделі політичних систем (Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч, нейромережева модель).

2. Структурні компоненти політичної системи.

3. Головні функції політичних систем.

4. Типологія політичних систем.

Теми рефератів:

Сутність системного підходу до дослідження політичної сфери.

Поняття «вхід» і «вихід» у різних моделях політичної системи.

Інституціональна підсистема політичної системи.

Комунікативна підсистема політичної системи.

Нормативна підсистема політичної системи.

Культурно-ідеологічна підсистема політичної системи.

Функціональна підсистема політичної системи.

Нейромережева модель політичної системи.

Література.

*Алексеева Т А. Современные политические теории.-М.:РОССПЭН,2000.

*Ильин М.В. Основные методологические проблемы сравнительной политологии //Полис.-М., 2001

*Коваленко Н. Роль і значення виконавчої влади у функціонуванні сучасних політичних систем //Вісник : Філософія. Політологія/Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка.-К., 2002

*Кукушкина М.А. Современные тенденции в мировой политологии //Международное право.-М., 2001

*Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов.-М.:ПРИОР, 2000.-1104 с.

*Польовий М.А., Сімонцева Л.О. Нейромережевий підхід до побудови моделі політичної системи // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2004. – Вип. 22. – C. 195 – 200.

*Политология: Энциклопедический словарь / Сост. и общ.ред. Ю.И. Аверьянов.- М.:Изд-во Москов.коммерческого ун-та,1993.-431 с.

*Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1991. (Українською мовою: Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. – К., 1994. – Т.1-2.)

Борисов В.К. Теория политических систем. – М.,1991.

Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Современный левиафан: очерки политической социологии капитализма. – М.,1985.

Дюверже М. Политические институты и конституционное право // Антология мировой политической мысли. В 5-ти т.– М., 1997. – Т. 2.

Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология мировой политической мысли . В 5-ти т. – М., 1997. – Т. 2.

Каменская Г.В., Радионов А.Н. Политические системы современности: учеб.пособие. – М., 1994.

Шаповал В.Н. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К.,1995.

Шаповал В.Н. Зарубіжний парламентаризм. – К.,1993.

Тема 4. Політичні режими (2 год.)

1. Політичний режим: визначення та сенс поняття

2. Авторитаризм та тоталітаризм.

3. Демократичні політичні режими.

Теми рефератів:

Визначення тоталітарного режиму, його головні характеристики.

Форми тоталітарних режимів.

Тоталітарний сіндром К.Фрідріха та Зб.Бжезинського.

Основні дослідники тоталітаризму, їх теорії.

Основні теорії виникнення тоталітаризму.

Соціально-психологічне трактування тоталітаризму.

Особливості тоталітарного лідера (по матеріалах роботи М.Джиласа "Розмови із Сталіним" тощо).

Прояви сучасних гібридних політичних режимів («демократура», «диктабланда», «делегативна демократія»).

Історичні форми демократії.

Багатозначність сучасних підходів до трактування сутності демократії.

Теорії демократії (колективістські теорії, ліберальні й елітарні концепції, плюралістична теорія, ідентитарні та конкурентні теорії, теорія партисіпаторної демократії – одна на вибір).

Переваги та вади демократичного політичного режиму.

Література.

*Алексеева Т А. Современные политические теории.-М.:РОССПЭН,2000.

*Кукушкина М.А. Современные тенденции в мировой политологии //Международное право.-М., 2001.

*Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов.-М.: ПРИОР, 2000.-1104 с.

*Политология: Энциклопедический словарь / Сост. и общ.ред. Ю.И. Аверьянов.- М.:Изд-во Москов.коммерческого ун-та,1993.-431 с.

*Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1991. (Українською мовою: Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. – К., 1994. – Т.1-2.)

*Шаповаленко М.В. Посттоталітаризм, посткомунізм... що далі? //Наукові записки / Національний університет "Києво-Могилянська академія".-К., 2001

*Шапиро И. Переосмысливая теорию демократии в свете современной политики //Полис.-М., 2001

*Замятин Е. Мы. – М., 1992.

*Оруэлл Дж. 1984. – М., 1989.

*Хаксли О. О дивный новый мир // Хаксли О. Избранное. – М., 2000.

Арендт Х. Вирус тоталитаризма // Новое время. – 1991. – №1.

Арон Р. Демократия и тоталитаризм.- М., 1993.

Бергер А. К. Политическая мысль древнегреческой демократии.- М.,1966.

Бердяев Н. Духовные основы русской революции: Философия неравенства / Собр. соч.: в 4 т. – М., 1989. – Т.4.

Бёрк Э. Правление, политика и общество. - М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. - 480 с.

Дай Т.Р., Зиглер Л.Х. Демократия для элиты: Введение в американскую политику. – М., 1989.

Даль Р. Введение в экономическую демократию. – М., 1991.

Демократія в Україні: минуле і сучасне. – К., 1993.

Джилас М. Лицо тоталитаризма. – М., 1992.

Джилас М. Беседы со Сталиным. – М., 2002.

Игрицкий Ю.И. Тоталитаризм: Лекарство от демократии // Тоталитаризм: Что это такое? (Исслед. зарубеж. политиков). - М.: ИНИОН, 1993. - Ч. 1. - С. 7-45.

Ковалевський М. Происхождение современной демократии. – М., 1989.- Т. 1.

Ковлер А.И. Исторические формы демократии. – М., 1990.

Невежин В. Застольные речи Сталина. Документы и материалы. М.: АИРО-ХХ; СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. – 544 с.

Павлова И.В. Сон разума-2 // Знание – сила. – 2005. – №№ 3 - 5.

Права людини. Міжнародні договори України: Декларації і документи. – 2 ге вид. – К., 1996.

Реферат по книге К.Фридрих, 3. Бжезинский "Тоталитарная диктатура и автократия" // Тоталитаризм: Что это такое? (Исслед. зарубеж. политиков). - М.: ИНИОН, 1993. - Ч. 2. - С. 79-91. - Реф. на кн.: Friedrich C., Brzezinski Zb. Totalitarian dictatorship and autocracy. - Cambridge (Mass.): Harvard univer. press, 1965. - XIII, 438 p.

Токвиль А. Демократия в Америке: Сравнительное исследование демократии США и Швейцарии. – К., 1960.

Франко І. Що таке соціалізм /Зібр. творів у 50 т. – К., 1966. – Т. 44.

Шумпетер Й. А. Капіталізм, соціалізм і демократія. – К., 1995.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]