Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Yak_pravilno_oformiti_spisok_literaturi_do_nauk....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.12.2018
Размер:
112.64 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

У М. ЧЕРКАСИ»

Ю.В. Раковська

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА»

Методичні рекомендації

Черкаси

2011

Рекомендовано до друку

методичною радою

Відокремленого структурного підрозділу

«Навчально-консультаційного центру

Національного університету «Одеська юридична академія»

у м. Черкаси»

(протокол № 6 від 10 березня 2011 р.)

Методичний посібник затверджений кафедрою

правових дисциплін ВСП «НКЦ НУ «ОЮА» у м. Черкаси»

(протокол № 5 від 20 грудня 2010 р.)

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ І ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Написання курсової роботи з теорії держави і права передбачено навчальним планом підготовки студентів зі спеціальності «Правознавство». У відповідності з вимогами навчального плану Навчально-консультаційного центру Національного університету «Одеська юридична академія» у м. Черкаси студенти І курсу виконують курсову роботу з теорії держави і права. Прізвища студентів, які мають писати курсову роботу з зазначеної дисципліни, визначаються розпорядженням.

Теорія держави і права — ключова юридична наука. Вона має фундаментальний характер і є підґрунтям для подальшого опанування студентами інших юридичних дисциплін — галузевих і спеціальних. Саме тому написання курсової роботи з цього предмету має на меті сприяти поглибленню отриманих теоретичних знань, їх систематизації, розвитку науково-теоретичного мислення, розширенню понятійного апарату, практичному застосуванню наукових методів (системного, функціонального, порівняльного, формально-юридичного та багатьох інших) в ході вирішення поставлених завдань. Загалом, рівень підготовки курсової роботи та її захист дає змогу робити висновки про ступінь засвоєння студентом теоретичних знань і вміння застосовувати їх у науковій і практичній діяльності.

Курсова робота є певним підсумком процесу вивчення програмного матеріалу з курсу теорії держави і права, це своєрідний «звіт» студента в письмовій формі про набуті навички, вміння і знання. Сам процес виконання курсової роботи формує у студентів вміння самостійно працювати з науковою літературою, аналізувати законодавство, різні історичні події, ясно висловлювати свою точку зору, аргументувати думку тощо, викладати це у відповідній літературній формі.

Виконання курсової роботи виробляє у студентів навички дослідницьких пошуків, творчий підхід до вирішення тих чи інших проблем професійно-юридичної діяльності, самостійність у висновках, вміння стисло і чітко викладати матеріал визначеної теми в рамках твору встановленого обсягу. Всі ці якості, крім того знадобляться в практичній діяльності юристам будь-якого фаху – адвокатам і суддям, слідчим і юрисконсультам, науковцям і працівникам прокуратури.

До курсової роботи встановлені наступні вимоги:

- курсова робота повинна свідчити, що студент оволодів знаннями з курсу теорії держави і права взагалі і особливо матеріалом даної теми, і зокрема, вільно орієнтується в правовому матеріалі;

- вона має показати, що студент глибоко вивчив необхідну літературу, звертався до спеціальних джерел, відповідної наукової інформації;

- курсова робота повинна розвивати вміння студента творчо підійти до проблеми, самостійно висвітлити питання теми;

- вона має бути оформлена у відповідності зі встановленими вимогами.

Процес підготовки курсової роботи складається із наступних етапів:

- вибір теми та її закріплення за студентом;

- складання плану і обговорення його з науковим керівником;

- підбір літератури та її вивчення;

- написання і оформлення курсової роботи;

- реєстрація і рецензування курсової роботи;

- захист курсової роботи.

1. Вибір теми курсової роботи

При виборі теми курсової роботи студент має керуватися своїми науковими нахилами і інтересами, знаннями матеріалу, можливостями використання тих чи інших літературних джерел. При цьому він може звернутися за порадою до викладача.

Тематика курсових робіт розроблена і рекомендується кафедрою. Кількість тем розрахована на всіх студентів, які будуть писати курсову роботу з теорії держави і права. Одну і ту ж саму тему не можуть обрати двоє або декілька студентів.

Обравши ту чи іншу тему, студент повинен зареєструвати її на кафедрі, попередньо з'ясувавши у лаборанта кафедри по книзі реєстрації, чи не обрана ця тема іншим студентом. Зміна теми курсової роботи можлива лише з дозволу завідувача кафедри на підставі письмової заяви студента та наявності для цього поважних причин.

Перед написанням роботи слід визначитися, до якої саме теми курсу теорії держави і права відноситься обрана тема курсової роботи, ознайомитися зі списком основних джерел по темі.

2. Складання плану і обговорення його з науковим керівником

План курсової роботи включає вступ, основну частину, яка може поділятися на окремі розділи та підрозділи, та висновки. У змісті вказуються назви розділів, підрозділів, сторінки, на яких вони розміщені. Головна вимога до плану курсової роботи – її структура має охоплювати основні питання, які дозволяють в повній мірі висвітлити зміст обраної теми.

Писати курсову роботу рекомендується тільки після схвалення її плану науковим керівником. В такому ж порядку в ході написання курсової роботи можуть вноситися зміни до плану, коригуватися формулювання окремих питань (Додаток 1).

Коли план роботи готовий, студент приступає до підбору необхідної літератури.

3. Підбір літератури та її вивчення

Правильний вибір літератури забезпечує загальний успіх справи, науковий рівень роботи, всебічне та глибоке висвітлення питань обраної теми. Джерела, які безпосередньо стосуються окремих питань теми курсової роботи, підбираються студентом за допомогою каталогів, які є в бібліотеках.

Процес опрацювання визначеної літератури включає її уважне читання, розміщення, якщо необхідно, закладок, і конспектування матеріалу, який відноситься до тих чи інших питань роботи. Такі записи прочитаного значно полегшать подальше написання тексту курсової роботи, бо автору потім залишиться тільки систематизувати і скомпонувати зібраний матеріал, та літературно опрацювати його. Особливо уважно необхідно виписувати ті фрагменти тексту, які будуть приводитися у роботі як цитати.

В процесі роботи над науковою літературою необхідно виписувати прізвища авторів, назви робіт, вказувати, де і коли видана праця, скільки вона має сторінок. Коли йдеться про статтю в журналі, збірнику, то вказується автор статті, її повна назва, повна назва журналу чи збірника, в якому вона опублікована, рік його видання, номер і сторінки, на яких вміщена відповідна стаття. На момент завершення роботи над підготовкою курсового твору у студента має скластися список використаної літератури.

Для того, щоб правильно скласти список використаної літератури, необхідно порадитись з науковим керівником щодо того, чи охоплює він найважливіші праці по темі, і чи не пропущені необхідні джерела.

В процесі написання курсової роботи, необхідно використовувати найновіші досягнення правової думки України, які публікуються в журналі "Право України", в матеріалах наукових симпозіумів і конференцій, збірках наукових праць.

Вивчення літератури рекомендується починати з праць, які є найбільш загальними по даній темі: підручників, монографій та інших матеріалів, а потім перейти до праць з окремих питань теми – наукових статей та доповідей.

Необхідно мати на увазі, що в науковій літературі можуть бути висловлені різні точки зору на одне і те ж саме юридичне явище. В такому випадку студент може обрати ту наукову позицію, яку він вважає більш обґрунтованою, чи запропонувати власне бачення вирішення цієї наукової проблеми.

Працюючи зі спеціальною літературою, необхідно враховувати період видання книги чи статті, ті історичні умови, в яких вони були написані, критично і творчо оцінювати ті чи інші положення з позицій сучасного стану юридичної науки.

В процесі роботи над літературою у студента можуть виникнути свої власні думки, критичні зауваження та пропозиції, які також можуть бути висловлені в курсовій роботі за умови їх належного фахового обґрунтування.

Після ознайомлення з необхідними джерелами з обраної теми можливо приступати до написання тексту курсової роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]