Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PSZ.ODiAS.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
194.56 Кб
Скачать

Попередні вказівки і рекомендації слухачам щодо організації самостійної роботи під час підготовки до заняття.

Готуючись до семінарського заняття студенти повинні: чітко засвоїти, що документознавство – це наука про документ і документно-комунікаційну діяльність; розібратись з понятійним апаратом цієї науки; вивчити, що є об’єктом і предметом документознавства; розглянути і вивчити структуру документознавства; звернути увагу на зв’язки документознавства з науковими дисциплінами документно-комунікаційного циклу.

Теми для реферативних виступів або доповідей:

1. Спільне та відмінне у загальному й особливому документознавстві.

2. Зв’язки документознавства з науковими дисциплінами документно-комунікаційного циклу.

Нормативно-правові джерела та література:

1. ДСТУ 2395-94. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів для індексування. Основні вимоги. - Чинний від 1995-01-01. - К.: Держстандарт України, 1994. - 10 с.

2. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. - Чинний від 1995-01-01. - К.: Держстандарт України, 1994. – 53 с.

3. ДСТУ 2394-94. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1994. - 89 с.

4. ДСТУ 27326: 2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. Чинний від 2004-06-09. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 31 c.

5. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – 6-е изд., стер. – К.: Знання, 2005. – 459 с.- (Высшее образование ХХІ века).- С.148-159.

6. Кушнаренко Н.Н. Новий етап інституалізації науки про предмет. // Cтудії з архівної справи та документознавства.- Т.12, 2004. Документознавство: історія, теорія, практика // http:/www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii_2004.12.php.

7. Кушнаренко Н. М. Внутріпредметна і міжпредметна інтеграція дисциплін документознавчого циклу // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - Х., 2003. - Вип. 11. - С. 106-114.

8. Кушнаренко Н. М. Наука про документ: момент біфуркації // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (К., 25-26 трав. 2004 р.) / Держ акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - К., 2004. - С. 9-11.

9. Автократов В. Н., Банасюкевич В.Д., Сокова А.Н. Основные направлення развития документоведения // Теоретические проблеми документоведения: Тез. докл. й 140 сообщ. к теор. семинару (март 1975 г.) /ВНИИДАД.- М., 1975. -С. 35-56.

10. Швецова-Водка Г. Структура документознавства і його місце серед суміжних наукових дисциплін // Cтудії з архівної справи та документознавства.- Т.12, 2004. Документознавство: історія, теорія, практика // http:/www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii_2004.12.php.

11. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - К., 2000. - С. 39-42.

12. Кулешов С. Г. Новий погляд на структуру документознавства // Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 10. - С. 24-27, 48-50.

13. Соляник А., Кушнаренко Н. Концептуальні засади викладання дисциплін документознавчого циклу // Вісн. Кн. палати. - 2001. - № 1. - С. 25-27.

14. Зиновьева Н. Б. Документоведение: Учеб.-метод. пособие. - М.: ИПО Профиздат, 2001. – С. 167-173.- (Сер. "Соврем. б-ка"; Вып. 17).

15. Слободяник М. Структура сучасного документознавства // Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 4. - С. 18-21.

16. Слободяник М. С. Документологія як наукова і навчальна дисципліна // Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 4. -С. 12-15.

17. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд: Учебник. - М.:Кн. палата, 1991. - 271 с.

18. Столяров Ю. Н. О новой научной дисциплине - документологии - и ее предмете // Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть: Матеріали міжнар. конф. до 70-річчя ХДАК / Харк. держ. акад. культури. - Х., 1999. - Ч. 2. - С. 66-71.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]