Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pro_kursovu_2.rtf
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.08.2019
Размер:
107.05 Кб
Скачать

Методичні поради

до виконання курсових та кваліфікаційних робіт

на кафедрі культурології

ЗАВДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ТА КУРСОВОЇ РОБОТИ. ВИБІР ТЕМИ

Виконання курсової (кваліфікаційної) роботи студентами кафедри культурології є необхідним елементом їх участі у наукових дослідженнях і затверджено навчальним планом факультету. Курсові роботи виконують студенти другого-третього курсів, що передує написанню кваліфікаційної роботи.

Завданням кожної курсової (кваліфікаційної) роботи з культурології є творче, поглиблене вивчення обраної теми шляхом дослідження джерел: насамперед, літературних, архівних та речових. При виконанні курсової (кваліфікаційної) роботи студенти повинні продемонструвати знання історії дослідження теми, характерних рис конкретного матеріалу та його найближчих аналогій, основних закономірностей появи, розвитку та зникнення тих чи інших явищ, поширення цих явищ у просторі й часі, здатність до самостійного логічного мислення, прагнення до власного розв'язання проблемі.

Культурологія - один із тих напрямків, що поєднує в собі можливості та методи різних гуманітарних наук: археології, мистецтвознавства, етнології, власне, культурології, як теорії та історії культури. Відповідно, тематика досліджень в даному напрямку носить, як правило, міждисциплінарний характер. Насамперед це стосується тем теоретичного плану. Студентам слід прагнути до вирішення не лише важливих, актуальних, а й оригінальних тем. Число таких тем в культурології внаслідок постійного розширення її можливостей дедалі збільшується. Приміром, можна ширше братися за теми, дослідження яких потребує залучення матеріалів кількох галузей наукових знань. При розробці таких тем висновки мають, як правило, найбільш об'єктивний характер. Цікавих новаторських висновків можна досягти і в тому разі, коли до вже відомого, опрацьованого матеріалу застосовуються нові методи дослідження. Розробка нового власного методу дослідження та перевірка його дієвості може стати додатковим, або, навіть головним результатом виконання курсової (кваліфікаційної) роботи.

Список тем курсових (кваліфікаційних) робіт підготовлено викладачами кафедри культурології, він репрезентує основні напрямки дослідження та наукові теми, що розробляє кафедра. Теми охоплюють ті дисципліни, що разом формують специфіку культурології, як науки комплексної, сюди входять як практичні, так і теоретичні аспекти. Вони присвячені різним питанням розвитку культури, як цілісної системи, історії окремих культур та культурних традицій, проблематиці функціонування тих чи інших культурних явищ, окремим аспектам теорії та методики досліджень в галузі мистецтвознавства, археології, теорії та історії культури, як напрямків розвитку культури в цілому. Тематика курсових (кваліфікаційних) робіт підібрана таким чином, щоб якнайповніше репрезентувати всі наукові напрямки роботи кафедри та заохотити студентів до колективної співпраці.

Обираючи тему курсової (кваліфікаційної) роботи, слід пам'ятати, що найкращі результати матимуть місце тоді, коли тема наступної курсової роботи продовжуватиме тему попередньої, а всі курсові в комплексі складуть основу кваліфікаційної роботи. Саме тому вже під час підготовки до написання першої курсової роботи доцільно скласти для себе приблизний перспективний план майбутніх наукових досліджень, а у першій курсовій роботі необхідно глибоко висвітлити історію наукової розробки теми, присвятивши цьому значну частину робот, або й всю роботу. Також слід враховувати не лише ступінь дослідженості теми науковцями, а й власні уподобання, оскільки можна обирати теоретичні напрямки, практичні, малодосліджені аспекти або навпаки, працювати більше з методологічними аспектами, або залучати конкретний матеріал. В будь-якому випадку слід враховувати те, що курсова (кваліфікаційна) робота є не лише узагальненням чи компіляцією вже існуючих матеріалів чи джерел, але й самостійним дослідженням.

Своє бажання розробляти певну тему під керівництвом одного із викладачів кафедри студент висловлює у заяві на ім'я завідувача кафедрою. Затвердження теми курсової (кваліфікаційної) роботи та її керівника є офіційним дозволом на її виконання. Науковий керівник допомагає студенту у виборі теми дослідження та правильному її формулюванні, а в процесі роботи над курсовою (кваліфікаційною) спрямовує студента в потрібному напрямку, окреслює коло необхідних наукових та інших джерел, допомагає скласти план роботи та оформити її у відповідності до наукових вимог.

Організація виконання курсової (кваліфікаційної) роботи.

Успішне виконання курсової (кваліфікаційної) роботи неможливе без постійного співробітництва з науковим керівником. У разі потреби також долучаються консультації інших фахівців з обраної теми. Зокрема, подібні консультації доцільні в тих випадках, коли роботи пишуться із залученням музейних колекцій, археологічних колекцій, або тема вимагає специфічних знань.

Робота з джерелами. При виконанні курсової (кваліфікаційної) роботи студенти, як правило, користуються наступними джерелами: друкованими, архівними та, у випадку залучення музейних колекцій, речовими. Сюди також можуть входити матеріали авторські (особисті записи, результати польових досліджень під час практики тощо).

Написання курсової (кваліфікаційної) роботи неможливе без чіткого уявлення про стан розробки даної теми в сучасній науці. Тому першим завданням є вивчення літератури з обраної теми. При цьому обов'язково слід ознайомитися з джерелами, наведеними у бібліографії вже опрацьованих творів, що знано розширить джерельну базу курсової (кваліфікаційної) роботи. Слід опрацювати якомога більше джерел, тому їх подальший пошук є важливим самостійним завданням студента. Це не лише надає можливість опрацювати велику кількість літератури, присвяченої тематиці курсової (кваліфікаційної) роботи, але й дозволяє опанувати методику самостійного наукового пошуку літератури за каталогами наукових бібліотек. Результати такого пошуку рекомендується заносити до власної картотеки, що надалі полегшить роботу з бібліотечними каталогами та стане в нагоді при подальшій розробці обраної теми в курсових та кваліфікаційних роботах.

Також список, що складається для друкованих (а якщо треба, то й для архівних) джерел є основою того списку літератури, що подається в кінці курсової (кваліфікаційної) роботи.

Але: прагнення до використання найширшого кола джерел не повинно переростати у залучення до їх остаточного списку тих, назви яких взято з бібліографії праць окремих дослідників, але самостійно не опрацьованих.

Окремо у групі джерел знаходяться, по-перше, музейні колекції, а, по-друге, інтернет-видання, що містять велику кількість інформації, але існують лише у віртуальному варіанті. Музейні колекції використовуються у тих випадках, коли тематика роботи та методи, обрані її автором, вимагають залучення широкого кола предметного матеріалу, або аналізу певних художніх творів тощо. В таких випадках джерело окремо вказується в списках літератури та джерел і має бути присутнім в тексті. Щодо Інтернет-видань, то вони, безумовно, є важливим джерелом інформації і можуть активно використовуватись при написанні курсових (кваліфікаційних) робіт, важливо тільки не перетворювати курсову роботу на переспів окремих сайтів, а творчо залучати та переосмислювати отриману інформацію. Всі джерела в такому випадку наводяться в списку джерел та літератури із вказаними реквізитами кожного сайту.

Якість і термін виконання курсових (кваліфікаційних) робіт значною мірою залежить від уміння самостійно організувати свою роботу: мало знайти необхідні джерела, треба їх глибоко опрацювати. Курсова (кваліфікаційна) робота демонструє рівень підготовленості студента до самостійної наукової діяльності, здатності використовувати різну літературу та залучати різні за характером джерела.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]