Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PSZ.ODiAS.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
194.56 Кб
Скачать

Попередні вказівки і рекомендації слухачам щодо організації самостійної роботи під час підготовки до заняття.

У ході підготовки до семінару студентам потрібно: уяснити значення базових понять «документна комунікація», «система документних комунікацій», «документно-комунікаційна система»; звернути увагу на: а) співвідношення документних і недокументних комунікацій, б) зв’язок між основними процесами документної діяльності, в) специфіку різних документаційних фондів; вивчити основні етапи створення документів.

Теми для реферативних виступів або доповідей:

1. Соціальна документна комунікація: сучасний стан та перспективи розвитку.

2. Документ як засіб (канал) передачі інформації.

3. Недокументні комунікації передачі інформації: поняття та загальна характеристика.

Нормативно-правові джерела та література:

1. Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24 грудня 1993 р., № 3814-XII // ВВР. – 1994. - № 15. – Ст. 86. (В редакції Закону України № 2888-III від 13.12.2001р. – ВВР. – 2002. - № 11. - Ст. 81).

2. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» // Голос України. - 1992. - 8 грудня.- Ст.25.

3. Закон України «Про інформацію» // Голос України. - 1992. – 13 листопада. Ст. 10, 38, 45.

4. Закон України «Про науково-технічну інформацію» // Голос України. - 1993. - 23 липня.- Ст.1, 6, 9-10.

5. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» // ВВР, 1995, № 7, ст.45. - Ст. 1, 16-18.

6. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. - Чинний від 1995-01-01. - К.: Держстандарт України, 1994. – 53 с.

7. ДСТУ 2395-94. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів для індексування. Основні вимоги. - Чинний від 1995-01-01. - К.: Держстандарт України, 1994. - 10 с.

8. ДСТУ 2628-94. Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. - Чинний від 1995-01-07. - К.: Держстандарт України, 1994. - 35 с.

9. ДСТУ 27326: 2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. Чинний від 2004-06-09. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 31 c.

10. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / Держкомархів України. - К., 2001. - 111 с.

11. Порядок ведення державного обліку документів Національного архівного фонду України // Вісник. - 2002. - Вип. 2 (10). - С. 184-187.

12. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – 6-е изд., стер. – К.: Знання, 2005. – С. 119-147.

13. Ильюшенко М.П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение. Документ и системы документации. -М.: МГИАИ, 1977. - 132 с.

14. Коренной А.А. Информация и коммуникация. - К.: Наук, думка, 1986. - 143 с.

15. Соколов А.В. Информационный подход к документальной коммуникации: Учеб. пособие. - Л., 1988. - 85 с.

16. Соколов А.В. Эволюция социальных коммуникаций. - Спб., 1995. - 163 с.

17. Столяров Ю. М. Соціальні комунікації: розвиток в інформаційному просторі // Вісн. ХДАК: Зб. наук. пр. - Х., 2000. - Вип. 2. - С. 4-7.

18. Швецова-Водка Г.Н. Функции и свойства документа в системе социальных коммуникаций //Книга: Исслед. и материалы. - 1994. - Сб. 69. - С. 7-57.

19. Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне: РДГУ, 2001. - 438 с.: іл..

20. Зиновьева Н. Б. Документоведение: Учеб.-метод. пособие. - М.: Профиздат, 2001. - 208 с.;

21. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи. - К.: УДНДІАСД; ДАКККіМ, 2000. - 161 с.;

22. Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч. посібник. - К.: ДАКККіМ, 2003. - 57 с.

23. Зиновьева Н.Б., Саяпина ИЛ., Пашнина И.И. Документ в коммуникации и восприятии: Лекции по курсу «Документоведение». - Краснодар, 1995. - 58 с.

24. Асеев Г.Г., Шейко В.Н. Информационные технологии в документоведении: Учеб. пособие. - X.: ХГИК, 1997. - 290 с.

25. Книговедение: Энциклопедический словарь / Ред. коллегия: Н.М. Сикорский (гл. ред.) и др. - М.: Сов. Энциклопедия, 1982. - 664 с.

Семінар 5. Структура документознавства.

Кількість годин – 2.

Місце проведення – аудиторія навчальної групи.

Цільова настанова заняття: поглибити та закріпити знання студентів відносно основних складових документознавства: об’єкту, предмета, структури, методів та понятійного апарату; розвивати у студентів здатність творчо застосувати одержані знання.

Перелік питань, що виносяться на заняття:

1. Документознавство як наукова дисципліна.

2. Об’єкт і предмет документознавства.

3. Структурні складові документознавства.

4. Різновиди документних фондів та їх коротка характеристика.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]