Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛАБ_7.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
1.03 Mб
Скачать
  1. Опрацювання результатів дослідів

1 Будуємо в масштабі векторні діаграми напруг та струму для дослідів вказаних в таблиці 1.1 і таблиці 1.2 для випадків: XL > XC; XL = XC; XL < XC.

Діаграми напруг і струмів при резонансі напруг

Масштаб mI = 0,5 А/см; mU = 25 В/см (для URk mU = 10 В/см)

Резистор R Котушка індуктивності L Конденсатор C

Рисунок 3.2 – Векторні діаграми напруг та струму: для резистора R а),; котушки індуктивності L (з індуктивністю L й резистивним опором Rk) б); конденсатора C в)

ХL < ХС

ХL > ХС

ХL = ХС

Масштаб mI = 0,1 А/см; mU (mUR, mUL) = 25 В/см,

(для mUС = 40 В/см, а

mURk = 10 В/см).

Масштаб mI = 0,25 А/см;

mUR (mUL, m ) = 40 В/см

(для mU = 31,25 В/см, а

URk mU = 10 В/см).

Рисунок 3.2 – Векторні діаграми напруг та струму для випадків:

XC > XL а); XC < XL б); XC = XL в)

2. Будуємо в одних координатних осях графіки (рисунок1.3): І = f(С); UR = f(С); UL = f(С); UC = f(С); XC = f(С); XL = f(С).

Рисунок 1.3 – Графіки залежностей напруг, струму та реактивних опорів від ємності конденсатора C

Висновки: Під час виконання лабораторної роботи визначено опір резистора R = 100 Ом, індуктивність L = 0,44 Гн та внутрішній опір котушки індуктивності RK = 9,44 Ом. Вcтановлено, що в даному колі синусоїдного струму виникає резонанс напруг при ємності конденсатора C = 23,25 мкФ. При цьому XL = XC = 137,6 Ом. Експериментально доведено, що при XL > XC кут зсуву фаз між напругою і струмом є додатнім, при XL < XC – від’ємним, а при резонансі напруг дорівнює нулю. Струм в колі досягає максимального значення при резонансі напруг, оскільки у цьому випадку повний опір кола є мінімальним . Реактивна потужність Q при резонансі напруг дорівнює нулю.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Малинівський С. М. Загальна електротехніка. – Львівська політехніка, 2003- 627с.

  2. Будіщев М. С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. – Львів: Афіша, 2001 – 424 с.

  3. Борисов Ю. М., Липатов Д. Н. Общая электротехника. – М.: Энергоатомиздат, 1985-518 с.

  4. Касаткин А. С., Немцов М. В. Электротехника. – М.: Энергоатомиздат, 2001.

  5. Иванов А. А. Злектротехника. Лабораторные работы. – Киев, Выща школа, 1986 - 296 с.

  6. Мілих в.І. Електротехніка та електромеханіка: Навчальний посібник. –к.: Каравела, 2006. – 376с.

7 Паначевний б.І., Свергун ю.Ф. Загальна електротехніка: Підручник. – 2-е вид. –к.: Каравела, 2007. – 296с.

ДОДАТКОВО РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

1 Перхач В. С. Теоретична електротехніка. – К.: Вища школа, 1992 – 436 с.

2 Вартабедян В. А. Загальна електротехніка. – К.: Вища школа, 1986 – 360 с.

3 Чорноус В. М., Карпінець. Б. І., Михайлів В. І., Курилів О.І, Боднарчук А.П. Розрахунок лінійних електричних кіл. Практикум. – Івано- Франківськ: Факел, 2010.55 с.

74

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]