Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лаб_ практикум.Основи геодезії.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
26.08.2019
Размер:
3.06 Mб
Скачать

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

А.В. Матіщук, К.Д. Підлуська

ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

Кафедра землевпорядкування та кадастру

А.В. Матіщук, К.Д. Підлуська

ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

Для студентів напряму підготовки 6.060100

"Містобудування"

Рекомендовано

методичною радою університету

Івано-Франківськ

2010

МВ - 02070855-2717-2010

Матіщук А.В., Підлуська К.Д. Основи геодезії: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.- 54с.

Розроблено відповідно до робочої програми. Лабораторний практикум містить загальні відомості по геодезії та топографії: представлені відомості про основні геодезичні інструменти та прилади, розглянуті топографо-геодезичні вимірювання та знімання на місцевості, робота з топографічними картами і планами.

Лабораторний практикум призначений для бакалаврів напряму підготовки 6.060100 - «Містобудування».

Рецензент: завідувач кафедри «Землевпорядкування та кадастру»,

кандидат технічних наук Ільків Є.Ю.

Рекомендовано методичною радою університету

(протокол від )

© Матіщук А.В., Підлуська К.Д., 2010

© Іфнтунг, 2010

МВ - 02070855-2717-2010

Матіщук А.В., Підлуська К.Д. Основи геодезії: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.- 54с.

Розроблено відповідно до робочої програми. Лабораторний практикум містить загальні відомості по геодезії та топографії: представлені відомості про основні геодезичні інструменти та прилади, розглянуті топографо-геодезичні вимірювання та знімання на місцевості, робота з топографічними картами і планами.

Лабораторний практикум призначений для бакалаврів напряму підготовки 6.060100 - «Містобудування».

Рецензент: завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру,

кандидат технічних наук Є.Ю. Ільків

Завідувач кафедри землевпорядкування та

кадастру Є.Ю. Ільків

Член експертно-рецензійної комісії університету В.А. Старостін

Нормоконтролер Г.Я. Онуфрик

Коректор Н.Ф. Будуйкевич

Інженер І категорії Н.В. Мирка

Рекомендовано методичною радою університету

(протокол від )

© Матіщук А.В., Підлуська К.Д., 2010

© ІФНТУНГ, 2010

ЗМІСТ

Вступ...................................................................................................................4

Лабораторна робота 1. Рішення задач на топографічній карті.....................5

Лабораторна робота 2. Вивчення теодоліта Т30 (2Т30): будова, відліки, повірки і юстування...................................................................................................16

Лабораторна робота 3. Прокладання теодолітного ходу. Вимірювання кутів та довжин ліній.................................................................................................23

Лабораторна робота 4. Обробка вимірів теодолітного ходу. Складання топографічного плану...............................................................................................27

Лабораторна робота 5. Будова нівеліра, відліки по рейці. Повірки і юстування нівеліра....................................................................................................35

Лабораторна робота 6. Визначення висот методом геометричного нівелювання………………………………………………………............................43

Лабораторна робота 7. Складання поздовжнього профілю за

результатами нівелювання. ………………………………………….….. ..............47

Перелік рекомендованих джерел...................................................................54

ВСТУП

Лабораторний практикум з дисципліни "Основи геодезії" розроблений для студентів напряму підготовки 6.060100 "Містобудування". Його основним завданням є засвоєння основних методів топографо-геодезичних вимірювань та знімань місцевості, навчити студентів працювати з основними геодезичними інструментами та приладами.

Метою даного курсу є набуття студентами знань з основ геодезії, які є необхідними для того, щоб для вирішувати різні інженерні та науково-технічні задачі, пов’язані з проектуван­ням, будівництвом та експлуатацією різних інженерних споруд.

Геодезія - наука про виміри на земній поверхні. Виміри потрібні для визначення форми і розмірів нашої планети, для складання топографічних планів, карт, профілів, для вирішен­ня різних науково-технічних задач, пов’язаних з проектуван­ням і будівництвом різних інженерних споруд.

В процесі свого розвитку геодезія поділилася на ряд самостійних наукових дисциплін:

вищу геодезію, яка займається вивченням форми і розмі­рів Землі, геодинамічних явищ планетарного масштабу;

топографію, яка займається, в основному, методами ство­рення топографічних планів і карт;

інженерну геодезію, яка вивчає геодезичні роботи, що виконуються при вишукуванні, проектуванні і будівництві ін­женерних об’єктів

фотограмметрію, яка вивчає методи створення планів і карт по аерофотознімках Землі;

радіoгeодезію, яка вивчає методи вимірювання за допомо­гою радіоелектронних приладів;

космічну геодезію, яка використовує штучні супутники Землі для вирішення геодезичних задач;

картографію, яка розробляє методи створення і викорис­тання карт.

Всі ці дисципліни тісно пов’язані між собою, а також з такими науками, як математика, фізика, астрономія, геологія, геофізика.

В історичному плані геодезія - одна в найдревніших наук. Вона виникла ще на зорі цивілізації, її значення пос­тійно зростає і зараз важко назвати область народного гос­подарства, де б не використовувалась геодезія.

Отже, пройшовши даний курс, студент засвоює основні принципи роботи з геодезичними інструментами та приладами та їх використання для проектно-вишукувальних робіт і вирішен­ня різноманітних задач, пов’язаних з проектуван­ням і будівництвом інженерних споруд. Також студент отримує навики роботи з топографічними картами і планами, а також загальні відомості по геодезичних дисциплінах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.