Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СУЛМ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 4 курс....doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
165.89 Кб
Скачать
 1. Неповні речення. Слова-речення.

Які речення називаються неповними? Чи є неповні речення змістовно завершеними? Трактування вченими терміну ‘‘неповні речення’’. Типи неповних речень, залежно від умов уживання. Характеристика слів-речень, ставлення мовознавців до цієї структури. Семантичні типи слів-речень. Моделювання діалогів із використанням неповних речень і слів-речень.

 1. Порядок слів у простому реченні.

Що називається порядком слів? Типи порядку слів. Закономірності прямого порядку слів. Що таке інверсія? Роль порядку слів у визначенні синтаксичної ролі членів речення. Функції порядку слів в українській мові.

 1. Аналіз речень з однорідними членами.

Які прості речення є ускладненими? Поняття про однорідність членів речення. Особливості однорідних членів речення. Не замкненість і замкненість рядів однорідних членів речення. Поширені однорідні члени речення. Однорідні і неоднорідні означення, засоби їх вираження. Смислові відношення між однорідними членами речення. Узагальню вальні слова, групи їх за лексико-граматичними ознаками. Особливості координації присудка з однорідними підметами.

 1. Аналіз речень з відокремленими другорядними членами. Відокремлені означення.

Що таке відокремлення? Які члени речення можуть відокремлюватися? Підходи до проблеми відокремлення другорядних членів речення у сучасному мовознавстві. Умови відокремлення другорядних членів речення. Синтаксичний розбір речень із відокремленими означеннями.

22. Відокремлені прикладки.

Засоби вираження відокремленості прикладок. Умови відокремлення прикладок: у постпозиції, препозиції, у будь-якій позиції. Творча робота з лінгвістичним завданням. Синтаксичний розбір речення з відокремленими прикладками.

 1. Відокремлені додатки.

Умови відокремлення додатків. Реконструювання речень із метою застосування відокремлених додатків. Синтаксичний розбір речень із відокремленими додатками.

 1. Відокремлені обставини.

Групи відокремлених обставин, залежно від значення і граматичного вираження. Умови відокремлення і невідокремлення обставин, виражених дієприслівниками і дієприслівниковими зворотами. Умови відокремлення обставин, виражених іменником із прийменником. Синтаксичний розбір речень із відокремленими обставинами.

 1. Уточнювальні члени речення.

Які члени речення називаються уточнювальними? Розряди уточнювальних слів. Визначення синтаксичної ролі уточнювальних компонентів. Контрольна робота: частковий і повний синтаксичний розбір речень.

 1. Слова, синтаксично не зв’язані з членами речення.

Що таке звертання? Аналіз поглядів учених-лінгвістів на звертання як синтаксичну категорію. Засоби вираження звертань. Умотивування різниці між вставними і вставленими конструкціями. Основні групи за значенням вставних слів і словосполучень. Групи вставних речень за способом включення в основне речення. Групи вставлених речень за характером смислового зв’язку з основним реченням. Як учені-лінгвісти розглядали вставні конструкції?

 1. Аналіз будови складносурядних речень.

Аналіз загальних відомостей про складносурядні речення. Характеристика елементарних і неелементарних складносурядних речень. Засоби вираження синтаксичних відношень між частинами складносурядного речення. Складносурядні речення відкритої і закритої структури. Семантичні відношення між предикативними частинами складносурядного речення.

 1. Складнопідрядне речення. Складнопідрядні речення з підрядними атрибутивними.

Історія досліджень складнопідрядного речення. Елементарні складнопідрядні речення. Класифікаційний аналіз складнопідрядних речень. Характеристика складнопідрядних речень з підрядними атрибутивними. Синтаксичний розбір речень із підрядними атрибутивними.

 1. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними.

Аналіз складнопідрядних речень із підрядними з’ясувальними . Творча робота з лінгвістичним завданням. Синтаксичний розбір складнопідрядних речень із підрядними з’ясувальними.

 1. Складнопідрядні речення розчленованої структури.

Аналіз складнопідрядних речень розчленованої структури. Конкурс ерудованих. Синтаксичний розбір складнопідрядних речень розчленованої будови.

 1. Складнопідрядне неелементарне речення. Складнопідрядні речення з неоднорідною супідрядністю.

Поняття про неелементарні складнопідрядні конструкції. Неоднорідна супідрядність, різновиди конструкцій. Речення з тричленною супідрядністю. Аналіз речень із різночленною супідрядністю. Особливості речень із комбінованою супідрядністю.

 1. Складнопідрядні речення з однорідною супідрядністю.

Аналіз складнопідрядних речень з однорідною супідрядністю. Різновиди конструкцій з однорідною супідрядністю. Творча робота з лінгвістичним завданням. Синтаксичний розбір складнопідрядних речень з однорідною супідрядністю.

 1. Складнопідрядні речення з послідовною підрядністю.

Особливості складнопідрядних речень з послідовною підрядністю. Аналіз конструкцій із послідовною підрядністю за місцем головних і підрядних компонентів. Конструкції з послідовною підрядністю, залежно від підрядних засобів зв’язку. Творча робота з лінгвістичним завданням. Синтаксичний розбір складнопідрядних речень із послідовною підрядністю.

 1. Складні сполучникові речення з різними видами зв’язку.

Класифікаційні підходи до складних сполучникових речень із різними видами зв’язку. Аналіз складних речень із сурядністю і підрядністю. Характеристика складних речень із підрядністю і сурядністю. Синтаксичний розбір складних сполучникових речень із різними видами зв’язку.

 1. Безсполучникові складні речення.

Що таке складне безсполучникове речення, у чому проблематичність його статусу? Складні безсполучникові елементарні речення. Аналіз складних безсполучникових неелементарних речень. Творча робота з лінгвістичним завданням. Синтаксичний розбір безсполучникових складних речень.

 1. Аналіз безсполучникових складних речень.

Синтаксичний розбір безсполучникових складних конструкцій.

Контрольна робота: частковий і повний синтаксичний розбір складносурядних, складнопідрядних і безсполучникових складних речень.

 1. Складні багатокомпонентні речення з різними типами зв’язку.

Типи сполучниково-безсполучникових конструкцій. Сполучниково-безсполучникові утворення із сурядністю і безсполучниковим поєднанням. Сполучниково-безсполучникові конструкції з підрядністю і безсполучниковістю. Сполучниково-безсполучникові речення із сурядністю, підрядністю і безсполучниковим зв’язком. Синтаксичний розбір багатокомпонентних речень із різними типами зв’язку.

 1. Період. Надфразна єдність.

Період як синтаксична конструкція. Синтаксичні особливості надфразної єдності. Творча робота з лінгвістичним завданням.

 1. Трансформаційний аналіз речень.

Що таке синтаксичні синоніми? Вмотивування основного підходу до вивчення української мови. Трансформаційна зміна синтаксичних конструкцій. Творча робота з лінгвістичним завданням.

 1. Повний синтаксичний аналіз тексту.

Що таке текст і його ознаки? Синтаксичний розбір речень.

Контрольна робота: диктант із додатковим завданням – частковий і повний синтаксичний розбір складних речень.

 1. Конструкції з чужим мовленням. Пряма мова.

Що таке чуже мовлення? Яке мовлення називається прямим? Що можуть передавати конструкції з прямою мовою? Форми, яких може набувати пряма мова. Що таке цитата? Творча робота з лінгвістичним завданням.

 1. Непряма і невласне пряма мова.

Яка мова називається непрямою? Способи передачі чужого мовлення. Особливості заміни прямої мови непрямою. Характеристика невласне прямої мови. Що таке епіграф? Творча робота з лінгвістичним завданням.

 1. Пунктуація як система правил вживання розділових знаків.

Історія становлення української пунктуації. Принципи української пунктуації. Аналіз системи розділових знаків. Взаємоперевірний диктант.

3. Навчально-методичне забезпечення

3.1. Основна література

Бевзенко С. П., Литвин Л. П., Семиренко Г. В. Сучасна українська мова. Синтаксис: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2005. – 270 с.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 368 с.

Загнітко А. П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс): Навч. посібник у 2-ох ч. – К.: ІЗМН, 1996. – Ч. 1 – 202 с., Ч. 2 – 240 с.

Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови. – К.: Либідь, 1992. – 312 с.

Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. – К.: Рад. школа, 1965. – Ч. 2: Синтаксис. – 342 с.

Паніна В., Олексенко В., Тихоша В. Сучасна українська літературна мова. Складне речення: Посібник для студентів-філологів денної, заочної та екстернатної форми навчання. – Херсон: Айлант, 2000. – 148 с.

Пархонюк Л. Складне речення в українській мові: Багатокомпонентні конструкції. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 80 с.

Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 670 с.

Сучасна українська літературна мова: Синтаксис/За ред. І. К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1972. – 516 с.

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови: Підручник. – К.: Академія, 2004. – 408 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.