Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпоры и всякое такое / NMK_antychna_Khamar.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
576.51 Кб
Скачать

3.3. Теми та плани лекцій. Рекомендована література

Теми лекцій, план, література

Кількість годин – 70

Змістовий модуль 1. Специфіка історико-філософського знання та його науковий статус

9

Лекція 1. Предмет і завдання історії філософії як науки

 1. Історія філософії науково-філософських проблем.

 2. Головні методологічні засади і принципи історико-філософського дослідження:

 • поняття історико-філософської проблеми;

 • філософський текст як обʼєкт наукової інтерпретації;

 • принцип історизму;

 • принцип обʼєктивності дослідження;

 1. Історія філософії і філософія.

Література

 1. Захара І. С. Лекції з історії філософії. – Львів: Видавництво ЛБА, 1997.

 2. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін..; за ред. В.І.Ярошовця. – К., 2002.

 3. Кондзьолка В.В. Філософія і її історія. - Львів, 1996. С.3-89.

 4. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.3-53.

3

Лекція 2. Становлення і розвиток філософії в країнах Близького Сходу, Індії та Китаю

 1. Філософія Стародавнього Китаю.

 2. Староіндійська філософія.

 3. Філософія країн Близького Сходу: Вавілон і Ассірія.

 4. Єгипетська філософія.

Література

 1. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: Философия, наука, религия. – М., 1980.

 2. Мюллер Макс. Шесть систем индийской философии: пер. с англ. – М., 1995.

 3. Радхакришнан С. Индийская философия: пер. с англ. – СПб., 1994.

 4. Хамар У.В. Історія філософії: Курс лекцій. – Львів: Ініціатива, 2008. – С.3-53.

 5. Древнекитайская философия. Нач. период. (Подгот. текстов, вступит. статья и коммент. В.В.Бродова.) Изд. 2-е. – М.: Мысль, 1972. - 271 с.

 6. История китайской философии: Пер. с кит. / Общ. ред и послесл. М.Л.Титаренко. – М.: Прогресс, 1989. – 552 с.

3

Лекція 3. Становлення та розвиток філософії в античному світі

 1. Культурно-історичний простір розвитку античної цивілізації.

 2. Феномен мудрості і її змістовні рамки. «Сім мудреців».

 3. Періодизація давньогрецької філософії. Історична доля філософської спадщини.

Література

 1. Адо Пьер. Что такое античная философия. – М., 1999, С.16-38.

 2. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. С. 3-24, 30-43.

 3. Богомолов А.С. Античная философия. М., 1985. С. 3-64.

 4. Боннар А. Греческая цивилизация. Т.1. М., 1958; Т.2, 1959..

 5. Валлон Анри. История рабства в античном мире. М., 1941.

 6. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. М., 1972. С. 3-102, 175-324.

 7. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. Львів, 1993.

 8. Чанышев А.Н. Эгейская предфилософия. М., 1970.

3

Змістовий модуль 2. Формування старогрецької філософії

33

Лекція 4. Іонійська (мілетська) філософія природи

 1. Перший філософський напрямок і його представники. Фалес із Мілету.

 2. Анаксімандр, його життя і діяльність.

 3. Анаксімен, його творчість.

Література

 1. Античные философы (свидетельства, фрагменты и тексты). Сост. Аветисьян А.А. Киев, 1972. С.5-51.

 2. Антология мировой философии: В 4-х томах. М., 1969. Т.1. Ч.1. С.269-280.

 3. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. М., 1972. С. 3-102, 175-324.

 4. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. Львів, 1993.

 5. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. С.3-26.

4

Лекція 5. Геракліт із Ефесу: життя і діяльність

 1. Життя і діяльність «темного» філософа.

 2. Діалектика та вчення про логос у творчості Геракліта.

 3. Історичне значення філософії Геракліта.

Література

 1. Античные философы (свидетельства, фрагменты и тексты). Сост. Аветисьян А.А. Киев, 1972. С.5-51.

 2. Антология мировой философии: В 4-х томах. М., 1969. Т.1. Ч.1. С.269-280.

 3. Дынник М.А. Диалектика Гераклита Эфесского. М., 1929.

 4. Кессиди Ф.Х. Философские и эстетические взгляды Гераклита Эфесского. М., 1963.

 5. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. Львів, 1993.

 6. Тихолаз А.Г. Геракліт. Київ, 1995.

4

Лекція 6. Італійська філософія. Піфагор і піфагорейський союз

 1. Джерела піфагореїзму.

 2. Онтологічна, гносеологічна та морально-етична концепції у творчості Піфагора.

 3. Політичні ідеї.

 4. Історичне значення піфагореїзму для розвитку світової філософії і науки.

Література

 1. Брамбо Р. Философы Древней Греции. М., 2002, С.49-66.

 2. Жмудь Л.Я.Пифагор и его школа. Л., 1990.

 3. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. Львів, 1993. С. 38-52.

 4. Конрад М. Нарис історії стародавньої філософії. Рим, 1974. С.100-112.

 5. Чанышев А.Н. Италийская философия. М., 1975.

4

Лекція 7. Елейська філософська школа

 1. Духовні витоки елеатизму.

 2. Представники елеатизму:

 • Діяльність Ксенофана із Колофону;

 • Життя і творчість Парменіда із Елеї;

 • Суть вчення Зенона Елейського.

 1. Філософія елеатів як новий щабель розвитку філософського мислення.

Література

 1. Басов Р.А. История греческой философии. От Фалеса до Аристотеля. М., 2002. С. 79-113.

 2. Богомолов А.С. . Античная философия. М., 1985. С. 75-92.

 3. Комарова В.Я. Учение Зенона Элейского. Л., 1981.

 4. Конрад М. Нарис історії стародавньої філософії. Рим, 1974. С.118-126.

 5. Кессиди Ф.Х От мифа к логосу. М., 1972. С.224-286.

 6. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. Львів, 1993. С.52-77.

 7. Мандес М.И. Элеаты. Философские разыскания в области истории греческой философии. Одесса, 1911.

 8. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1994. Т.1. Античность. С.39-41.

 9. Цехмиство И.З. Апории Зенона глазами ХХ века // вопросы философии. 1966. №3.

4

Лекція 8. Молодші філософи природи

 1. Розвиток філософії природи в Античному суспільстві V ст.

 2. Особа Емпедокла із Агрігента та його наукові здогадки.

 3. Творчий шлях Анаксагора із Клазамени.

Література

 1. Антология мировой философии: В 4-х томах. М., 1969. Т.1. Ч.1. С.299-315.

 2. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. С. 58-94.

 3. Басов Р.А. История греческой философии. От Фалеса до Аристотеля. М., 2002. С. 53-79.

 4. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. Львів, 1993. С. 77-94.

 5. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1994. Т.1. Античность. С.42-53.

 6. Рожанский И.Д. Анаксагор. М., 1972.

 7. Семушкин А.В. Эмпедокл. М., 1985.

 8. Якубанис И. Эмпедокл: философ, врач и чародей. К., 1906.

4

Лекція 9. Античний атомізм

 1. Джерела і зміст античного атомізму.

 2. Постать Левкіппа.

 3. Життя і творча спадщина Демокріта.

Література

 1. Асмус В.Ф. Демокрит. М., 1960.

 2. Богомолов А.С. Античная философия. М., 1985. С. 141-163.

 3. Гегель Г.-В.-Ф. Сочинения. Лекции по истории философии. Т.1Х. Ч.1. М., 1932, С.262-273.

 4. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. Львів, 1993. С. 94-111.

 5. Лурье С.Я. Теория бесконечно малых у древних атомистов. М.-Л., 1935.

 6. Тимошенко В.Е. Материализм Демокрита. М.,1859.

5

Лекція 10. Софістика

 1. Історичні умови формування софістичної філософії.

 2. Перші софісти, їхня філософська спадщина.

 3. Молодші софісти.

 4. Історична заслуга філософії софістів, їх вклад у розвиток теорії права, етики, державознавства.

Література

 1. Антология кинизма. М., 1984. С. 97-310

 2. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. С. 97-311.

 3. Гиляров Г.А. Греческие софисты. М., 1888.

 4. Нахотов И.М. Философия киников. М., 1982.

 5. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. Львів, 1993. С. 111-141.

 6. Конрад М. Нарис історії стародавньої філософії. Рим, 1974. С.147-158.

 7. Чернышев Б. Софисты. М., 1929.

4

Лекція 11. Філософія Сократа. Сократичні школи

 1. Сократ як явище античного духу. Життя і творчість філософа.

 2. Історична доля вчення Сократа.

 3. Сократівська філософська традиція і подальший розвиток філософії.

Література

 1. Богомолов А.С. Античная философия. М., 1985. С. 122-126.

 2. Жебелев. Сократ. Берлин, 1923.

 3. Конрад М. Нарис історії стародавньої філософії. Рим, 1974. С.161.

 4. Кессиди Ф.Х. Сократ. Санкт-Петербург., 2001, С.342.

 5. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. Львів, 1993. С.128-141.

 6. Лосев А.Ф. История античной эстетики (Софисты, Сократ, Платон). М., 1970. С.53-83.

 7. Лосев А.Ф. Софисты. Сократ. Платон. М.,1969.

 8. Нерсеянц В.С. Сократ. М., 1984.

4

Змістовий модуль 3. Класична грецька філософія

10

Лекція 12. Філософія Платона

 1. Попередники Платона.

 2. Особа Платона. Творча спадщина мислителя.

 3. Філософія Платона:

 • Обгрунтування метафізики. Онтологія.

 • Гносеологія.

 • Вчення про людину.

 • Етичне вчення Платона.

Література

 1. Виндельбанд В.В. Платон. М., 1923. СПб, 1904.

 2. Новицкий В.В. Платон. М., 1923.

 3. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. Львів, 1993. С.151-187.

 4. Кондзьолка В.В. Платон: філософія добра. Львів, 1997.С.3-12.

 5. Пролеев С.В. История античной философии. М., 2001. С. 324-341.

 6. Шичалин Ю.А. История античного платонизма. М. 2000. С. 105-147.

5

Лекція 13. Філософія Арістотеля

 1. Життя, діяльність та творчий доробок Арістотеля.

 2. Лікий – філософська школа Арістотеля.

 3. Філософія Арістотеля:

 • Вчення про можливість і дійсність;

 • Космологічне вчення;

 • Психологічне вчення;

 • Теорія пізнання;

 • Етика Арістотеля;

 • Вчення про суспільство і державу.

 1. Логіка Арістотеля.

 2. Продовження традиції Арістотелізму. Перипатетівська школа.

Література

 1. Авраамова М.А. Учение Аристотеля о сущности. М., 1970.

 2. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. С. 259-401.

 3. Джохадзе Д.В. Диалектика Аристотеля. М., 1971.

 4. Лосев А.Ф. История античной эстетики (Аристотель и поздняя классика). М., 1975. С. 7-38, 91-141.

 5. Лосев А.Ф. Критика платонизма у Аристотеля. М., 1929.

 6. Лосев А.Ф., Тахо-Годи. Платон и Аристотель. М., 1993.

 7. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. Львів, 1993. С.187-242.

 8. Чанышев А.Н. Аристотель. М., 1981. С. 7-56.

5

Змістовий модуль 4. Елліністично-римська філософія

18

Лекція 14. Епікуреїзм

 1. Загальна характеристика епохи і її духовних здобутків.

 2. Філософія Епікура, його етичне вчення.

 3. Епікуреїзм у Римі. Творчість Лукреція Кара.

Література

 1. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. С. 402-493.

 2. Конрад М. Нарис історії стародавньої філософії. Рим, 1974. С.271-365.

 3. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. М., 1974.

 4. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1994. Т.1. Античность. С.171-319.

 5. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. С.450-698.

5

Лекція 15. Стоїцизм

 1. Витоки та історія виникнення філософії стоїцизму.

 2. Засновники і творці філософії стоїцизму.

 3. Римський стоїцизм.

Література

 1. Фрагменты ранних стоиков. Т.1. Зенон и его ученики. М. 1998.

 2. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. С. 402-493.

 3. Конрад М. Нарис історії стародавньої філософії. Рим, 1974. С.271-365.

 4. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. М., 1974.

 5. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1994. Т.1. Античность. С.171-319.

 6. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. С.450-698.

4

Лекція 16. Скептицизм

 1. Передумови виникнення античного скептицизму. Піррон – засновник скептицизму.

 2. Друга та третя лінії скептицизму, їх представники.

 3. Творча спадщина Секста Емпірика. Спроба систематизації скептицизму.

 4. Історична оцінка античного скептицизму.

Література

 1. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. С. 402-493.

 2. Конрад М. Нарис історії стародавньої філософії. Рим, 1974. С.271-365.

 3. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. М., 1974.

 4. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1994. Т.1. Античность. С.171-319.

 5. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. С.450-698.

4

Лекція 17. Платонізм і неоплатонізм

 1. Передумови формування нової філософії. Александрійська філософія, її головні напрямки.

 2. Грецько-єврейська релігійна філософія. Головні засади філософії Філона.

 3. Духовні витоки філософії неоплатонізму.

 4. Неопіфагореїзм.

Література

 1. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. С. 402-493.

 2. Конрад М. Нарис історії стародавньої філософії. Рим, 1974. С.271-365.

 3. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. М., 1974.

 4. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1994. Т.1. Античность. С.171-319.

 5. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. С.450-698.

5

Соседние файлы в папке шпоры и всякое такое