Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Хоменко - Еристика_мистецтво полеміки, 2001.doc
Скачиваний:
127
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
1.24 Mб
Скачать

132

Текст відскановано.

Можуть бути помилки.

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

І. В. Хоменко

Еристика Мистецтво полеміки

Навчальний посібник

Київ

Юрінком Інтер

2001

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 14/18.2-1088 від 13 липня.2001 р.)

Рецензенти:

А. Є. Конверський, доктор філософських наук, професор;

А. Т. Ішмуратов, доктор філософських наук, професор

Хоменко І. В. Еристика: мистецтво полеміки: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 192 с. - Бібліогр.: с. 182-187.

І5В№ 966-7784-96-7

До посібника включено теоретичні матеріали з основ мистецтва полеміки, практикуми та тексти для самостійного аналізу, що допоможуть студентам, особливо юристам, сформувати практичні навички та вміння успішної комунікації. Курс еристики апробований у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Інституті післядипломної освіти, Інституті адвокатури та інших вищих навчальних закладах.

Розрахований на студентів юридичних і гуманітарних факультетів, а також на широке коло спеціалістів, професійна діяльність яких пов'язана з впливом на людей завдяки спілкуванню, зокрема, полеміці: політиків, педагогів, журналістів, менеджерів тощо.

ББК 83.7я73+67.7я73

І5В№ 966-7784-96-7 © Хоменко І. В.

© Художнє оформлення Юрінком Інтер, 2001

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика суперечки

§ 1. Із історії мистецтва суперечки

§ 2. Поняття про суперечку. Види суперечок

Розділ 2. Аргументація і критика

§ 1. Поняття про аргументацію. Структура аргументації

§ 2. Форма аргументації

§ 3. Види аргументації

§ 4. Техніка аналізу аргументації

§ 5. Поняття про критику. Види критики

Розділ 3. Правила і помилки в аргументації та критиці

§ 1. Правила і помилки щодо тези

§ 2. Правила і помилки щодо аргументів

§ 3. Правила і помилки щодо форми

Розділ 4. Прийоми маніпулювання в суперечках

§ 1. Поняття про маніпулювання. Коректні і некоректні

прийоми впливу на супротивника в суперечці

§ 2. Прийоми мовного маніпулювання

§ 3. Софізми в суперечках

§4.Тактичні прийоми маніпулювання в суперечках §5.Психологічні прийоми маніпулювання в суперечках

§ 6. Невербальні прийоми маніпулювання в суперечках

Практикуми до розділів

Загальна характеристика суперечки

Аргументація і критика

Правила і помилки в аргументації та критиці

Прийоми маніпулювання в суперечках

Тексти для самостійного аналізу

Словник основних термінів

Рекомендована література

Предметний покажчик

Вступ

У сучасних умовах суттєво змінилося ставлення до комунікації. У тоталітарному суспільстві, якому притаманна жорстка ідеологія, домінуючою є монологічна модель комунікації, де головним вважається не обмін думками, а беззастережна підтримка певної точки зору.

За умови діалогічності, права на власну думку, на раціональну суперечку, стан справ змінюється. Новий комунікативний простір потребує рівноцінних співрозмовників, які не залежать один від одного, і можуть обстоювати у комунікативних процесах власну позицію.

Однак зміна комунікативних традицій ще не означає безпосередньої зміни комунікантів. Культура суперечок, які можна спостерігати по телебаченню, радіо, у пресі, не витримує ніякої критики. Співрозмовники не можуть чітко і ясно висловити свою позицію, побудувати переконливу аргументацію, грамотно розкритикувати точку зору супротивника, знайти елементарні помилки як у власних текстах, так і в текстах інших людей, не володіють прийомами переконання, ведення різних типів суперечок тощо.

Все це свідчить про нагальну необхідність розвитку комунікативної культури сучасної людини, зокрема, випускника вищого навчального закладу, який повинен мати не лише ґрунтовну підготовку з обраної спеціальності, а також уміти успішно спілкуватися з іншими людьми.

На розв'язання саме цієї проблеми спрямований навчальний посібник «Еристика», основна мета якого полягає в формуванні у людини практичних навичок та умінь успішної раціональної комунікації.

Термін «еристика» має давню історію. Він походить з грецької і означає «мистецтво сперечатися, полемізувати». Спочатку під «еристикою» розуміли звід прийомів, якими потрібно користуватися у суперечках, щоб одержати перемогу. У наш час значення цього терміна дещо змінилося. Сьогодні під ним розуміють напрямок досліджень, основна мета яких полягає у розгляді різноманітних характеристик (логічних, семіотичних, психологічних тощо) такого складного комунікативного процесу як суперечка.

У запропонованому навчальному посібнику розглядаються основи еристичних знань. Він містить теоретичні матеріали з цієї проблеми, словник основних термінів, практикуми, тексти для самостійного аналізу і широкий список літератури.

Розділ 1. Загальна характеристика суперечки

Основні терміни:

Суперечка, пропонент, опонент, аудиторія, дискусія, полеміка, диспут, дебати, суперечка заради істини, суперечка заради переконання, суперечка заради перемоги, суперечка заради суперечки, усна суперечка, письмова суперечка, суперечка-монолог, суперечка-діалог, суперечка-полілог.