Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕПСТВ / ММ2.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
668.67 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємства

Методичні вказівки

до практичних занять і самостійної роботи

із дисципліни

“Економіка праці й соціально-трудові відносини”

для студентів економічних спеціальностей

усіх форм навчання

Модуль2. Економічний механізм забезпечення продуктивної праці

Полтава 2009

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи із дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини” для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. Модуль 2. Економічний механізм забезпечення ефективної праці. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 34 с.

Укладач: Т.О. Галайда, ст. викладач

Рецензент: Л.М. Титаренко, канд. екон. наук, доцент кафедри економічної теорії та регіональної економіки

Відповідальний за випуск: В.Я.Чевганова, завідувачка кафедри економіки підприємства, канд. екон. наук, доцент

Затверджено науково-методичною

радою університету

Протокол № від 2009 р.

Коректор

Верстка Т.О. Галайда

20.27.16.02

ЗМІСТ

Вступ..............................................................................................................................3

Практичне заняття № 1. Визначення продуктивності праці та трудомісткості виготовлення продукції ………………………………………………………...........4

Практичне заняття № 2. Атестація та раціоналізація робочих місць ……….......12

Практичне заняття № 3. Проведення нормативних спостережень за виробничими процесами та обробка їх результатів. Визначення впливу зміни норми часу на норму виробітку та розцінку ……………………………………...15

Практичне заняття № 4. Нарахування заробітної плати працівникам підприємства ………………………………………………………………………..22

Практичне заняття № 5. Формування фонду оплати праці на підприємстві …...25

Практичне заняття № 6. Визначення середньої заробітної плати працівників підприємства………………………………………………… ………………….….28

Завдання для самостійного розв’язування...............................................................29

Література……………………………………………………………………...........34

ВСТУП

Мета дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини” полягає у формуванні у студентів системи теоретичних і практичних знань з питань регулювання со­ціально-трудових відносин, оплати праці, планування праці, стимулювання оптимального використання трудових ресурсів і підвищення продуктивності та ефективності праці.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- вміти проводити нормативні спостереження і обробляти їх результати; виконувати аналіз стану ринків праці; виконувати розробку заходів з покращення показників трудової діяльності; визначати основні напрямки вдосконалення організації праці на виробництві;

- виконувати розрахунки: показників продуктивності праці та трудомісткості; впливу факторів на зміну показників ефективності праці; нарахування заробітної плати, премій та інших видів заохочень; планування та ефективності використання робочого часу; необхідної чисельності різних груп та категорій персоналу;

  • розробляти проекти норм з праці, калькуляції витрат праці та заробітної плати; тарифні сітки та схеми посадових окладів, наряди на підрядні роботи; виконувати формування та визначення структури фонду оплати праці; розробляти Положення про оплату праці та преміювання; тарифні угоди.

Методичні вказівки містять приклади розв'язування завдань за темами, що відповідають змісту модуля 2 робочої навчальної програми дисципліни, та завдання для самостійного розв'язку.

Методичні вказівки призначені для закріплення теоретичних знань з дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини” практичними розрахунками та виконання самостійної роботи студентами, які навчаються за напрямом “Економіка і підприємництво”.

Модуль 2. Економічний механізм забезпечення ефективної праці

Практичне заняття № 1

Визначення продуктивності праці та трудомісткості

виготовлення продукції

(обсяг аудиторного часу – 4-6 годин; обсяг самостійної роботи – 4 години)

Приклад 1

У звітному році обсяг випущеної продукції (Q) склав 22000 тис. грн., а трудомісткість виробничої програми в цьому році знизилась порівняно з базовим на 950 людино – днів (Тр). Річний виробіток (ВБАЗ) у базовому році склав 120 тис. грн. на одного працівника.

Визначити виробіток у звітному році і його відносне зростання, якщо відомо, що в цьому році 238 робочих днів (Т).

Соседние файлы в папке ЕПСТВ