Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_ДР_5ЕК_дипломне_проектування.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
642.05 Кб
Скачать

3Основні вимоги до дипломної (магістерської) роботи

3.1 Тематика дипломної (магістерської) роботи

Тематика дипломної (магістерської) роботи повинна висвітлювати завдання, що постають перед галузями та окремими підприємствами країни. Вона має передбачати розроблення нових підсистем і задач АСУ, ІС, САПР, модернізацію раніше впроваджених систем для поліпшення ефективності їх роботи або розширення кола задач, що можуть бути розв’язані за їх допомогою, для підвищення економічної ефективності керування. Тема дипломної (магістерської) роботи також може полягати в розробленні програмно-технічних засобів АСУ, розв’язанні питань забезпечення надійності їх функціонування, в опрацюванні систем збирання і первинної обробки інформації, обчислювальних комплексів та засобів зв’язку, засобів відображення інформації тощо.

За числом виконавців дипломні роботи поділяються на індивідуальні і групові.

Індивідуальна дипломна (магістерська) роботавиконується одним студентом-дипломником, носить закінчений характер та має самостійне значення для інженерної практики.

Сутність групової дипломної роботиполягає в спільності основної задачі і вихідних даних для всіх членів групи й у самостійному, індивідуальному рішенні кожним студентом-дипломником своїх окремих задач, що складають у сукупності й у взаємному ув’язуванні одну велику загальну задачу комплексного проектування.

Пояснювальні записки і графічні матеріали при груповому проектуванні повинні оформлятися індивідуально кожним студентом-дипломником.

Захист комплексних (групових) дипломних робітпроводиться на одному засіданні ДЕК, при цьому кожен зі студентів-дипломників захищає свою частину роботи.

В окремих випадках студентові може бути запропонована тема, що вимагає проведення теоретичних досліджень або моделювання роботи складних автоматизованих систем керування.

Підприємствам, на базі яких розробляється дипломна (магістерська) робота, дозволяється рекомендувати кафедрі тему для опрацювання, однак право остаточного розв’язання цього питання залишається за кафедрою.

3.2 Вихідні дані до дипломної (магістерської) роботи

Вихідні дані до дипломної (магістерської) роботи формулюються залежно від характеру поставленої задачі. В якості вихідних даних можуть бути використані: опис об’єкта керування або системи; технічне завдання на розроблення системи (пристрою, задачі та ін.); технічний або робочий проект системи керування тощо.

Вихідні дані повинні містити обсяг інформації, що дозволяє вирішувати задачі, викладені в завданні.

3.3 Обсяг дипломної (магістерської) роботи

Дипломна (магістерська) робота складається з пояснювальної записки і графічної частини. Обсяг пояснювальної записки має бути 2-3 друкованих аркуші (60-90 аркушів рукописного тексту формату А4), не включаючи додатків. Обсяг графічного матеріалу повинен складати 8-12 аркушів формату А1.

3.4 Структура пояснювальної записки

У пояснювальній записці викладається основний зміст дипломної (магістерської) роботи, що ілюструється необхідними схемами, графіками і таблицями. Виклад матеріалу повинен чітко відбивати творчу частину, яка характеризує самостійну роботу автора. Якщо в роботі використовується матеріал інших авторів, то має бути посилання на відповідне джерело.

Вибір методу проектування, того або іншого розрахунку, прийняті рішення повинні коротко, але переконливо доводитись.

Не рекомендується обґрунтовувати загальновідомі й очевидні положення, а також повністю повторювати однотипні розрахунки.

Окремі питання викладаються у пояснювальній записці в порядку логічної послідовності і пов’язуються за змістом єдністю загального плану.

Пояснювальна записка повинна включати:

 • титульний аркуш;

 • завдання до дипломної (магістерської) роботи;

 • зміст;

 • вступ;

 • загальну частину (I розділ);

 • спеціальну частину (II розділ);

 • економічну частину (III розділ);

 • питання охорони праці та безпеки життєдіяльності (IV розділ);

 • висновки;

 • список літератури;

 • додатки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]