Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_ДР_5ЕК_дипломне_проектування.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
642.05 Кб
Скачать

5.6 Оформлення додатків

Додатки оформляються як продовження пояснювальної записки після списку літератури або у вигляді окремої книги. В останньому випадку оформляється титульний аркуш, що відрізняється від титульної сторінки пояснювальної записки середнім полем, де містяться слова: Додаток до дипломної (магістерської) роботи на тему ... і нижче: Керівник та відповідні прізвища й ініціали. Кожен додаток починається з нової сторінки. Слово „ДОДАТОК” розміщують по центру. Його номер указують буквами (крім Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь) , наприклад: Додаток А. Додаток повинен мати зміс­товий заголовок.

Якщо один додаток займає кілька сторінок, то на кожній сторінці (крім першої) у верхньому правому куті пишуться слова „Продовження додатка”.

Текст кожного додатка може бути розділений на параграфи і пункти, що нумеруються арабськими цифрами в межах додатка, наприклад: П.А.2.3 (третій пункт другого параграфа додатка А).

Рисунки, таблиці і формули, котрі розміщують у додатках, нумеруються арабськими цифрами, наприклад: Рисунок А.2 – Структурна схема вузла пошуку (другий рисунок додатка А).

Роздруківки з ЕОМ, які включаються в пояснювальну записку, наводять у додатку. Вони повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізані).

5.7 Графічна частина

Фотографії наклеюються на стандартний аркуш і супроводжуються необхідним написом.

Креслення, що виносяться на захист, виконуються на ватманському папері формату А1 (594х841) олівцем або тушшю. При цьому має бути висока контрастність ліній. Кожне креслення забезпечується штампом, форма якого представлена в додатку А.

Конкретний зміст графічної частини дипломної (магістерської) роботи залежить від теми і погоджується з дипломними керівниками.

Один аркуш графічного матеріалу повинен відбивати загальну частину дипломної (магістерської) роботи. Зі спеціальної частини реко­мендується представляти креслення схем функціонування об’єктів керування, інформаційних схем, алгоритмів, структури програмного забезпечення, структури комплексу технічних засобів та ін. Обсяг креслень зі спеціальної частини має не перевищувати 5-7 аркушів.

Один аркуш графічного матеріалу виділяється під економічну частину. Конкретний зміст його погоджується з консультантом з економічної частини.

Література

 1. ГОСТ 19.001-77. Единая система программной документации. Общие положения.– М.: Изд-во стандартов, 1987. – 2 с.

 2. ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов. – М.: Изд-во стандартов, 1977. – 7 с.

 3. ГОСТ 19.102-77. Единая система программной документации. Стадии разработки.– М.: Изд-во стандартов, 1987. – 2 с.

 4. ГОСТ 19.104-78*. Единая система программной документации. Основные надписи.– М.: Изд-во стандартов, 1987. – 4 с.

 5. ГОСТ 19.105-78*. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам.– М.: Изд-во стандартов, 1987. – 1 с.

 6. ГОСТ 19.106-78*. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.– М.: Изд-во стандартов, 1987. – 8 с.

 7. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.– М.: Изд-во стандартов, 1987. – 2 с.

 8. ГОСТ 19.202-78. Единая система программной документации. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению.– М.: Изд-во стандартов, 1987. – 2 с.

 9. ГОСТ 19.401-78*. Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.– М.: Изд-во стандартов, 1987. – 1 с.

 10. ГОСТ 19.402-78*. Единая система программной документации. Описание программы.– М.: Изд-во стандартов, 1987. – 1 с.

 11. ГОСТ 19.501-78. Единая система программной документации. Формуляр. Требования к содержанию и оформлению.– М.: Изд-во стандартов, 1978. – 4 с.

 12. ГОСТ 19.502-78. Единая система программной документации. Общее описание. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 2 с.

 13. ГОСТ 19.506-79. Единая система программной документации. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 2 с.

 14. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 6 с.

 15. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Техническое задание на создание автоматизированной системы.– М.: Изд-во стандартов, 1989. – 10 с.

 16. ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.– М.: Изд-во стандартов, 1992. – 6 с.

 17. ГОСТ 4.071.030. АСУП. Создание системы. Нормативы рабочего времени. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 38 с.

 18. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики / О.Б. Носач. – Полтава, ПолтНТУ, 2004. – 17 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]