Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

учеба / Sayenko_strateg_ya_p_dpriyemstva

.pdf
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.96 Mб
Скачать

2.3.2. Оцінка впливу на підприємство покупців

Умовою існування підприємства є відшкодування затрат і отримання прибутку. А це можливе лише у випадку, коли споживач, задовольняючи свої потреби, пред’являє попит на продукцію підприємства. Тому-то центральним завданням оцінки впливу покупців є визначення попиту на продукцію підприємства в даний час і на перспективу.

Аналіз потреб споживачів, а, значить, і попиту

здійснюють в такій логічній послідовності:

1.Проводять сегментацію ринку і визначають найбільш цікаві для підприємства сегменти.

2.Вивчають мотивацію поведінки покупців на даних сегментах ринку.

3.Ведуть пошук потреб споживачів, які ще не задовільнили.

Сегментація означає поділ ринку на певні групи покупців зі схожими параметрами (доходи, вік, звички, географічне положення, переваги тощо), які потребують специфічних товарів і для яких необхідні такі ж специфічні маркетингові програми. Кожну з таких груп як цільовий ринок може підприємство вибрати.

Вимоги до сегментації:

Вимірюваність – можливість отримання інформації про основні параметри сегмента (сегментів).

Доступність – можливість проникнення і освоєння сегмента (сегментів).

61

Істотність – такі розміри сегмента (сегментів), що забезпечують окупність витрат на проникнення і освоєння.

Критерії сегментації ринків споживчих товарів: а)

демографічні (вік, стать, сім’я і її життєвий цикл тощо); б) соціально-економічні (соціальний стан, освіта, професія, доходи); в) географічне положення (країна, регіон, рівень урбанізації); г) поведінкові характеристики (поведінка споживачів групи, ставлення до продукту, потреба, що ним задовольняється, стиль життя тощо).

Критерії сегментації ринків промислових товарів: а) розміщення (дислокація); б) їх розміри; в) інтенсивність і регулярність споживання; г) технологічний рівень тощо.

При виборі цільового сегмента підприємство враховує обмежуючі фактори: а) ресурсні можливості; б) стадію життєвого циклу товару; в) однорідність товару та ринку.

Провівши сегментацію ринку, підприємство вибирає

цільові сегменти, зважаючи на три альтернативи:

Диференційований маркетинг – виробництво кількох різновидів продукту, кожний з яких спрямований на конкретний ринковий сегмент.

Недиференційований маркетинг – масове виробництво одного продукту (сегментація ігнорується).

Концентрований маркетинг – спеціалізація на виробництві високоякісних дорогих продуктів для одного ринкового сегмента.

Якщо рішення щодо вибору цільового сегмента ринку нарешті прийняте, приступають до розробки стратегії проникнення на цей сегмент і визначення основних параметрів своєї маркетингової програми. Для цього аналізують те, які позиї на ринку займають товари

62

конкуренти, що вже перебувають на даному сегменті ринку, які це товари за ціною і якістю, і приймають відповідну стратегію проникнення.

***

Мотивація поведінки покупців. Вивчення мотивації прийняття рішень споживачами проводять після сегментації за кожним сегментом. Знання мотивації поведінки покупців дає змогу оцінити наявні можливості для їх задоволення в тому чи іншому сегменті. Наявність кращих, ніж в інших покупців можливостей для реалізації мотивів споживання може забезпечити стійку конкурентну перевагу.

Наприклад, якщо ключовою мотивацією студентів щодо сніданку є економія часу і низькі ціни, то власник крамниці хдібо-булочних виробів може забезпечити собі стійку конкурентну перевагу, розмістивши їх поблизу студмістечок.

***

Виявлення потреб споживачів, які ще не задоволені. До такої категорії потреб відносяться такі з них, що не задовольняються пропозицією товарів, які є на ринку. Наявність незадоволеного попиту – це можливість підприємства легко вийти на ринок або захопити ще один його сегмент.

Крім названих головних напрямів вивчення впливу споживачів (попиту), існує й ряд інших: а) кількість і концентрація споживачів; б) їх купівельна спроможність; в) готовність споживачів до використання даної продукції; г) оцінка системи формування попиту та стимулювання збуту; д) визначення ставлення покупців до якості обслуговування купленого товару; е) дослідження попиту (визначення його еластичності за ціною, визначення характеру попиту – первинний чи вторинний, стійкий чи нестійкий тощо).

2.3.3. Оцінка впливу на підприємство зовнішніх партнерів

63

Партнери зовнішні (стейкхолдери) – це фізичні і юридичні особи, які зацікавлені у розвитку даного підприємства і здатні впливати на цей розвиток.

До числа зовнішніх партнерів (стейкхолдерів) зараховують: компаньйонів, власників і співвласників підприємства, акціонерів, а також засоби масової інформації, органи місцевої влади, профспілкові органи тощо, які зацікавлені в успішному розвитку підприємства. Сюди відносять і постачальників.

Для отримання суттєвої підтримки підприємство повинно намагатися максимально задовольняти інтереси партнерів,

незважаючи на те, що дані інтереси не завжди співпадають, мотивація стейкхолдерів може бути різною.

Наприклад, власники цукрозаводу зацікавлені у максимальній капіталізації прибутку, місцеві органи влади – у спрямуванні його на соціальні потреби містечка, де проживають цукровиробники, а внутрішні партнери (робітники) воліють, щоб весь прибуток був спрямований на дивіденди.

Таких ситуацій, коли важко узгодити інтереси численних стейкхолдерів, виникає безліч; а тому постає питання про градацію інтересів, встановлення пріоритетів. З цією метою стейкхолдерів поділяють на групи, залежно від рівня їх зацікавленості у розвитку підприємства та можливостей впливу на нього. І для кожної з таких груп визначають найприйнятніший стиль взаємовідносин. Йдеться про

розробку карти стейкхолдерів (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Карта стейкхолдерів підприємства

64

Можливості

Зацікавленість

впливу

висока

низька

 

 

 

Великі

Перша група

Друга група

 

Максимально

Стимулювати інтерес і

 

використовувати.

максимально використовувати.

 

 

 

Малі

Третя група

Четверта група

 

Інформувати і

Не тратити зусиль, але за

 

використовувати при

можливості використовувати.

 

мінімальних зусиллях.

 

Зрозуміло, що пріоритетом взаємовідносин повинні стати партнери з першої групи.

Аналіз стейкхолдерів має, крім цього, включати прогноз змін можливостей їх впливу і зацікавленості, тобто виявляти потенційні загрози і можливості їх впливу у стратегічному періоді.

2.3.4. Аналіз впливу постачальників

Вплив постачальників на підприємство достатньо суттєвий. Ціна, якість їх продукції, умови постачання, дисципліна поставок, експлуатаційні витрати безпосередньо позначаються на собівартості, а, значить, і на прибутках підприємства, на його конкурентоздатності.

Розрізняють постачальників: сировини, матеріалів, основних засобів, енергетичних, фінансових, трудових, інформаційних та інших ресурсів і послуг.

Найбільш загальні критерії оцінки впливу постачальників наступні:

Техніко-технологічний рівень продукції.

Сприятливе поєднання параметрів ціна-якість.

Зручність і дешевизна поставок (географія).

Висока конкурентостійкість постачальника.

65

Низька ймовірність тиску, погіршення умов, обсягів і якості поставок.

Характеристика особливостей продукції, що поставляється (ліквідність, універсальність, дефіцитність, замінність тощо).

Можливість вдосконалення продукції, що поставляється, відповідно до стратегічних змін на підприємстві.

Оцінка рівня конкуренції за ресурсами (кількість підприємств, що використовуватимуть аналогічні види ресурсів).

Відсутність значної залежності від постачальника (розміщення замовлень у кількох постачальників, оцінка мобільності переходу на інші ресурси).

Можливості використання ресурсів-замінників і наявність підприємств, що зможуть їх виробляти.

Оцінка вартості витрат на можливу зміну постачальника.

Оцінка можливості інтеграції з постачальниками по окремих видах продукції.

Найважливіше – не потрапляти в економічну залежність від постачальників, тобто співпрацювати лише з одним із них.

Крім конкурентів, покупців, партнерів, постачальників на

підприємство суттєво можуть впливати інші елементи мікросередовища: місцеві органи партій, громадських організацій і влади (держадміністрація, рада, податкова адміністрація, казначейство, фінорган, санстанція, пожежний нагляд, технагляд, держстандарт тощо), якщо вони не зацікавлені в діяльності підприємства, тобто не є його стейкхолдерами. Тому то слід вчитися будувати наскільки це можливо нормальні стосунки і з ними.

Вплив мікросередовища на підприємство також можна показати на умовному прикладі (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Примірна схема аналізу мікросередовища умовного підприємства – м’ясокомбінату

66

Елементи

Фактори впливу на

Можливий прояв факторів

+ мож-

мікро-

на підприємстві в

ливості

підприємство

середовища

стратегічному періоді

- загроз

 

 

 

 

 

1. Конкурентне

1.1. Можлива поява нових

- Посилення конкуренції –

 

середовище,

міні-цехів з виробництва

додаткові витрати на

 

конкуренти

м’ясопродуктів

підвищення якості продукції:

-

 

1.2. Зниження цінового

- втрата конкурентної

 

 

характеру конкуренції

переваги

-

2. Покупці

і т. д.

- зростання попиту на

 

2.1. Зростання доходів

 

 

сегмента малозабезпечених

продукцію і її випуску

+

 

сімей

- додаткові витрати на

 

 

2.2. Зміна мотивації

 

 

масового покупця з низької

підвищення якості продукції

-

 

ціни на якість продукції

 

 

 

і т. д.

 

 

3. Партнери

3.1. Заява одного з

- зменшення статутного

 

 

компаньйонів

капіталу, зміна структури

 

 

(співзасновників) про вихід

виробництва

-

 

з підприємства зі своїм

 

 

 

паєм.

- зростання рекламування

 

 

3.2. Співвласником

та зростання іміджу

 

 

підприємства стає редактор

підприємства

+

 

провідної газети

 

 

4. Поста-

і т. д.

- Зростання собівартості,

 

чальники

4.1. Підвищують тарифів

зниження прибутковості

-

 

постачальниками

 

 

 

енергоресурсів

- Зниження собівартості,

 

 

4.2. Зниження ціни на

зростання прибутковості

+

 

худобу (сировину) і т. д.

 

 

 

 

 

 

5. Інші

5.1. Активізація

- Зростання витрат на

-+

елементи

профспілок із захисту

соціальні потреби

 

мікросередови

інтересів робітників

 

 

ща

5.2. Проведення місцевою

- Зростання обсягів збуту,

 

(місцеві органи

владою тендеру на

гарантований збут частини

+

партій,

поставку м’ясопродуктів

продукції

 

громадських

закритим установам

 

 

організацій,

 

 

 

влади)

 

 

 

67

2.4. Оцінка загроз і можливостей зовнішнього середовища

Зібравши максимальну інформацію про фактори зовнішнього середовища, її оцінюють і визначають загрози та можливості даного середовища. Важливо не лише визначити загрози і можливості, а й дати їм оцінку з точки зору важливості та ступеня впливу на стратегію підприємства.

Для оцінювання можливостей використовують метод позиціонування кожної конкретної можливості на матриці можливостей (табл. 2.6):

 

Матриця можливостей

Таблиця 2.6

 

 

 

 

 

 

Ймовірність

 

Вплив

 

використання

сильний

помірний

слабкий

можливості

 

 

 

 

 

 

 

Висока

Поле №1

Поле №2

Поле №3

 

 

 

 

Середня

Поле №4

Поле №5

Поле №6

Низька

Поле №7

Поле №8

Поле №9

Таким чином, імовірність використання можливостей у різних полях наступні:

4, 1, 2 – великий шанс для підприємства, повинні обов’язково бути використані.

8, 6, 9 – не заслуговують на увагу.

7, 5, 3 – використовуються лише за наявності достатньої кількості ресурсів.

68

Аналогічно позиціонують і загрози (табл. 2.7).

Загрози, що потрапили на поля, наступні:

1, 2, 5 – дуже небезпечні, їх усувають негайно;

3, 6, 9 – теж треба усувати якнайшвидше (в другу чергу);

4, 7, 10 – потрібно тримати під контролем (усувати в третю чергу);

8, 11, 12 – незначні, але їх також не можна ігнорувати.

 

Матриця загроз

 

Таблиця 2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Ймовірність

 

Можливі наслідки:

 

 

критичний

важкий

«легкі

реалізації загрози

руйнування

 

 

стан

стан

удари»

Висока

Поле № 1

Поле № 2

Поле № 3

Поле № 4

 

 

 

Поле № 7

 

Середня

Поле № 5

Поле № 6

Поле № 8

 

 

 

Поле № 11

 

Низька

Поле № 9

Поле № 10

Поле № 12

 

 

 

 

 

69

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ тема № 2

1. Основні поняття

Середовище підприємства. Зовнішнє середовище. Макросередовище. Мікросередовище. Внутрішнє середовище. PEST-аналіз. Можливості зовнішнього середовища. Загрози зовнішнього середовища. Елементи макро- і мікросередовища. Фактори макро- і мікросередовища. Конкурентне середовище. Конкуренція. Конкуренти. Конкурентні сили в галузі. Інтенсивність конкуренції. Конкурентні переваги. Діапазон конкуренції. Загальні конкурентні стратегії (за М. Портером). Рушійні сили конкуренції. Карти стратегічних груп. Ключові фактори успіху (КФУ). Покупці. Сегментація ринку. Партнери. Стейкхолдери. Карта стейкхолдерів. Постачальники. Матриця можливостей. Матриця загроз.

2.Контрольні запитання

1.Які складові структури середовища підприємства Ви занєте? Дайте їм загальну характеристику.

2.У чому полягає логіка вивчення середовища підприємства? Які форми і методи пошуку інформації про його стан Вам відомі?

3.У чому полягають особливості макросередовища підприємства і важливість його предметного вивчення, особливо в Україні?

4.Які основні елементи-фактори макросередовища Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

5.Якою може бути приблизна схема (методика) аналізу макросередовища?

6.Які Ви знаєте елементи-фактори мікросередовища підприємства? Коротко охарактеризуйте їх.

7.Що таке конкуренція і конкурентне середовище? Розкрийте зміст цих понять.

70

Соседние файлы в папке учеба