Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

учеба / Sayenko_strateg_ya_p_dpriyemstva

.pdf
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.96 Mб
Скачать

17.Чи правда, що операційні стратегії – це стратегії основних підрозділів підприємства?

18.До якої стратегії входить стратегія маркетингу?

19.Яким є стратегічне планування щодо часу і термінів?

20.Як розкривають поняття стратегії підприємства чисельні найбільш загальні визначення стратегії в сучасній економічній літературі?

21.На якому етапі формулювання стратегії здійснюється стратегічний аналіз підприємства?

22.Як ще називають конкурентну поведінку керівника?

23.Чи можуть бути гнучкими класичні організаційні системи управління?

24.Як називається поведінка на ринку, при якій товари і ринки розвиваються у процесі поступового внесення у них змін?

25.Який ще метод отримання інформації, крім опитування і спостереження, існує?

26.Від чого насамперед залежить підготовка стратегічного плану?

27.Якщо керівник має схильність до переважно операційних справ і не любить різких змін, як називається така поведінка?

28.Що ще, крім засобів виробництва і кадрів, є в сучасній економіці цінним ресурсом?

29.До якої організаційної структури управління належить лінійнофункціональне управління?

30.Як ще називають підприємницьку поведінку керівників?

31.За якою ознакою інформацію поділяють на поточну і стратегічну?

32.Які ще різновиди поведінки керівників підприємства, крім конкурентної, Ви знаєте?

33.Як називається поведінка, коли керівники намагаються отримати максимальний прибуток вже в поточному періоді?

34.За якими ознаками, крім достовірності, насиченості, обсягу, актуальності, цінності, оцінюють інформацію?

35.Якій поведінці керівників на підприємстві слід віддати перевагу?

36.За якою ознакою інформація класифікується на первинну і вторинну?

37.Фаза якого планування починається з насиченням ринку і домінуванням концепції підприємства як відкритої системи?

38.Який контекст діяльності повинні враховувати керівники підприємства, щоб не збанкрутувати у турбулентному середовищі?

39.Чим для дисципліни «Стратегія підприємства» є методологія розробки стратегії, вивчення способів формування місії, цілей та шляхів їх досягнення в умовах неповноти інформації про середовище?

40.Як називається поведінка керівника, коли він почувається впевнено за різких змін середовища, вміє передбачати перспективу?

31

5.Вправи

1.Зобразіть схематично процес розробки і реалізації стратегії підприємства.

2.Зобразіть схематично ієрархію стратегій в одно- і багатобізнесо вому підприємствах.

3.Перелічіть усі компоненти повного визначення стратегії підприємства та дайте їм коротку характеристику.

6.Завдання для самостійного вивчення

1.Поняття про тактику підприємства, програми, правила і процедури.

2.Значення слова „стратегія».

3.Основні визначення стратегії підприємства в економічній літературі.

4.Схема формування стратегічного плану за І. Ансоффом (ознайомитись).

5.Функції і завдання вищого керівництва на підприємстві щодо організації розробки стратегії.

6.Що повинно зробити вище керівництво на підприємстві при переході колективу до переважно підприємницької поведінки?

7.Поняття і оцінка рівня ділових здібностей та організаційної культури персоналу на підприємстві.

7. Теми рефератів

1.Необхідність розробки стратегії підприємства на певному етапі еволюційного розвиту системи планування та її суть.

2.Стратегічний контекст підприємства.

3.Види стратегій та їх декомпонування.

4.Процес і етапи формування стратегічного плану на підприємстві.

5.Організація розробки стратегії на підприємстві.

32

8.Рекомендована література

1.Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1999. – С. 1–68, 121–178, 291–296, 301–312, 315–330.

2.Горемыкин В. А., Богомолов О. А. Экономическая стратегия предприятия. – Учебник. – М.: Филинъ, Рилант. – 2001. – С. 49–63, 43, 47, 48.

3.Любанова Т. П., Мясоедова Л. В., Олейникова Ю. А. Стратегическое планирование на предприятии: Учеб. пособие. – М.: «Издательство ПРИОР». – 2001. – С. 32, 34–46, 68.

4.Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник.

К., 2002. – С. 12, 16, 296–330.

5.Оберемчук В. Ф. Стратегія підприємства. Курс лекцій. – К.: МАУП, 2000. – С. 4–12.

6.Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТАЙП, 2003. – С. 3–19.

33

34

Тема 2

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

2.1.Загальні поняття про середовище підприємства

2.2.Діагностика і прогноз макросередовища

2.3.Аналіз і прогнозування мікросередовища

2.4.Оцінка загроз і можливостей зовнішнього середовища

35

2.1.Загальні поняття про середовище підприємства

Кожне підприємство функціонує у певному середовищі. В ринковій економіці середовище переважно і забезпечує ефективність діяльності підприємства, навіть, значною мірою, детермінує його існування. Саме тому розробка стратегії і починається з діагностування та прогнозування розвитку середовища підприємства, а результати цього стануть базою для формування його місії, цілей, вибору стратегій.

Розглядаючи структуру середовища, виявляємо його елементи, тобто складові. Ці ж елементи, з точки зору впливу на підприємство, є факторами. Середовище підприємства поділяють на такі групи елементів-факторів:

9зовнішнє середовище: макросередовище; мікросередовище;

9внутрішнє середовище.

Макросередовище складається з елементів-факторів непрямої дії, тобто вони переважно прямо не пов’язані з конкретним підприємством, зате створюють певне сприятливе або несприятливе середовище для його господарсько-бізнесової діяльності.

При розробці стратегії варто враховувати вплив наступних факторів макросередовища: а) стану економіки країни; б) по- літико-правових відносин; в) ефективності державного регулювання економіки; г) рівня НТП; д) рівня соціального розвитку; ж) стану культури, ціннісних орієнтацій в суспільстві; з) дієвості профспілок, партій і громадських організацій; е) демографії; к) природних умов, екології; л) міжнародного стано-

36

вища; м) надзвичайних обставин, яким не могли запобігти керівники (форс-мажорних).

Мікросередовище – це середовище безпосереднього

впливу на підприємство, тобто це учасники ринку, які безпосередньо контактують з підприємством.

Фактори мікросередовища: а) конкуренти і конкурентне середовище в цілому; б) покупці; в) постачальники; г) партнери; д) місцеві органи профспілок, партій, громадських організацій; ж) місцеві органи влади тощо.

Внутрішнє середовище – це елементи та фактори, що визначають внутрішній стан, сильні і слабкі сторони і, значною мірою, ефективність діяльності підприємства.

Фактори внутрішнього середовища підприємства: а)

його виробничий потенціал; б) кадрово-управлінський потенціал; в) конкурентоспроможність продукції і конкурентний потенціал; г) організація маркетингу і збуту; д) фінансовий стан; е) ефективність виробництва; є) стратегія, місія і цілі; ж) організаційна структура і культура; з) організація виробництва і праці; к) мотиваційні механізми; л) екологічність виробництва; м) соціальна ефективність; н) імідж підприємства тощо.

Середовище підприємства можна зобразити наступним чи-

ном (рис. 2.1).

Логіка вивчення середовища підприємства наступна:

а) спочатку визначають (роблять перелік) факторів макро-, мікро- і внутрішнього середовища, що впливають на

37

підприємство і будуть справляти вплив на нього в стратегічному періоді;

б) потім отримують про ці фактори максимальну інформацію;

Стан

 

економіки

країни

 

Політико-

 

правові

Постаччальники

відносини

Ефективність ДРЕ

 

Розвиток НТП

 

Соціаль-

Клієнти

ний

 

розвиток

 

Підприємство

Внутрішнє середовище:

-стратегія (діюча)

-виробничий потенціал;

-кадровий потенціал;

-конкурентний потенціал

-фінансовий потенціал;

-рівень маркетингу;

-рівень організації вир-ва

-ефективність вироб-ва;

-організаційна культура;

-мотиваційні механізми;

-соціальна ефективність;

-імідж, екологічність

Конкурентне середовище

Форс-мажор

Демографія

 

Природні

 

умови

Партнери

екологія

Розвиток

 

культури,

Місцевіорг. влади, партій, профспілок

ціннісні

орієнтації

Міжна-

родне

становище

Дієвість

 

проф-

 

спілок

Рис. 1.1. Схема середовища підприємства

в) далі оцінюють отриману інформацію про кожний фактор впливу середовища на підприємстві і прогнозують величину можливого впливу;

г) результатом оцінювання величини впливу кожного фактора на підприємство в стратегічному періоді є визначення

38

можливостей і загроз зовнішнього середовища та сильних і слабких сторін – внутрішнього;

д) як підсумок отримуємо базу для стратегічного аналізу і визначення альтернативних стратегій.

Пошук інформації про фактори середовища здійснюють переважно за допомогою таких форм і методів:

9 Сканування середовища (процес збирання уже сформованої інформації (статистичні збірники, наукові статті та ін.).

9Моніторингу середовища (постійне регулярне збирання поточної і нової інформації).

9Прогнозування середовища (створення інформації про майбутній стан підприємства).

Методи сканування і моніторингу: а) спостереження,

б) опитування (анкетування) – метод Дельфі, в) експеримент.

Методи прогнозування: а) екстраполяції (прогнозування від досягнутого рівня); б) мозкового штурму (спільного прогнозування майбутнього групою експертів); в) статистично-математичне моделювання; г) побудова сценаріїв та інші методи.

39

2.2.Діагностика і прогноз макросередовища

Вумовах командно-адміністративної економічної системи, коли ресурси виділялись за рознарядкою «згори», звідти ж «спускались» основні показники виробництва і плани поставок, вивчати зовнішнє середовище не було потреби. До речі, в умовах державної власності на ресурси і вироблену продукцію, навіть аналіз внутрішнього середовища нерідко проводився формально.

Із впровадженням в Україні змішаної економічної системи, без діагностики і врахування динаміки впливу зовнішнього середовища навіть сильні внутрішні сторони підприємства можуть не реалізуватися. Адже в умовах ринку власне фактори зовнішнього середовища визначають переважно успіх підприємства та, на жаль, вони найменше залежать від нього. В зовнішньому середовищі знаходяться ресурси. Там же перебувають клієнти і формується певна економічна атмосфера бізнесу.

Крім цього, зовнішнє середовище підприємства характеризується наступними особливостями:

¾складністю (факторів безліч, до того ж вони перебувають в різних комбінаціях);

¾взаємозв’язком і взаємообумовленістю факторів (зміна одного із них може викликати лавину змін інших);

¾невизначеністю (стратегічні рішення приймають в умовах неповноти інформації про зовнішнє середовище: повну здобути неможливо);

¾багатоваріантністю розвитку середовища (дуже важко спрогнозувати дію його факторів в стратегічному періоді);

40

Соседние файлы в папке учеба