Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
22
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
110.59 Кб
Скачать

Завдання до тем 7 і 8 „ Аналіз інтенсивності динаміки ”

Процеси розвитку явищ у часі називають динамікою, а ряди числових значень статистичних показників, що характеризують зміну у часі досліджуваного явища чи процесу, - рядами динаміки (РД) або часовими рядами. За допомогою побудови і аналізу РД виявляють закономірності й особливості розвитку суспільно-економічних явищ і процесів, що і є метою даного завдання.

1.За представленими у попередньому завданні статистичними даними виконати аналіз для виявлення закономірностей динаміки досліджуваного явища за кожною групою регіонів і в цілому по Україні. З плином часу рівні РД змінюються, тому для узагальнення притаманних РД властивостей і порівняння інтенсивності динаміки показників за різними групами, використовують середні показники динаміки.

Для чого за кожним із побудованих у попередньому завданні РД визначити середньорічні характеристики (абсолютний приріст, коефіцієнт росту та темп приросту), використовуючи базисний та ланцюговий методи. Оскільки ланцюгові та базисні характеристики динаміки пов’язані між собою, на кожному етапі виконання даного завдання необхідно робити перевірку зроблених розрахунків. Результати розрахунку абсолютних і відносних характеристик динаміки доцільно представляти у таблиці. Зробити висновки.

2. Для наочного сприйняття отримані ряди динаміки представити у вигляді графіків (бажано із використанням «Мастера диаграмм» в середовищі EXCEL).

3.Використовуючи необхідні показники провести порівняльний аналіз інтенсивності динаміки за групами регіонів і зробити узагальнюючі висновки.

4.Дати характеристику основної тенденції розвитку досліджуваного явища в цілому по Україні (при необхідності і за деякими групами областей) для чого:

- побудувати рівняння тренду, яке виражає загальну тенденцію рівнів РД у часі (за умови, що така тенденція існує), використовуючи метод аналітичного вирівнювання.

- зробити прогнозні розрахунки показника в цілому по Україні, використовуючи метод перспективної екстраполяції (точковий прогноз на наступні 3 роки та інтервальний прогноз на наступний рік).

Висновок

Завершуючи виконання ІНРЗ за 2 рівнем складності необхідно зробити узагальнюючі висновки щодо інтенсивності динаміки досліджуваного явища як в цілому по України, так і за окремими групами областей.

4.2.3. Завдання третього рівня складності

Завдання 3-го рівня складності спрямовано на аналіз і виявлення закономірностей взаємозв’язків між явищами (базується на матеріалі змістового модуля 4 і передбачає самостійне опанування питань теми 10).

Завдання до теми 10 „ Статистичні методи вивчення взаємозв’язків явищ”

       1. Вибрати із відповідного "Щорічника" показник, який на Вашу думку взаємопов’язаний із досліджуваною у ІНРЗ ознакою-фактором (показник, що представлений на душу населення у графі Е таблиці 1 за завданням до теми 2 1-го рівня складності) і може вважатися для неї результативною ознакою. Наприклад, для ознаки-фактора «вартість основних засобів» можна вибрати результативну ознаку «валова додана вартість».

       2. Занести дані про результативну ознаку за відповідний рік із „Статистичного щорічника України” у графу Ж таблиці Додатку Л.

3. Виявити наявність та напрям кореляційного зв’язку між факторною х та результативною y ознаками для досліджуваного явища, використовуючи непараметричні методи аналізу наявності взаємозв’язків (метод паралельного порівняння рядів із визначенням коефіцієнту збігу знаків або коефіцієнту кореляції рангів Спірмена), побудову поля кореляції та метод аналітичних групувань. Зробити висновок щодо наявності та напряму зв’язку.

Примітка: для побудови аналітичного групування необхідно побудувати розшифровку (приклад розшифровки до даного завдання див. у Додатку М)

4. Оцінити щільність зв’язку між ознаками х та у за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції Пірсона та перевірити його істотність для рівня значимості α = 0,05.

5. Для характеристики форми кореляційного зв’язку між факторною х та результативною y ознаками, на графіку кореляційного поля побудувати емпіричну лінію регресії та зробити висновки щодо форми зв’язку. У випадку, якщо зв’язок між ознаками лінійний, визначити параметри а та в теоретичного рівняння регресії та побудувати його графік.

Зробити висновки щодо наявності та напрямку зв’язку між факторною х та результативною y ознаками у регіональному розрізі його вивчення.

Письмове розв’язання навчального розрахунково-аналітичного завдання, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок, оцінюється залежно від:

а) точності розв’язання завдання;

б) повноти розв’язання завдання;

в) ступеня обґрунтованості пояснень за результатами розрахунків;

г) дотримання вимог і якості оформлення.

Під час виконання ІНРЗ студент повинен:

 • обґрунтувати методику розв’язання ( алгоритм розрахунку);

 • зробити необхідні розрахунки, оформити їх при у вигляді статистичних таблиць та графіків, навести пояснення щодо використаних прийомів і методів статистичного дослідження;

 • пояснити економічну сутність отриманих результатів, зробити узагальнюючі висновки.

245

Соседние файлы в папке Статистика денна 2012