Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
22
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
110.59 Кб
Скачать

4. Методичні рекомендації до індивідуальної роботи

Закріпити відповідні вміння допомагає студенту індивідуальна робота, що є логічним продовженням практичних занять, самостійної роботи та проводиться за завданням викладача і під його керівництвом.

При вивченні дисципліни "Статистика" індивідуально-консультативна робота є обов’язковою для всіх студентів. Вона спрямована на поглиблення та закріплення знань, вмінь та навичок, отриманих у ході лекцій, практичних занять та самостійної роботи і виконується у виді індивідуального навчально-розрахункового завдання (ІНРЗ).

Кожен студент виконує ІНРЗ, яке стосується виявлення закономірностей, притаманних конкретному соціально-економічному явищу. Завдання мають три рівня складності. Завдання кожного рівня складності присвяченні виявленню різних закономірностей:

1-й рівень – аналіз і виявлення закономірностей розподілу (охоплює матеріал змістових модулів 1 і 2);

2-й рівень – аналіз і виявлення закономірностей динаміки (базується на матеріалі змістового модуля 3);

3-й рівень – аналіз і виявлення закономірностей взаємозв’язків між явищами (базується на матеріалі змістового модуля 4 і передбачає самостійне опанування питань теми 10).

Виконання завдань 1-го рівня складності є обов’язковим для усіх студентів. Завдання 2-го і 3-го рівнів студенти виконують за власним бажанням для набуття більш глибоких знань і вмінь із матеріалу 3 і 4 змістових модулів.

У підрозділах даного розділу посібника наведено методичні рекомендації та завдання до виконання ІНРЗ.

4.1.Загальні вимоги до виконання і оформлення інрз

Перш ніж приступити до виконання ІНРЗ, слід ретельно вивчити теоретичний матеріал із відповідних тем курсу згідно з конспектом лекцій, методичними рекомендаціями до самостійної роботи і практичних занять та рекомендованою літературою.

Виконання ІНРЗ контролюється викладачем у ході перевірки кожного етапу та під час консультацій з індивідуальної роботи, коли студент має можливість отримувати допомогу викладача.

Виконання кожної теми ІНРЗ оцінюється у балах. Оцінювання виконаних завдань з кожної теми ІНРЗ здійснюється в академічній групі за рахунок часу на індивідуальну роботу за графіком. Несвоєчасне представлення теми розрахункового завдання дозволяє отримати тільки 50% оцінки, яку міг би одержати студент за завдання даної теми. Якщо студент невірно виконав завдання до будь якої із тем, він повинен доопрацювати його, тому що всі завдання взаємопов’язані, але бальна оцінка при цьому залишається не змінною (на рівні, отриманому при своєчасній здачі завдання).

Виконання ІНРЗ за завданнями першого рівня складності є обов’язковим для всіх студентів. В разі невиконання ІНРЗ з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана здати його до останнього практичного заняття. Порядок і термін складання визначає викладач.

ІНРЗ має відповідати таким вимогам:

  • текстову частину завдання виконувати на папері формату А4 у рукописному або комп’ютерному варіанті. Робота має бути написана грамотно, без помилок граматичного та обчислювального характеру, без виправлень, вставок і нестандартних скорочень, крім загально вживаних, з урахуванням усіх вимог до оформлення курсових робіт. Необхідно залишати поля і вільне місце після кожного завдання для можливих зауважень та пояснень викладача. Сторінки повинні бути пронумеровані, крім першої, яка є титульною;

  • виконуючи завдання, слід докладно описати послідовність виконання та методику визначення статистичних показників, їх обчислення має супроводжуватися необхідними формулами, розгорнутими розрахунками та поясненням їхнього економічного змісту, розрахунковими (робочими) таблицями та висновками, які розкривають сутність отриманих результатів тощо. Розрахунки показників, таблиці, їх назви, одиниці виміру, а також висновки, потрібно наводити точно і чітко. Завдання, під час виконання якого не наведено необхідних формул із поясненнями, обчислення відповідних показників не супроводжується розгорнутими розрахунками, поясненням їхньої економічної сутності і висновками, вважається нерозв'язаним;

  • при складанні таблиць і побудові графіків студент повинен керуватися правилами, викладеними у рекомендованих підручниках і посібниках із дисципліни “Статистика” [5 - 11, 15 - 20]. Таблиці та графіки повинні мати чітку назву і порядковий номер без знака №. Нумерація їх може бути наскрізною або ж складатися із номера завдання та порядкового номера таблиці (графіка) у даному завданні. Не слід подавати цілу низку таблиць (чи графіків) одна за одною. Кожна таблиця повинна супроводжуватися необхідними коментарями;

  • при побудові графіка необхідно визначити й описати його вид, основні та допоміжні елементи: поле графіка, графічний образ, просторові та масштабні орієнтири, експлікацію тощо. Будувати графіки бажано із використанням "Мастера диаграмм" в середовищі EXCEL із застосуванням правил побудови графіків;

  • відносні величини, індекси необхідно обчислювати з точністю до однієї тисячної (0,000), якщо вони представлені у вигляді коефіцієнта, або з точністю до однієї десятої (0,0), якщо вони представлені у вигляді відсотків. Абсолютні та середні величини обчислюють найчастіше із точністю на один порядок більшою, ніж вихідні дані, за якими вони розраховуються. Для всіх іменованих величин необхідно вказувати одиниці виміру.

  • наприкінці роботи потрібно зробити узагальнюючі висновки та навести список використаної літератури.

Список використаної літератури (використані у ІНРЗ джерела інформації) складається в алфавітному порядку. При цьому виокремлюють такі групи:

  • офіційні документи: Закони України, інструкції та нормативні акти органів управління, офіційні документи органів державної служби статистики України;

  • монографічна та навчально-методична література;

  • журнальні статті.

Соседние файлы в папке Статистика денна 2012