Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
47.1 Кб
Скачать

6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

 1. Про інформацію: Закон України №2657-ХІІ від 2.10.1992 р. зі змінами і доповненнями.

 2. Про заходи щодо розвитку державної статистики: Указ Президента № 1299/1997 від 22.11.97р.

 3. Про внесення змін до Закону України “Про державну статистику“: Закон України від 13.07.2000 № 1922-ІІІ із змінами і доповненнями.

 4. Про Державну службу статистики України: Указ Президента України № 396/2011 від 06.04.2011 р.

 5. Волошина Н.А. Статистика. Курс лекцій. Електрон. навч. посібн. для студ. денної форми навчання. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – 141 с.

 6. Єріна А. М. Статистика: підручник / Єріна А. М., Пальян З.О. – К.: КНЕУ, 2010. – 351 с.

 7. Єріна А. М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. – 5-те вид., стер. - К.: Знання, 2006. – 255 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 8. Єріна А.М., Моторин Р.М. Статистика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.; КНЕУ, 2001. – 448 с.

 9. Лугінін О.Є. Статистика: Підручник. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Центр навч. л – ри, 2007. – 606 с.

 10. Моторин Р.М., Чекотовський Е.В. Статистика для економістів: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2009. – 430 с. + ком пакт-диск.

 11. Моторин Р.М., Чекотовський Е.В. Статистика. Збірник індивідуальних завдань з використанням Excel: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2005. – 268 с.

 12. Нариси з історії статистики України, - К.: Держкомстат, 2001. – 56с.

 13. Опря А.Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань).Математична статистика. Теорія статистики: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

 14. Плошко В.Г., Елисеева И.И. История статистики. - М.: Финансы и статистика, 1990. – 196 с.;

 15. Практикум по теории статистики: Учеб. пособие./ Под ред. Р.А.Шмойловой –М: Финансы и статистика, 1999 -416 с.

 16. Статистика підприємництва: Навчальний посібник /Під ред. П.Г.Вашківа, В.П. Сторожука, - К.: Слобожанщина, 1999. – 600 с.

 17. Статистика: Підручник/С.С. Герасименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 468 с.

 18. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посіб. /Р.В. Фещур, А.Ф. Барвінський, В.П. Кічор.– 2-ге вид., оновлене і доповнене. - Львів: ”Інтелект-Захід”, 2003.- 576с.

 19. Теорія статистики: Навч. посіб. / Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. – К.: Либідь, 2001. – 320с.

 20. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навчальний посібник. - К.: Вікар, 2003. – 623 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Додаткова література:

 1. Журнал “Статистика України”.

 2. Журнал “Регіони України. Економіко-статистичні порівняння”.

 3. Збірник наукових праць “Проблеми статистики”.

 4. Статистичний щорічник України за 1999 (за 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) р. Держкомстат України / Під. ред. О.Г.Осауленка, - К.: Техніка, 2000 (2001 і т.д.). -576 с.

Internet-ресурси:

 1. http://portal.rada.gov.ua

 2. http://zakon.rada.gov.ua

 3. http://economics.com.ua

 4. www.kmu.gov.ua/

 5. www.bank.gov.ua/

 6. www.minfin.gov.ua/

 7. www.me.gov.ua/

 8. www.nbuv.gov.ua/

 9. http://www.ukrstat.gov.ua

 10. http://www.dneprstat.gov.ua

 11. http://www.adm.dp.ua/

 12. http://www.rada.dp.ua/

 13. http://www.donetskstat.gov.ua/

 14. www.vous.vin.ua

 15. www.vous.in.lutsk.ua

 16. www.zapstat.zp.ua

 17. www.stat.uz.ua

 18. www.oblstat.kiev.ua

 19. http://stat.if.ukrtel.net/

 20. www.stat.lviv.ua

 21. www.oblstat.is.com.ua

 22. http://www.stat.nk.ukrpack.net

 23. http://www.od.ukrstat.gov.ua/

 24. www.poltavastat.gov.ua

 25. http://www.te.ukrstat.gov.ua/

 26. www.sumystat.sumy.ua/

 27. http://www.oblstat.rivne.com/

 28. www.uprstat.kharkov.ukrtel.net/

 29. www.stat.ks.ua

 30. http://statbrd.ic.km.ua/ukr/index.htm

 31. http://www.ck.ukrstat.gov.ua/

 32. http://www.oblstat.cv.ukrtel.net/

 33. www.chernigivstat.gov.ua

 34. http://www.gorstat.kiev.ua

 35. www.sevstat.sevinfo.com.ua

250

Соседние файлы в папке Статистика денна 2012