Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
23
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
103.42 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

фінансовий факультет

Кафедра обліку та економічного аналізу

Статистика

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”

за галуззю знань - 0305 "Економіка та підприємництво"

Дніпропетровськ – 2012

ББК 65.051

В68

Статистика: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” за галуззю знань - 0305 "Економіка та підприємництво". Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 262 с.

Завдання навчально-методичного посібника полягає у наданні допомоги студентам денної форми навчання у вивченні дисципліни "Статистика". Навчально-методичний посібник із дисципліни "Статистика" включає тематичний план та програму курсу, рекомендації щодо методики і послідовності самостійного опанування навчального матеріалу із усіх тем дисципліни, тестові завдання для поточного тестового контролю (ПТК), методичні рекомендації до практичних занять із прикладами розв’язку типових задач та питаннями для самоконтролю. Крім того, посібник містить рекомендації щодо вибору варіанту та виконання індивідуального навчально-розрахункового завдання (ІНРЗ). Наведений матеріал спрямовано на оволодіння студентами знаннями і отримання практичних навичок із проведення основних етапів статистичного дослідження, визначення статистичних показників та використання найбільш універсальних прийомів і методів статистичного аналізу соціально-економічних явищ й процесів, виконання усіх видів завдань поточного модульного контролю. У посібнику наведено список рекомендованої основної та додаткової літератури, посилання на електронні адреси Internet-ресурсів.

Автор (укладач):

Н.А. Волошина –

к.т.н., доцент, доцент кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

В.О. Гуня –

к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аудиту Дніпропетровського національного університету

Н.Ю.Пікуліна –

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

К.С. Жадько –

к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

Вченою

радою фінансового факультету

Протокол № 8 від 22.06.2012 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри обліку та економічного аналізу

Протокол № 11 від 11.06.2012 р.

ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………………………

1. Програма навчальної дисципліни ……………….………………………

  1. Методичні рекомендації до самостійної роботи ……………………...

  2. Методичні рекомендації до практичних занять………………….........

  3. Методичні рекомендації до індивідуальної роботи …………………..

  4. Підсумковий контроль…………………………………………………..

6. Список рекомендованої літератури……..................................................

Додатки………………………………………………………………………

4

5

11

79

237

246

249

251

Соседние файлы в папке Статистика денна 2012