Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
23
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
103.42 Кб
Скачать

1.1.Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль 1. Теорія статистики

Змістовий модуль 1. Методи збирання та оброблення інформації

Тема 1. Методологічні засади статистики

Тема 2. Статистичне спостереження

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних

Тема 4. Подання статистичних даних: таблиці та графіки

Змістовий модуль 2. Агрегування інформації та аналіз закономірностей розподілу

Тема 5. Узагальнюючі статистичні показники

Тема 6. Методи аналізу рядів розподілу

Змістовий модуль 3. Аналіз закономірностей динаміки

Тема 7. Аналіз інтенсивності динаміки

Тема 8. Виявлення і вимірювання тенденцій розвитку

Тема 9. Індексний метод

Змістовий модуль 4. Методи аналізу взаємозв’язків та проведення вибіркових спостережень

Тема 10. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків явищ

Тема 11. Вибірковий метод спостереження

Модуль 2. Використання методів статистичного дослідження

Індивідуальне навчально-розрахункове завдання

Підсумковий контроль: іспит

1.2. Зміст навчальної дисципліни "Статистика "

Модуль 1. Теорія статистики

Змістовий модуль 1. Методи збирання та оброблення інформації

Тема 1. Методологічні засади статистики

Роль статистики в прийнятті управлінських рішень в економіці. Завдання і предмет статистики. Основні категорії статистики. Статистика як наука. Основні етапи статистичного дослідження. Організація державної статистики в Україні.

Тема 2. Статистичне спостереження

Поняття про статистичне спостереження. Організаційні форми, види і способи проведення статистичного спостереження. Програмно-методологічні та організаційні питання як основа плану статистичного спостереження. Помилки спостереження та методи контролю отриманих даних.

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних

Поняття статистичного зведення та його види. Сутність статистичних групувань та їх види. Методологічні засади побудови статистичних групувань. Вторинне групування.

Тема 4. Подання статистичних даних: таблиці та графіки

Статистичні таблиці як метод наочного подання статистичних даних. Елементи статистичної таблиці. Види статистичних таблиць і правила їх побудови.

Статистичні графіки, їх роль в аналізі соціально-економічних явищ. Класифікація статистичних графіків. Основні елементи статистичних графіків і правила їх побудови. Побудова графіків з використанням «Мастера диаграмм» в середовищі EXCEL.

Змістовий модуль 2. Агрегування інформації та аналіз закономірностей розподілу

Тема 5. Узагальнюючі статистичні показники

Сутність статистичних показників, їх функції та види. Абсолютні статистичні величини, особливості представлення їх видів. Відносні статистичні величини, їх види за аналітичною функцією, економічний зміст, методика обчислення та одиниці вимірювання. Середні величини у статистиці, їх види, умови наукового застосування та особливості обчислення. Середня арифметична, основні її властивості. Середня гармонічна. Умови використання середньої хронологічної та середньої геометричної.

Тема 6. Методи аналізу рядів розподілу

Поняття та основні складові рядів розподілу. Види рядів розподілу, основні методи їх побудови.

Статистичні характеристики рядів розподілу:

Характеристики центру розподілу і порядкові статистики (середня, мода, медіана, їх взаємозв’язок; квантилі розподілу - квартилі, квінтилі, децилі, перцентилі та їх роль в аналізі закономірностей розподілу).

Характеристики вимірювання варіації ознак - абсолютні та відносні міри варіації (розмах варіації, середнє лінійне та середнє квадратичне відхилення, коефіцієнти варіації). Варіація альтернативної ознаки.

Показники диференціації та концентрації.

Характеристики форми розподілу: коефіцієнти асиметрії та ексцесу.

Графічні методи зображення рядів розподілу.

Змістовий модуль 3. Аналіз закономірностей динаміки

Соседние файлы в папке Статистика денна 2012