Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Статистика денна 2012 / 5.Підсумковий контроль

.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
54.78 Кб
Скачать

5. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Із дисципліни “Статистика” оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю та підсумкового контролю знань (письмового іспиту).

Метою поточного модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу курсу, отриманих навичок проведення розрахунків, умінь творчо та обґрунтовано розв’язувати завдання, публічно чи письмово представляти певний матеріал, ступеня самостійності в оволодінні програмним матеріалом з окремих змістових модулів дисципліни. Об’єктами поточного модульного контролю знань студентів є:

- знання, вміння та навички, які придбані під час самостійної та індивідуальної роботи;

- рівень оволодіння основними прийомами та методами статистичного дослідження на практичних заняттях;

- якість виконання розділів індивідуальної роботи та завдань поточного тестового і модульного контролю.

Метою іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими змістовими модулями, здатності творчого використання накопичених знань, а також уміння будувати систему показників, визначати методи і прийоми, необхідні для аналізу і прогнозування соціальних та економічних явищ та процесів, узагальнювати результати статистичного аналізу, робити висновки для прийняття управлінських рішень.

Метою поточного модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу курсу, отриманих навичок проведення розрахунків, умінь творчо та обґрунтовано розв’язувати завдання, ступеня самостійності в оволодінні програм матеріалом.

Теоретичні питання до підсумкового контролю (письмовий іспит)

  1. Особливості статистики як самостійної суспільної науки.

  2. Завдання і предмет статистики. Основні категорії статистики.

  3. Етапи статистичного дослідження.

  4. Суть, джерела та організаційні форми статистичного спостереження.

  5. Програмно-методологічні та організаційні питання як основа плану статистичного спостереження.

  6. Види і способи проведення статистичного спостереження.

  7. Помилки спостереження та методи контролю отриманих даних.

  8. Завдання та види статистичних групувань.

  9. Структурні, типологічні, аналітичні групування. Прості та комбінаційні групування.

  10. Види і основні питання методології побудови статистичних групувань.

  11. Елементи статистичної таблиці. Види статистичних таблиць і правила їх побудови.

  12. Статистичні графіки, основні елементи їх побудови.

  13. Суть, значення та види статистичних показників. Абсолютні статистичні величини, одиниці їх вимірювання, особливості використання.

  14. Відносні величини, їх види за аналітичною функцією, економічний зміст, способи обчислення та одиниці вимірювання.

  15. Графічне зображення абсолютних і відносних величин.

  16. Графічне зображення структури явищ і структурних зрушень.

  17. Середні величини у статистиці, їх види, умови наукового застосування та особливості обчислення.

  18. Середня арифметична, основні її властивості.

  19. Умови використання різних видів середніх величин та методика їх визначення.

  20. Види рядів розподілу, частотний їх аналіз, графічне зображення.

  21. Характеристики центру розподілу: середня, мода, медіана, їх взаємозв’язок.

  22. Графічні методи визначення структурних середніх(моди, медіани).

  23. Вимірювання варіації ознак - абсолютні міри варіації: розмах варіації, середнє лінійне та середнє квадратичне відхилення.

  24. Коефіцієнти варіації, їх роль у статистичному аналізі.

  25. Види дисперсій. Правило декомпозиції (розкладання) дисперсій.

  26. Характеристики форми розподілу: коефіцієнти асиметрії та ексцесу.

  27. Статистичні характеристики диференціації та концентрації.

  28. Аналіз нерівномірності розподілу - коефіцієнти локалізації та концентрації.

  29. Оцінювання подібності (схожості) структур різних сукупностей.

  30. Оцінювання інтенсивності структурних зрушень: лінійний та квадратичний коефіцієнти структурних зрушень.

  31. Поняття, складові елементи та об’єктивні умови для побудови рядів динаміки (часових рядів), їх види та особливості.

  32. Абсолютні та відносні характеристики інтенсивності динаміки.

  33. Середня абсолютна та відносна швидкість розвитку. Оцінка прискорення (уповільнення) розвитку. Порівняльний аналіз динамічних рядів.

  34. Суть тенденції розвитку, методи виявлення та аналізу.

  35. Використання трендових рівнянь при виявленні тенденції розвитку.

  36. Інтерполяція та екстраполяція на основі часових (динамічних) рядів.

  37. Сезонні коливання, методи їх вимірювання.

  38. Суть та класифікація індексів, їх роль в аналізі соціально-економічних явищ.

  39. Методологічні принципи побудови зведених індексів - агрегатний індекс як основна форма загального індексу.

  40. Методологічні принципи побудови зведених індексів - середньозважені індекси.

  41. Індексний метод економічного аналізу кількісного впливу чинників на наслідок.

  42. Дослідження динаміки середніх величин індексним методом: індекси середніх величин, їх взаємозв’язок.

  43. Оцінювання щільності кореляційного зв’язку за даними аналітичного групування. Кореляційне відношення.

  44. Регресійний аналіз взаємозв’язку, оцінювання щільності та перевірка істотності кореляційного зв’язку на основі рівняння регресії.

  45. Непараметричні методи дослідження взаємозв’язків між ознаками.

  46. Сутність та переваги вибіркового методу спостереження, причини й умови його застосування.

  47. Вибіркові оцінки і похибки репрезентативності.

  48. Довірчі межі середньої і частки.

  49. Основні способи формування вибіркових сукупностей, що забезпечують репрезентативність вибіркових оцінок.

  50. Визначення мінімально достатнього обсягу вибірки. Поширення результатів вибіркового обстеження на генеральну сукупність.

248

Соседние файлы в папке Статистика денна 2012