Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
22
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
110.59 Кб
Скачать

Завдання до тем 5 і 6 „Узагальнюючі статистичні показники “ та „Методи аналізу рядів розподілу”

У статистичних дослідженнях з метою проведення аналізу первинних або згрупованих даних використовують різні види статистичних показників у залежності від напрямку аналізу явища або процесу. Одним із найважливіших для дослідника є питання правильності вибору виду та форми різних видів статистичних показників: абсолютних, відносних і, особливо, середніх величин. Тому мета виконання даного завдання полягає у отриманні практичних навичок обґрунтування вибору, прийомів визначення та аналізу різних видів статистичних показників і характеристик рядів розподілу.

1. Необхідно описати за даними таблиці 1 представлені в ній величини з позицій класифікації показників (за способом обчислення, суттю характеристик досліджуваних явищ, ознакою часу та визначенням у просторі).

2. Розрахувати середню величину для всієї сукупності регіонів:

а) за незгрупованими даними за загальним обсягом значень ознаки по кожному регіону (графа Б табл. 1) і за розрахованим значенням ознаки на душу населення (графа Е табл. 1).

б) за згрупованими даними за результатами побудованого ряду розподілу у завданні до теми 3 (розрахунки зробити у табличному і аналітичному вигляді за розрахунковою формулою). Зробити висновки.

  1. Використовуючи результати структурного групування (побудований ряд розподілу з теми 3), визначити аналітичним (із необхідною точністю) і графічним методами моду та медіану. За результатами розрахунків зробити висновок.

  2. Використовуючи результати структурного групування (побудований ряд розподілу з теми 3) і розрахунок середньої за згрупованими даними (з теми 5) обчислити, навівши необхідні формули та показавши техніку обчислення, такі показники (із необхідною точністю у табличному і аналітичному вигляді):

  • середнє лінійне відхилення;

  • дисперсію (середній квадрат відхилення);

  • середнє квадратичне відхилення;

  • лінійний та квадратичний коефіцієнти варіації. За результатами розрахунків зробити висновок.

  1. Оцінити форму розподілу із урахуванням визначених раніше значень середньої величини, моди, медіани та середнього квадратичного відхилення. За результатами розрахунків зробити висновок.

Висновок

Завершуючи виконання ІНРЗ за 1 рівнем складності необхідно зробити загальний висновок за виконаними дослідженнями. Узагальнити отримані результати за всіма завданнями, оцінивши рівень середньої величини для досліджуваного показника та його типовість для даної сукупності із урахуванням оцінки однорідності сукупності та форми розподілу, розкрити економічну сутність проведеного дослідження конкретного соціально-економічного явища, виходячи із теми завдання з урахуванням отриманого розподілу регіонів за окремими групами.

4.2.2. Завдання другого рівня складності

Завдання 2-го рівня складності спрямовано на аналіз і виявлення закономірностей динаміки (базується на матеріалі змістового модуля 3).

Завдання до теми 2 „Статистичне спостереження”

Провести статистичне спостереження, вибравши із „Статистичного щорічника України за ….. р.” основний показник, що відповідає темі завдання за першим рівнем складності (графа Б табл. 1) за 5 послідовних років, визначених викладачем, і розташувати значення показника за регіонами із урахуванням побудованого ряду розподілу (див. Додаток З). Внести відібрані підсумкові дані за кожною групою в статистичний формуляр таблиці (форма таблиці наведена у Додатку К). Утворені за кожною групою статистичні дані представляють ряди динаміки для їх подальшого аналізу.

Соседние файлы в папке Статистика денна 2012