Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Інтелектуальна власність Ден. 2011.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
620.03 Кб
Скачать
 1. Програма навчальнОї дисципліни

Мета: сприяти здобуттю студентами знань про понятійно-категоріальний апарат дисципліни «Інтелектуальна власність», розкрити шляхи використання отриманих знань для вирішення проблем пов’язаних з засвоєнням норм чинного законодавства.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні компетенції:

 1. Здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручники, навчальні посібники, періодична література, Internet).

 2. Здатність ефективно організовувати свій робочий час та вибудовувати стратегію навчання.

 3. Здатність самостійно приймати рішення та вирішувати проблеми, пов’язані з процесом навчальної діяльності.

Міжособистісні компетенції:

 1. Здатність здійснювати ефективну міжособистісну комунікацію.

 2. Здатність працювати у команді.

 3. Прихильність до морально-етичних цінностей.

Системні компетенції:

 1. Здатність застосовувати набуті знання у професійній діяльності.

 2. Здібність до безперервного навчання з метою адаптації до нових ситуацій.

 3. Здатність до творчості у процесі навчання та професійної діяльності.

Спеціальні компетенції:

Студент повинен знати:

 1. основні нормативні акти з питань фінансового права;

 2. систему економічних відносин, у процесі яких утворюються і використовуються фонди коштів;

 3. роль держави у регламентації відносин, що виникають при зборі, розподілі та використанні фондів коштів за допомогою правових норм;

 4. політику держави, скеровану на використання фінансових ресурсів в інтересах розвитку незалежної держави;

 5. базу фінансового законодавства України.

Студент повинен вміти:

 1. застосовувати в практичній діяльності вимоги законодавчих і нормативних актів з питань фінансового права;

 2. послідовно аналізувати нове законодавство, норми якого регулюють фінансовий контроль, бюджетні, податкові відносини, державні доходи, державні видатки, розглядають правові режими державних централізованих фондів коштів та фондів коштів місцевих органів самоврядування, правові основи банківської системи та засади валютного регулювання;

 3. виявляти причини виникнення фінансових порушень;

 4. прогнозувати можливі наслідки порушень фінансового законодавства;

 5. обґрунтовувати раціональні методи нормалізації фінансових відносин у конкретних ситуаціях;

 6. моделювати умови нормалізації фінансових відносин.

Тематичний план навчальної дисципліни

за/п

Назва розділів, тем дисципліни

1

2

Модуль 1. «Інтелектуальна власність»

Змістовий модуль 1 «Інтелектуальна власність»

1.

Вступ. Інтелектуальна власність в Україні. Нормативна база.

2.

Авторське право і суміжні права.

3.

Право інтелектуальної власності на торгівельну марку.

4.

Право інтелектуальної власності на комерційну тайну

Модуль ІІ

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Підсумковий контроль: ПМК