Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Інтелектуальна власність Ден. 2011.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
620.03 Кб
Скачать

Передмова

Всі країни з високо розвинутою ринковою економікою вирізняються високим рівнем освіти, науки і культури. Саме це зумовлює та визначає рівень цивілізованості того чи іншого суспільства. Вони ж є у переважній більшості саме результатом творчої діяльності людини, оскільки стан і освіти, і культури зумовлюється рівнем розвитку науки. Наукова діяльність – це, безсумнівно, творчий процес.

Найбільш поширеним способом використання результатів інтелектуальної діяльності є використання їх для задоволення власних потреб у різноманітних речах, знаряддях праці, устаткуванні, естетичних і духовних потреб суспільства тощо. Запровадження науково-технічних досягнень у виробництво підвищує технічний рівень, продуктивність, ефективність, поліпшує безпеку праці. Суспільне виробництво знаходиться в постійній динаміці, воно безперервно потребує удосконалення, оскільки інакше не буде розвиватись.

Значний прибуток об’єкти інтелектуальної власності можуть давати як товар. Вони є предметом ліцензійних угод на право використання іншими, у тому числі зарубіжними фірмами. Торгівля ліцензіями – досить вигідний бізнес, який забезпечує власникам патентів солідну вигоду. Предметом торгівлі можуть бути і самі об’єкти інтелектуальної власності.

Тож очевидно, що значення і роль об’єктів інтелектуальної власності для соціально-економічного прогресу суспільства важко переоцінити, швидше навпаки. Там, де належним чином сприяють інтелектуальній діяльності, досягається високий рівень добробуту народу, зміцнюються морально-етичні засади суспільства.

Навчально-методичний посібник розроблений з метою допомоги студентам денної форми навчання отримати необхідну систему знань з інтелектуальної власності та оволодіти вміннями застосовувати ці знання у безпосередній практичній діяльності.

Навчально-методичний посібник спрямований допомогти студентам у формуванні знань про об’єкти інтелектуальної власності в Україні, порядок проведення патентних досліджень та оформлення заявок на винаходи, промислові зразки, товарні знаки і заяв на раціоналізаторські пропозиції. Вміння захищати свої права як автора, так і власника прав на інтелектуальну власність.Розумінняролі інтелектуальної власності в економічному і культурному розвитку суспільства.

Завданням вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність»:

  • визначити роль і значення інтелектуальної діяльності та інтелектуальної власності в соціально-економічному розвитку України;

  • визначити актуальність, зміст, види та місце інтелектуальної власності в системі цивільного права України;

  • визначити склад об'єктів та суб'єктів права інтелектуальної власності за чинним законодавством України, , які підлягають цивільно-правовій охороні;

  • дослідити цивільно-правові форми охорони права інтелектуальної власності, зокрема особистих немайнових і майнових прав;

  • вивчити та проаналізувати процес реалізації особистих немайнових і майнових прав суб'єктів інтелектуальної власності.

При викладанні дисципліни “Інтелектуальна власність” використовуються міжпредметні зв’язки з навчальними дисциплінами “Правознавство”, “Господарське законодавство”, “Цивільне право”.

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді заліку, питання до якого представленні в посібнику.

У процесі теоретичного та практичного навчання дві третини навчальної інформації засвоюється студентами самостійно, тому в навчально-методичному посібнику представлені методичні рекомендації до самостійної роботи. Головним при самостійному опрацюванні курсу “Інтелектуальна власність” повинно бути вивчення літератури, яка рекомендована у кінці навчально-методичного посібника. Самостійна робота може виконуватися в бібліотеці, навчальному кабінеті, а також у домашніх умовах.