Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Інтелектуальна власність Ден. 2011.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
620.03 Кб
Скачать

6. Підсумковий контроль

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, а саме:

 • максимальна кількість балів, яку може отримати студент – 100 балів, тобто це результат повного засвоєння знань за учбовою дисципліною, що відповідає вимогам навчальної програми;

 • якщо студент отримує оцінку нижче 100 балів, то це означає, що якась частина від загального необхідного обсягу знань студентом не засвоєна.

Завданням заліку є перевірка розуміння програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою за результатами:

 • за виконання завдань для самостійної роботи – 20 балів;

 • за виконання завдань для семінарського заняття – 40 балів;

 • за виконання індивідуальної роботи – 20 балів.

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

теми

Назва теми

та вид роботи

Об’єкти контролю

Кількість балів

1

2

3

4

Модуль 1

Змістовий модуль 1 «Інтелектуальна власність»

1.

Вступ. Інтелектуальна власність. Нормативна база.

Самостійна робота

 • Повнота конспектування теоретичного матеріалу з тем

2

Семінарське заняття

Систематичність конспектування теоретичного матеріалу з тем:

 1. Виникнення та сучасне функціонування інтелектуальної власності в Україні.

 2. Категорії інтелектуальної власності.

 3. Нормативна база існування інтелектуальної власності в Україні.

Повнота відповіді з теми

1

1

1

Всього за тему

15

2.

Авторське право і суміжні права

Самостійна робота

 • Повнота конспектування теоретичного матеріалу з теми

2

Семінарське заняття

Систематичність конспектування теоретичного матеріалу з теми:

 1. Виникнення та поняття авторського права.

 2. Об’єкти та суб’єкти авторського права.

 3. Співавторство.

 4. Майнові права власності на твір та термін їх дії

Повнота відповіді

1

0,5

0,5

1

10

Всього за тему

15

3.

Право інтелектуальної власності на торгівельну марку

Самостійна робота

Семінарське заняття

 • Повнота конспектування теоретичного матеріалу з теми

2

Систематичність конспектування теоретичного матеріалу з теми:

 1. Поняття торговельної марки.

 2. процедура присвоєння права власності на торговельну марку.

 3. Майнові права на торговельну марку та термін їх дії

Повнота відповіді

1

1

1

Всього за тему

15

4.

Право інтелектуальної власності на комерційну тайну

Самостійна робота

Семінарське заняття

Повнота конспектування теоретичного матеріалу з теми

Систематичність конспектування теоретичного матеріалу з теми:

 1. Поняття комерційної та державної таємниці.

 2. Майнові права власності на комерційну таємницю та термін їх дії.

 3. Охорона комерційної таємниці державою

Повнота відповіді

Всього за тему

2

1

1

1

10

15

Всього за змістовий модуль

60

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання

Індивідуальне науково-дослідне завдання, що виконується у рамках:

 • Проведення бібліографічного огляду наукової літератури.

 • Розкриття теоретичного питання Підготовка наукової доповіді та тез доповіді.

5

15

Підсумковий контроль: залік

Всього за модуль 2

20

20

ВСЬОГО БАЛІВ

100