Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Інтелектуальна власність Ден. 2011.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
620.03 Кб
Скачать

Електронні ресурси:

www.mon.gov.ua

www.kmu.gov.ua

www.sdip.gov.ua,

www.uacrr.kiev.ua

Навчально-методичний посібник

Семенова Людмила Юріївна Інтелектуальна власність

ББК 65.011.151

С 30 Семенова Л.Ю.

Основи етики: Навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 41 c.

Навчально-методичний посібник розроблений з метою допомоги студентам денної форми навчання отримати необхідну систему знань з інтелектуальної власності та оволодіти вміннями застосовувати ці знання у безпосередній практичній діяльності.

Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни, плани і методичні рекомендації до семінарських занять, методичні рекомендації до самостійної роботи, індивідуальні завдання і методичні рекомендації до їх виконання, підсумковий контроль, критерії оцінки знань та вмінь студентів, перелік рекомендованої літератури.

ББК 65.011.151

Підп. до друку ________Формат А5 Папір друк.

Ум.друк.арк. 3,6Облік.-видав.арк.2,8 Тираж _____ Замовлення №______

______________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

- 42-